Nawigacja

Видання IPN укр

Dotacje i świadczenia

Warunkiem uzyskania dotacji lub świadczenia na rzecz opieki nad grobem weterana walk o niepodległość jest wpisanie tego grobu do ewidencji.

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski stanowi, że fundacje, stowarzyszenia, kościoły lub związki wyznaniowe, inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, sprawujące opiekę nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, wpisanymi do ewidencji, mogą się ubiegać o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w celu sfinansowania albo dofinansowania zadań związanych z opieką nad tymi grobami, w szczególności na pokrycie nakładów koniecznych na wykonywanie czynności związanych z budową, remontem, przeniesieniem lub utrzymaniem tych grobów. Dotacja na dofinansowanie zadań może być udzielona w wysokości do 80% nakładów koniecznych na wykonanie tych zadań. Wniosek o udzielenie dotacji zawierać powinien w szczególności:

 1. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu będącego wnioskodawcą;
 2. wskazanie rodzaju zadania i grobu weterana walk o wolność i niepodległość Polski, których dotyczy wniosek, w tym wskazanie lokalizacji grobu;
 3. określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;
 4. harmonogram wykonania zadania;
 5. oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu zasobami rzeczowymi i kadrowymi zapewniającymi prawidłowe wykonanie zadania;
 6. kosztorys całkowitych kosztów wykonania zadania.

Na mocy powołanej ustawy również osoba fizyczna sprawująca opiekę nad grobem weterana walk o wolność i niepodległość Polski, wpisanym do ewidencji, może ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego na pokrycie całości lub części kosztów sprawowanej opieki, zwanego dalej „świadczeniem”, w szczególności na pokrycie nakładów koniecznych na wykonywanie czynności związanych z budową, remontem, przeniesieniem lub utrzymaniem grobu. W tym celu osoba ta składa wniosek do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wniosek o przyznanie świadczenia powinien zawierać szczególności:

 1. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy;
 2. numer PESEL, a w przypadku jego braku oznaczenie dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
 3. wskazanie grobu weterana walk o wolność i niepodległość Polski, którego dotyczy wniosek, w tym wskazanie lokalizacji grobu;
 4. określenie wysokości świadczenia, o które ubiega się wnioskodawca;
 5. oświadczenie o sprawowaniu opieki nad grobem weterana walk o wolność i niepodległość Polski;
 6. wskazanie sposobu wykorzystania świadczenia.

O uzyskanie dotacji na opiekę nad grobami wpisanymi do ewidencji mogą ubiegać się następujące podmioty prawa polskiego:

 1. fundacje;
 2. stowarzyszenia;
 3. kościoły lub związki wyznaniowe;
 4. inne osoby prawne;
 5. jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Osoba fizyczna sprawująca opiekę nad grobem, wpisanym do ewidencji, może ubiegać się o przyznanie świadczenia na pokrycie całości lub części kosztów sprawowanej opieki. 

Wnioski o przyznanie dotacji albo świadczenia przyjmowane są za pośrednictwem poczty albo składane osobiście w siedzibie IPN. Wnioski należy przesyłać na dres:

Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa 
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa,
 z dopiskiem „dotacja/świadczenie* na opiekę nad grobami weteranów o wolność i niepodległość Polski”.                                

Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji określa jej wysokość oraz przedstawia kosztorys całkowitych kosztów wykonania zadania, w przypadku wnioskodawców innych niż osoby fizyczne składa dodatkowo harmonogram wykonania zadania, oświadczenie o dysponowaniu zasobami rzeczowymi i kadrowymi zapewniającymi prawidłowe wykonanie zadania.

Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie świadczenia określa wysokość świadczenia, składa oświadczenie o sprawowaniu opieki nad grobem oraz wskazuje sposób wykorzystania świadczenia.

W kosztorysie całkowitych kosztów realizacji zadania albo kosztów świadczenia należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne do ich realizacji.

***

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO NA POKRYCIE KOSZTÓW SPRAWOWANIA OPIEKI NAD GROBEM WETERANA WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW SPRAWOWANIA OPIEKI NAD GROBEM WETERANA WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI

UMOWA – SFINANSOWANIE 100%, DOTACJA CELOWA

UMOWA – DOFINANSOWANIE DO 80 %, DOTACJA CELOWA

UMOWA – ŚWIADCZENIA OSOBY FIZYCZNE

do góry