Nawigacja

Nazwy do zmiany

ul. Marksa Karola

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Karol Marks (1818-1883) – filozof, teoretyk i twórca ideologii komunizmu, nazwanego przez niego „komunizmem naukowym”.

Urodził się w Trewirze w Nadrenii. Studiował filozofię w Bonn, Berlinie i Jenie, gdzie w 1841 r. uzyskał doktorat. W latach 1842-1843 pełnił funkcję redaktora w „Gazecie Reńskiej”. Marks przez większą część życia rozbudowywał swoje koncepcje dotyczące historii społeczeństw. Współpracował z Fryderykiem Engelsem, wraz z którym w połowie XIX wieku opublikował „Manifest Komunistyczny” (1848).

We własnej wizji procesu przemian dziejowych główny nacisk kładł na ekonomię. Wartości niematerialne, jak rodzina, religia i tradycja były zdaniem Marksa elementami podtrzymującymi w społeczeństwie świadomość „burżuazyjną”, którą należy zwalczać. Sam siebie Marks ogłosił odkrywcą uniwersalnych zasad, rządzących rozwojem społeczeństw i prowadzących rzekomo w sposób nieuchronny świat do  komunizmu.

Wspólnie z Engelsem inspirowali dążenia do rewolucyjnego przewrotu, który poprzez zinstytucjonalizowaną przemoc i drogą „despotycznych wtargnięć” zapewni likwidację całego dotychczasowego porządku świata w sferze politycznej, ekonomicznej i społecznej a także w sferze idei i moralności. W Manifeście Komunistycznym stwierdzali m.in.:

Rewolucja komunistyczna jest najradykalniejszym zerwaniem z tradycyjnymi stosunkami własności; nic dziwnego, że w swym przebiegu przyniesie ona również najradykalniejsze zerwanie z tradycyjnymi ideami”.

Proletariat użyje swego panowania politycznego na to, by krok za krokiem wyrwać z rąk burżuazji cały kapitał, scentralizować wszystkie narzędzia produkcji w ręku państwa […]”.

 „Komuniści uważają za niegodne ukrywanie swych poglądów i zamiarów. Oświadczają oni otwarcie, że cele ich mogą być osiągnięte jedynie przez obalenie przemocą całego dotychczasowego ustroju społecznego”.

W 1867 roku Marks opublikował pierwszy tom głośnej pracy pt. Kapitał.

Marks w 1864 r. był współzałożycielem Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników, czyli tzw. I Międzynarodówki. Było to stosunkowo luźne i wielonurtowe forum wymiany poglądów różnych grup i środowisk, gromadzące rozliczne, kształtujące swoje oblicze, grupy socjalistów, anarchistów itp. W toku nieustających dyskusji, polemik i sporów w różnej formie kształtowały się zróżnicowane, nierzadko przeciwstawne nurty w łonie stowarzyszenia i całego kształtującego się ruchu robotniczego. Poglądy Marksa na rewolucję, która przemocą wprowadzi „dyktaturę proletariatu” i umożliwi wejście świata w epokę komunizmu, były w środowiskach działaczy robotniczych fragmentem wielu poglądów na świat i jego przyszłość. Stąd wielu działaczy nie podzielało ani poglądów Marksa ani jego ocen politycznych.

Jako twórca teorii „komunizmu naukowego” Karol Marks jest jedną z osób  symbolizujących komunizm przez co nazwa ulicy K. Marksa wypełnia normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

 

 

do góry