Nawigacja

Видання IPN укр

Nazwy do zmiany

ul. Armii Czerwonej

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Armia Czerwona (pełna nazwa: Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona) – siły zbrojne państwa bolszewickiego występujące pod tą nazwą w latach 1918-1946.

Armia Czerwona powołane została do życia dekretem bolszewickiej Rady Komisarzy Ludowych ze stycznia 1918 r. W latach 1918-1920 była narzędziem rozszerzenia władzy bolszewików w okresie wojny domowej. W latach 1919-1920 była narzędziem wojny przeciw Polsce, której pokonanie miało utorować drogę do przeniesienia rewolucji bolszewickiej na cały kontynent europejski. Wojsko Polskie zatrzymało jej pochód na zachód Europy w bitwach warszawskiej i niemeńskiej w 1920 r.

W roku 1939 Armia Czerwona uczestniczyła w agresji na Polskę. W latach 1939-1941 była jednym z narzędzi terroru i okupacji wschodniej połowy Rzeczypospolitej Polskiej. Po roku 1944 zajmowanie ziem polskich przez Armię Czerwoną rozpoczęło nowy okres zniewolenia Polski.  Wbrew nadziejom wielu Polaków oczekujących odbudowy wolnego kraju po likwidacji okupacji niemieckiej, Armia Czerwona stała się siłą, która zapewniła ochronę dla realizacji przez ZSRS polityki agresji wobec Rzeczypospolitej Polskiej. W jej wyniku nastąpiła ponowna aneksja niemal połowy terytorium RP do ZSRS, zniewolenie całej reszty kraju i budowa w nim systemu komunistycznego w pełni zależnego od władz w Moskwie.

Obecność Armii Czerwonej w Polsce po roku 1944 uniemożliwiła odbudowę niepodległego Państwa Polskiego. Zajęcie ziem polskich przez Armię Czerwoną zapoczątkowało zarazem nowy okres martyrologii narodu polskiego, zaznaczony setkami tysięcy pomordowanych, więzionych i wysyłanych do obozów koncentracyjnych na terenie Polski i ZSRR.

W całym kraju Armia Czerwona zaznaczyła swój szlak licznymi przejawami gwałtu i bezprawia, dotykającymi także obywateli polskich, a ziemie polskie stały się przedmiotem rabunku i dewastacji, dokonywanych przez wyspecjalizowane oddziały sowieckie, wywożące dobra ruchome i elementy infrastruktury do ZSRR.

W 1946 r. Armia Czerwona została przemianowana na Armię Sowiecką. Jej garnizony w Polsce były elementem utrzymywania w Polsce systemu komunistycznego zniewolenia. Jednostki sowieckie (rosyjskie) opuściły Polskę dopiero w roku 1993.

(mkkr)

do góry