Nawigacja

Lista

ul. Limanowskiego Bolesława

Instytut Pamięci Narodowej w sposób jednoznaczny rekomenduje pozostawienie tej nazwy, jako honorującej jednego zasłużonych polskich działaczy niepodległościowych.

Bolesław Limanowski (1835–1935) – jeden z najwybitniejszych przedstawicieli niepodległościowego nurtu polskich socjalistów. Urodził się 18 października 1935 r. w Inflantach. Historyk, filozof i socjolog. Organizował manifestacje patriotyczne w Wilnie za co został zesłany do guberni archalngielskiej i woroneskiej. Po amnestii pracował w Warszawie i we Lwowie. Był twórcą teorii tzw. socjalizmu patriotycznego, stawiając za główny cel odzyskanie niepodległości Polski. Odbudowę wolnego państwa uważał za warunek konieczny dla zrealizowania przemian społecznych i budowy demokracji. Był autorem opracowań politycznych i historycznych, poświęconych m.in. powstaniu styczniowemu. W latach 70. XIX wieku na emigracji budował stowarzyszenie propagujące zaangażowanie robotników i chłopów do walki o niepodległość. Na emigracji odegrał kluczową rolę w powstaniu Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich i działającej w kraju Polskiej Partii Socjalistycznej. Konsekwentnie wspierał niepodległościowe środowiska socjalistów, opowiadając się m.in. za PPS-Frakcją Rewolucyjną kierowaną przez J. Piłsudskiego. W czasie I wojny światowej wspierał Legiony Polskie. Po odzyskaniu niepodległości działał na rzecz polskości Śląska, Warmii i Mazur.

W niepodległej Polsce był senatorem – nieprzerwanie od 1922 roku aż do śmierci w 1935 r. 

(mkkr)

Nie ma żadnych przesłanek aby nazwę tej ulicy rozpatrywać w kontekście Ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

do góry