Nawigacja

Informacja dla mieszkańców

OBOWIĄZKI WŁADZ GMINY A NIE MIESZKAŃCÓW

Ustawa nakłada obowiązki na władze gmin a nie na mieszkańców. Władze gminy będą zobowiązane dokonać zmian nazw ulic gloryfikujących systemy totalitarne. W niektórych przypadkach będą zobowiązane do przyjęcia nowych uchwał w sprawie istniejącej nazwy.

NIE TRZEBA WYMIENIAĆ DOKUMENTÓW OSOBISTYCH

Zgodnie z ustawą z 1 kwietnia 2016 r. mieszkańcy nie mają obowiązku wymiany dokumentów. Wszystkie dokumenty zawierające starą nazwę ulicy (dowody osobiste, prawa jazdy itp.) zachowują swoją ważność.

Stwierdza to jednoznacznie art. 5 ust. 2 Ustawy przesądzając, że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Zmiana nazwy ulicy nie będzie rodzić problemów z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres.

NIE MA OPŁAT ZA ZMIANY W KSIĘGACH WIECZYSTYCH, REJESTRACH i EWIDENCJACH

Zgodnie z Ustawą (art. 5. ustęp 1) pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

PROŚBA O INFORMACJE

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej zwraca się do mieszkańców z prośbą o nadsyłanie informacji na temat wciąż istniejących w kraju nazw, symboli i miejsc pamięci, będących wyrazem hołdu dla zbrodniczych ideologii totalitarnych.

Zgłoszenia prosimy kierować do odpowiednich oddziałów i delegatur IPN względnie do wskazanych na niniejszych stronach wyznaczonych pracowników w poszczególnych oddziałach IPN.

 

do góry