Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie zarządzenia ekshumacji zwłok (szczątków) z grobu wojennego znajdującego się na terenie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi Oddział Martyrologii Radogoszcz

W związku wszczęciem przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu postępowania administracyjnego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 681) w sprawie zarządzenia ekshumacji zwłok (szczątków) ofiar drugiej wojny światowej lub terroru stalinowskiego z grobu wojennego znajdującego się na terenie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi Oddział Martyrologii Radogoszcz przy ul. Zgierskiej 147 w Łodzi i przeniesienia ich na Cmentarz Komunalny „Doły” w Łodzi, informuje się wszystkie osoby uprawnione do pochówku o możliwości przystąpienia do toczącego się postępowaniu w charakterze strony. Adres do korespondencji: Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912), stosowanym w odniesieniu do grobów wojennych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 681), prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

1) pozostały małżonek(ka);

2) krewni zstępni;

3) krewni wstępni;

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;

5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

 

Z uzyskanych w toku postępowania informacji wynika, że na strzelnicy na Brusie w Łodzi zamordowani zostali prawdopodobnie w okresie okupacji niemieckiej:

  1. Jan Chodak, ur. w 1909 r. w Łodzi, zam. w Łodzi;
  2. Marian Sobczyński, ur. w 1916 r. w Łodzi, syn Stanisława i Marianny, zam. w Łodzi;
  3. Kałużny, brak bliższych danych identyfikujących tożsamość;
  4. Włodarski, brak bliższych danych identyfikujących tożsamość.

Informacje dotyczące toczącego się postępowania będą udzielane w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu pod numerem telefonu: 22 581 88 61.

do góry