Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie ekshumacji z grobu wojennego na cmentarzu przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu

W związku ze wszczęciem przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu postępowania administracyjnego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 681) w sprawie zarządzenia ekshumacji zwłok (szczątków) żołnierzy podziemia niepodległościowego pochowanych na cmentarzu przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu po bitwie pomiędzy oddziałami porucznika Franciszka Jaskólskiego „Zagończyka” a oddziałami sowieckimi w dniu 15 czerwca 1946 r. i przeniesienia ich na inne miejsce na tym samym cmentarzu, informuje się wszystkie osoby uprawnione do pochówku o możliwości przystąpienia do toczącego się postępowaniu w charakterze strony. Adres do korespondencji: Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912), stosowanym w odniesieniu do grobów wojennych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 681), prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

1) pozostały małżonek(ka);

2) krewni zstępni;

3) krewni wstępni;

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;

5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Na płycie nagrobnej wyryte zostały imiona i nazwiska poległych żołnierzy:

  1. ppor. Władysław Skrzypek ps. „Groźny”;
  2. sierż. Jan Prygiel ps. „Gołąb”;
  3. sierż. Tadeusz Krawczyk ps. „Witold”;
  4. kpr. Tadeusz Nowakowski ps. „Zając”;
  5. kpr. Sylwester Rokita ps. „Czarny”;
  6. kpr. ps. „Promyk”.

Informacje dotyczące toczącego się postępowania będą udzielane w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu pod numerem telefonu: 22 581 88 61.

do góry