Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Warszawie (stan na listopad 2019 r.)

Śledztwa w toku

Zbrodnie komunistyczne

1. Śledztwo w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności na czas powyżej 7 dni działaczy opozycyjnych w grudniu 1981 r. na terenie Warszawy i byłego województwa warszawskiego na podstawie decyzji o ich internowaniu (sygn. S 28.2005.Zk).

W przebiegu postępowania ustalono, że na terenie Warszawy oraz byłego województwa warszawskiego w okresie od 12 grudnia 1981 r. do 24 grudnia 1982 r. zostało internowanych ponad 800 osób. W czasie dotychczas przeprowadzonych czynności przesłuchano ponad 440 osób. Spośród przesłuchanych osób około 200 osób zostało internowanych w dniu 12 bądź 13 grudnia 1981 r. Ponadto w toku czynności na bieżąco są poddawane oględzinom materiały archiwalne dotyczące szczegółów przygotowywania do wprowadzenia stanu wojennego, począwszy od sierpnia 1980 r., a następnie samego jego wprowadzenia w grudniu 1981 r., w ramach akcji „Lato 80”. Gromadzone są również i poddawane oględzinom materiały archiwalne dotyczące poszczególnych internowanych osób. Ponadto kontynuowane będą przesłuchania osób pokrzywdzonych, które dotychczas nie zostały przesłuchane oraz osób dla nich najbliższych w sytuacji zgonu osoby pokrzywdzonej.    

Długotrwałość prowadzonego postępowania spowodowana jest koniecznością przesłuchania dużej liczby osób pokrzywdzonych, ustalenia osób najbliższych w sytuacji zgonu pokrzywdzonych, bądź ustalenia aktualnego miejsca pobytu w sytuacji braku adresu w bazie PESEL oraz koniecznością przeprowadzenia oględzin obszernych materiałów archiwalnych. Ustalenie bowiem faktycznego okresu pozbawienia wolności osób internowanych niejednokrotnie jest możliwe dopiero w czasie przesłuchania pokrzywdzonych, gdyż materiały archiwalne dotyczące poszczególnych osób często w tym zakresie są niepełne. Obecnie na etapie końcowym są czynności oględzin materiałów archiwalnych.

W związku z ustaleniami wynikającymi z opinii biegłego z zakresu badań pisma ręcznego i podpisów wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów b. Zastępcy Dyrektora Departamentu II MSW i wykonano czynności z jego udziałem. Ewentualne przedstawienie zarzutów kolejnym osobom będzie możliwe po uzyskaniu kolejnej opinii biegłego z zakresu badań pisma ręcznego i podpisów.   

2. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej popełnionej w Wołominie przez funkcjonariuszy NKWD w latach 1944 – 1945 polegającej na aresztowaniu i wywiezieniu mieszkańców Wołomina i okolic do obozów w ZSRR (sygn. S 26.2016.Zk).

Postępowanie o sygn. akt S 26.2016.Zk toczy się w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na nadużyciu władzy i przekroczeniu w latach od 1944 r. do 1945 r. w Wołominie uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego NKWD, którzy działając w strukturach systemu państwa totalitarnego posługującego się na wielką skalę terrorem dla realizacji celów politycznych i społecznych dokonywali bezprawnego pozbawienia wolności mieszkańców Wołomina, i poprzez wydawanie wyroków skazujących w/w osoby na kary długotrwałego pozbawienia wolności i kary śmierci, doprowadzali następnie do wykonywania w/w kar i ich odbywania na Syberii, co było przejawem represji wobec osób uznawanych za przeciwników panującego wówczas w Polsce systemu społeczno – politycznego, tj. o czyn z art. 248 § 2 k.k. z 1932 r.  w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3  Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1575). 

W czasie trwania śledztwa zgromadzono materiały dotyczące nadużycia władzy i przekroczenia w latach od 1944 r. do 1945 r. w Wołominie uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego NKWD wobec osób uznawanych za przeciwników panującego wówczas w Polsce systemu społeczno – politycznego. W wyniku działań NKWD w Wołominie wiele osób - mieszkańców Wołomina, zostało bezprawnie pozbawionych wolności.  Wydano wobec nich wyroki skazujące na kary długotrwałego pozbawienia wolności i kary śmierci.  Doprowadzono następnie do wykonywania w/w kar i ich odbywania na Syberii.

W toku prowadzonego postępowania zgromadzono materiał dowodowy w postaci zeznań świadków, zgromadzono dokumenty archiwalne udostępnione poprzez Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN - obecnie Archiwum IPN, Centralne Archiwum Wojskowe, Ośrodek Karta, Archiwum Akt Nowych, zaangażowano w działania Historyka Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie. W chwili obecnej  przesłuchiwane są w charakterze świadków na okoliczności sprawy osoby pokrzywdzone, którym przysługują uprawnienia na mocy art. 52 k.p.k., gromadzone są dokumenty dotyczące osób bezpośrednio pokrzywdzonych czynem. Oczekuje się także na uzyskanie tłumaczenia dokumentów dotyczących osób bezpośrednio pokrzywdzonych. Wskazane materiały sporządzone w języku rosyjskim zostały uzyskane z Centralnego Archiwum Wojskowego. Dokumenty w chwili obecnej podlegają tłumaczeniu przez biegłą tłumacz przysięgłą języka rosyjskiego. Po uzyskaniu przetłumaczonych materiałów podlegać one będą analizie przez prokuratora.

W chwili obecnej zostały zakończone czynności przesłuchania ujawnionych pokrzywdzonych w śledztwie sygn. S 26.2016.Zk. Będą one kontynuowane w przypadku pojawienia się nowych informacji lub danych o osobach pokrzywdzonych. Nadal poszukiwane są osoby mogące dostarczyć informacji istotnych dla śledztwa jako świadkowie.

W toku trwania śledztwa sygn. S 26.2016.Zk prokurator zakończył czasochłonną analizę materiałów - akt osób pokrzywdzonych - uzyskanych z Centralnego Archiwum Wojskowego, które zostały poddane tłumaczeniu przez biegłą tłumacz języka rosyjskiego. 

Po przeprowadzeniu analizy akt archiwalnych, wystąpiono z wnioskami o kwerendy do Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie oraz do Wojskowego Biura Historycznego Centralnego Archiwum Wojskowego, celem ustalenia informacji dotyczących funkcjonariuszy NKWD i Smiersz w Wołominie oraz funkcjonariuszy Obozu w Borowiczach, których dane pojawiły się w materiałach.

Dalsze czynności w śledztwie będą determinowane realizacją kwerend przez archiwa. 

W toku śledztwa oczekuje się ponadto na uzyskanie z Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału VIII Karnego akt spraw odszkodowawczych (lub innych pozostających w związku z pozbawieniem pokrzywdzonych wolności i ich pobytem w obozie) zainicjowanych przez pokrzywdzonych lub osoby dla nich najbliższe. Po uzyskaniu akt, niezbędne będzie systematyczne zapoznanie się z uzyskanymi aktami. 

Śledztwo sygn. S 26.2016.Zk ma rozbudowany charakter z uwagi na dużą ilość osób bezpośrednio pokrzywdzonych czynem oraz realizowaniem kwerend przez archiwa. 

 

Zbrodnie nazistowskie

 

1. Śledztwo w sprawie zabójstw popełnionych w okresie od 6 sierpnia 1944 r. do października 1944 r. w obozie przejściowym w Pruszkowie - Dulag 121 na ludności cywilnej, wysiedlonej z Warszawy przez funkcjonariuszy niemieckich władz okupacyjnych  tj. czynów z artykułu 1 punkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (sygn. S 17.2009.Zn).

Śledztwo to jest kontynuacją postępowania przygotowawczego prowadzonego w latach 70 –tych, przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie. Durchgangslager 121 /potocznie nazywany Dulag 121/ to obóz przejściowy utworzony w Pruszkowie k. Warszawy na 50 hektarowym terenie warsztatów kolejowych przy ulicy 3 – go Maja. Za datę jego utworzenia przyjmuje się dzień 6 sierpnia 1944 r. Przez pierwsze 5 dni obozem kierowały pruszkowskie władze okupacyjne – kierownik niemieckiego urzędu pracy i miejscowa żandarmeria. Od dnia 12 sierpnia 1944 r. władzę nad obozem przejął Wehrmacht. Na terenie obozu było 9 hal. Nie przystosowano ich w jakikolwiek sposób do przyjęcia dużej liczby osób. Warunki bytowe i sanitarne były tragiczne. Ludzie spali na ubitej ziemi. Niewystarczające były racje żywnościowe, ludzie głodowali.

Pierwszy transport przybył do obozu w dniu 6 sierpnia 1944 r. Do obozu ludzi przyprowadzano pieszo lub przywożono pociągami. Zanim przybył do obozu pierwszy transport więźniów, dzięki pomocy Rady Głównej Opiekuńczej /RGO/, na czele, której stał ksiądz Edward Tyszka i miejscowej ludności zdołano zgromadzić, w niewystarczającej dla wszystkich ilości,  rzeczy potrzebne dla osadzonych: naczynia, koce, pościel itp.

Obóz w Pruszkowie był typowym obozem przejściowym. Osadzone tam osoby przebywały w nim najczęściej od kilku do kilkunastu - kilkudziesięciu dni. Ludzi młodych i zdrowych wywożono następnie na roboty do Rzeszy, ludzi chorych, starych lub matki z dziećmi wywożono do Generalnego Gubernatorstwa. Część osób wywieziono do obozów koncentracyjnych. Dzięki pomocy polskiego personelu medycznego, który wystawiał fałszywe zaświadczenia wielu osobom udało się legalnie bądź nielegalnie opuścić obóz.

Ocenia się, że przez obóz przejściowy w Pruszkowie przeszło około 650 000 ludzi.

Na obecnym etapie śledztwa S 17.2009.Zn trwają przesłuchania osób pokrzywdzonych, które były osadzone w obozie w Pruszkowie, a także przesłuchania osób najbliższych dla zmarłych więźniów obozu. Podejmowane są także czynności zmierzające do ujawnienia dokumentacji archiwalnej, związanej z funkcjonowaniem obozu oraz czynności zmierzające do ustalenia kolejnych pokrzywdzonych lub ich najbliższych krewnych celem przesłuchania ich
w charakterze świadków.

 

 

do góry