Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Poznaniu (stan na maj 2021 r.)

Śledztwa zakończone skierowaniem aktu oskarżenia

Zbrodnie komunistyczne.

1. Śledztwo w sprawie przeciwko Czesławowi B., byłemu sędziemu Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, a tym samym funkcjonariuszowi państwa komunistycznego, podejrzanemu o dokonanie w dniu 3 kwietnia 1951 roku zbrodni komunistycznej o znamionach zbrodni przeciwko ludzkości polegającej na niedopełnieniu obowiązków w zakresie zapewnienia zgodnej z prawdą materialną prawnokarnej oceny działania podejrzanych o udział w organizacji antykomunistycznej Włodzimierza H., Bogdana P., Zenona K., bezpodstawnym zakwalifikowaniu ich działania z przepisów przewidujących surowszą odpowiedzialność karną i bezprawnym skazaniu wymienionych pokrzywdzonych na kary pozbawienia wolności (S 81.2019.Zk).

Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie zakończone zostało w dniu 29.05.2020 roku skierowaniem do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Poznaniu aktu oskarżenia przeciwko Czesławowi B., byłemu sędziemu Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu.

Prowadzone w tej sprawie postępowanie karne zmierzało do wyjaśnienia okoliczności zdarzeń mających miejsce w toku procesu prowadzonego w 1951 roku w Poznaniu przez funkcjonariuszy prokuratury i sądownictwa wojskowego przeciwko Włodzimierzowi H., Zenonowi K., Bogdanowi P., Władysławowi F. i Telesforowi Cz. w związku z podejrzeniem o udział w organizacji konspiracyjnej o charakterze antykomunistycznym. Kompleksowa analiza całości zebranych w ramach śledztwa materiałów doprowadziła do wniosku, że organizacja pod nazwą „Armia Krajowa w Polsce Nr. 3” wbrew tezom oskarżenia i treści wyroku nigdy w rzeczywistości nie istniała, zaś wspomniani Włodzimierz H., Zenon K., Bogdan P., Władysław F. oraz Telesfor Cz. nie zawiązali żadnego związku przestępczego, w szczególności zaś organizacji usiłującej zmienić przemocą ustrój Państwa Polskiego; zarzuty które im postawiono a także zapadły wyrok, były konsekwencją tendencyjnych działań komunistycznych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości zaś sąd nie miał podstaw do przyjęcia, że w zachowaniu oskarżonych mieszczą się znamiona zarzucanych im przestępstw.

Jedynym żyjącym dotąd członkiem składu orzekającego jest oskarżony Czesław B, obecnie pułkownik rezerwy. Wymienionemu zarzuca się popełnienie tzw. zbrodni sądowej polegającej na niedopełnieniu obowiązków w zakresie zapewnienia zgodnej z prawdą materialną oraz zasadami słuszności i sprawiedliwości oceny działania ówczesnych oskarżonych.  Orzekając w sposób dowolny, sprzeczny z dowodami zgromadzonymi w toku postępowania a dla oskarżonych niekorzystny, przyjął że działaniem swoim usiłowali oni zmienić przemocą ustrój Państwa Polskiego podczas gdy zachowanie ich znamion takich było pozbawione, co w konsekwencji doprowadziło do bezpodstawnego zakwalifikowania zachowania części oskarżonych z przepisów przewidujących surowszą odpowiedzialność karną i bezprawnym skazaniu ich na kary wieloletniego więzienia. Działania oskarżonego Czesława B. były formą represji i elementem walki politycznej z osobami postrzeganymi jako przeciwnicy polityczni, noszą zatem cechy zbrodni komunistycznej i zbrodni przeciwko ludzkości.

Sprawa jest na etapie postępowania sądowego. Aktualnie, z uwagi na stan zdrowia oskarżonego, rozprawa została odroczona.

 

do góry