Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Katowicach (stan na maj 2020 r.)

Śledztwa w toku

Wybrane śledztwa prowadzone w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach - stan na maj 2020 roku.

Śledztwa w biegu.

Zbrodnie komunistyczne. 

1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji i naruszeniu prawa człowieka do wolności i bezpieczeństwa osobistego poprzez długotrwałe pozbawienie wolności w więzieniach i obozach na terenie Lwowa, województwa lwowskiego i ZSRR członków AK Obwodu Lwów, osób głoszących poglądy sprzeczne z propagandową doktryną prawno-państwową oraz członków ich rodzin, połączone ze szczególnym udręczeniem, wynikającym z rozmyślnego stworzenia warunków życia obliczonych na spowodowanie całkowitego lub częściowego fizycznego ich wyniszczenia, dokonanej w okresie od końca 1939 roku do końca 1955 roku przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, co stanowiło poważne prześladowanie tych osób z powodu przynależności do określonej grupy politycznej i społecznej walczącej o odzyskanie niepodległego bytu Państwa Polskiego (S 43.2013.Zk)

Śledztwo wszczęto w dniu 28 października 2010 roku.

Akta sprawy stanowiły uprzednio śledztwo o sygn. S 41.2013.Zk Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie przekazane tut. Oddziałowej Komisji, stosownie do treści zarządzenia Dyrektora Głównej Komisji nr 8/13 z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

Pierwotnie śledztwo w tej sprawie wszczęte zostało przez prokuratora OK w Rzeszowie w dniu 28 października 2012 roku, po uprzednim wyłączeniu w dniu 21 października 2010 roku materiałów ze śledztwa o sygn. S 94.2001.Zk Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie, w sprawie masowych deportacji w głąb ZSRR obywateli polskich - mieszkańców b. powiatu Lwów przez władze sowieckie w latach 40-tych dwudziestego wieku.

Śledztwo w niniejszej sprawie ma wielowątkowy i wielopodmiotowy charakter. Przedmiotem śledztwa są pozbawienia wolności obywateli polskich, połączone z wywiezieniem do ZSRR, w trzech różnych okresach historycznych, tj. w okresie po zajęciu Lwowa wraz z innymi terenami wschodniej Polski we wrześniu 1939 roku. Do momentu wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w dniu 22 czerwca 1941 roku, w okresie od wkroczenia Armii Czerwonej do Lwowa w czerwcu 1944 roku do zakończenia II wojny światowej oraz w okresie od zakończenia wojny do lat pięćdziesiątych XX wieku.

W toku dotychczasowego postępowania przesłuchano licznych świadków zdarzeń będących przedmiotem postępowania, skierowano do Archiwum IPN wnioski o przeprowadzenie kwerend, w celu odszukania dokumentów dotyczących pokrzywdzonych, uzyskane tą drogą dokumenty poddano oględzinom. Kierowano również wnioski do Prokuratury Obwodu Lwowskiego o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej, poprzez nadesłanie dokumentów dotyczących poszczególnych pokrzywdzonych. Po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego w poszczególnych wątkach śledztwa materiały w tym zakresie wyłączono do odrębnego postępowania i sprawę kończono decyzją merytoryczną.

Obecnie w toku postępowania sukcesywnie kierowane są wnioski o wykonanie międzynarodowej pomocy prawnej do Prokuratury Obwodu Lwowskiego, skąd pozyskiwane są materiały związane z pozbawieniem wolności pokrzywdzonych.

 

2. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, popełnionej w okresie od 1 do 26 września 1946 r. na terenie powiatów nyskiego, brzeskiego i gliwickiego, przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, będącej zbrodnią zabójstwa popełnioną przez opracowanie planu i kierowanie realizacją operacji specjalnej pod kryptonimem „Lawina”, mającej na celu fizyczną likwidację członków zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych z terenu Podbeskidzia pod dowództwem Henryka Flamego ps. „Bartek” w toku której pozbawieni życia zostali: Bączek Roman, Biegun Jan, Byrdy Antoni, Daniec Józef, Daniec Leopold, Dróżdż Jan, Ficek Jan, Golec Stanisława, Greń Józef, Karol Talik, Talik Franciszek, Krupa Jan, Lewicki Józef, Łaciak Jakub, Łajczak Jan, Łajczak Stanisław, Mach Teodor, Machej (ew. Madej) Józef, Marek Józef, Maślanka Józef, Maślanka Karol, Matkak Jan, Nowotarski Władysław, Pajestka Franciszek, Pajestka Michał, Pezda Jan, Piątek Kazimierz, Pilarz Stefan, Przewoźnik Jan, Leopold Sikliński, Skrzypek Tadeusz, Szczotka Karol, Sztykiel Zygmunt, Talik Franciszek, Talik Karol, Tomasik Eugeniusz, Walczak Jakub, Więzik Antoni, Więzik Rudolf, Witos Michał, Witos Stanisław, Walczak Antoni, Władysław Nowatorski, Wojciuch Jan, Wojciuch Julian, Wojtas Jan, Zawada Franciszek, Zawada Jan, Zawada Józef, Żurek Jan oraz o nazwiskach: Bąk, Bujok, Cieślar, Frydel, Góral, Hraścina, Tetłok, Kowalczyk oraz 100 bliżej nieustalonych żołnierzy poprzez: - oddanie strzału z broni palnej w potylicę, wobec 69 żołnierzy w/w formacji zbrojnej na terenie nieustalonej miejscowości byłego powiatu opolskiego - wysadzenie w powietrze, co najmniej 30 – 40 żołnierzy w/w formacji zbrojnej, w zaminowanym drewnianym baraku, na terenie poniemieckiego lotniska w Starym Grodkowie, - wysadzenie w powietrze co najmniej kilkudziesięciu żołnierzy w/w formacji zbrojnej, w zaminowanej murowanej oborze, na terenie miejscowości Barut, - przy czym, wobec Andrzeja Bujaka oraz żołnierza NSZ o nazwisku Cieślar zamiar zabójstwa nie został zrealizowany z powodu ucieczki pokrzywdzonych z miejsca zdarzenia (S 30.2016.Zk)

Postanowieniem z dnia 08 kwietnia 2016 roku podjęto umorzone śledztwo S 71.2012.Zk.

W dniu 16 marca 2016 roku tutejsza Komisja uzyskała informację, że w toku prac archeologicznych mających na celu odnalezienie szczątków ofiar tej zbrodni na podstawie ustaleń poczynionych w toku niniejszego śledztwa w lesie w okolicach miejscowości Stary Grodków ujawniono szereg przedmiotów mogących pochodzić od żołnierzy NSZ w postaci ryngrafów i odznak wojskowych w postaci orzełków. Dalsze prace prowadzone do dnia 7 kwietnia 2016 roku ujawniły 8 jam grobowych zawierających szczątki kostne nieustalonej liczby osób jednak nie mniejszej niż 24 osoby, przy czym w jednej   z czaszek  ujawniono otwór mogący być śladem rany postrzałowej a na szeregu dalszych szczątkach ślady urazowej amputacji kończyn dolnych. Z uwagi na miejsce ich ujawnienia jak również charakter obrażeń zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogą to być szczątki grupy 30-40 żołnierzy NSZ zabitych poprzez wysadzenie w powietrze budynku, w którym się znajdowali i pochowanych na terenie nieustalonej do tej pory lokalizacji w okolicach dawnego niemieckiego lotniska wojskowego. W toku śledztwa przesłuchano jednego świadka i zasięgnięto opinii Katedry Medycyny Sądowej  Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w celu ustalenia mechanizmu zgonu osób, od których pochodzą ujawnione szczątki kostne.

W dniu 16 marca 2016 roku tutejsza Komisja uzyskała informację, że w toku prac archeologicznych mających na celu odnalezienie szczątków ofiar tej zbrodni na podstawie ustaleń poczynionych w toku niniejszego śledztwa w lesie w okolicach miejscowości Stary Grodków ujawniono szereg przedmiotów mogących pochodzić od żołnierzy NSZ w postaci ryngrafów i odznak wojskowych w postaci orzełków. Dalsze prace prowadzone do dnia 7 kwietnia 2016 roku ujawniły 8 jam grobowych zawierających szczątki kostne nieustalonej liczby osób jednak nie mniejszej niż 24 osoby, przy czym w jednej z czaszek  ujawniono otwór mogący być śladem rany postrzałowej a na szeregu dalszych szczątkach ślady urazowej amputacji kończyn dolnych. Uzyskano opinię opinią sądowo–lekarsko-antropologiczną z której wynika, iż zeszkieletowane szczątki należą co najmniej 30 osób o czym świadczy obecność 30 lewych kości udowych. Większość ujawnionych szczątków tworzyły anatomiczną całość. Ze szczątków pobrano do badań genetycznych próbki w postaci zębów, co pozwoliło dotychczas na uzyskanie 22 profili genetycznych, które poddano analizie porównawczej z profilami genetycznymi krewnych osób zaginionych w 1946 r. członków oddziału „Bartka”. Trwają czynności zmierzające do ustalenia pokrzywdzonych zbrodnią, ich krewnych, wreszcie identyfikacji ofiar.

Ze szczątków pobrano próbki do badań genetycznych, które poddano analizie porównawczej z profilami genetycznymi krewnych osób zaginionych w 1946 r. członków oddziału „Bartka”. Trwają czynności zmierzające do ustalenia pokrzywdzonych zbrodnią, ich krewnych, wreszcie identyfikacji ofiar. Do chwili obecnej pobrano próbki od ok. 140 osób zaś na podstawie badań DNA zidentyfikowano szczątki 11 członków oddziału „Bartka”.

 

3. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej także zbrodnię przeciwko ludzkości, w postaci bezprawnego pozbawienia wolności na okres powyżej 7 dni, popełnionej z przyczyn politycznych przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, polegającej na przekroczeniu uprawnień przez sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach, poprzez niesłuszne skazanie Jana D. na karę 3 lat więzienia wyrokiem z dnia 26.01.1949 r., sygn. Sr 811/48, co stanowiło represję z powodu jego krytycznych wypowiedzi wobec ówczesnego ustroju i warunków życia (S 84.2019.Zk).

Śledztwo zostało wszczęte postanowieniem z dnia 16 stycznia 2020 r.

W toku śledztwa prowadzona jest obszerna kwerenda archiwalna.

 

4. Śledztwo w sprawie:  zbrodni wojennej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, stanowiącej jeden z powtarzających się zamachów dokonanych w celu wykonania polityki ZSRR i zbrodnią komunistyczną, popełnionej z powodu przynależności do określonej grupy narodowościowej, polegającej na pozbawieniu wolności na czas przekraczający 7 dni, w okresie od dnia 22 marca 1940 roku do nieustalonego czasu we lwowskich więzieniach, a następnie w miejscowości Selechard nad rzeką Ob i w innych miejscach na terenie ZSRR, Władysława Antoniego B., wraz z jego żoną Józefą B. oraz córką Alicją B.,

- zbrodni wojennej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, stanowiącej jeden z powtarzających się zamachów dokonanych w celu wykonania polityki ZSRR i zbrodnią komunistyczną, popełnionej z powodu przynależności do określonej grupy narodowościowej, polegającej na pozbawieniu wolności na czas przekraczający 7 dni, w okresie od lutego 1940 roku do 1946 roku na terenie miejscowości Akaj, Kos-Jołek, Donskoje oraz w innych miejscach na terenie ZSRR Wacława B.,

- zbrodni wojennej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, stanowiącej jeden z powtarzających się zamachów dokonanych w celu wykonania polityki ZSRR i zbrodnią komunistyczną, popełnionej z powodu przynależności do określonej grupy narodowościowej, polegającej na pozbawieniu wolności na czas przekraczający 7 dni, w okresie od kwietnia 1940 roku do marca 1946 roku, w miejscowości Akaj, Kop-Jolek, Donskoje i w innych miejscach na terenie ZSRR, Wojciecha Jana B., Władysławy B. z domu R. oraz Barbary B. (S 60.2019.Zk)

Śledztwo zostało wszczęte postanowieniem z dnia 20 września 2019 r. z materiałów  wyłączonych ze śledztwa  S 43.2013.Zk.

W toku śledztwa w ramach międzynarodowej pomocy prawnej skierowano wniosek do Prokuratury Obwodu Lwowskiego we Lwowie o nadesłanie akt sprawy karnej przeciwko Władysławowi Antoniemu B. oraz jego żonie Józefie i córce Alicji, Wacławowi B., a także Wojciechowi Janowi B. Władysławie B. z domu R. oraz Barbarze B. Podjęto działania zmierzające do przesłuchania w ramach pomocy prawnej pokrzywdzonej Barbary D.-B. Rozszerzono zakres kwerendy w Archiwum Państwowym we Wrocławiu celem dołączenia do akt śledztwa dokumentów dotyczących pokrzywdzonych.

 

5. Śledztwo w sprawie: 1. zbrodni komunistycznej, stanowiącej także zbrodnię przeciwko ludzkości, popełnionej z przyczyn politycznych przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego- pracowników Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach w okresie od dnia 18 października 1952 r. do dnia 18 grudnia 1952 r. polegającej na przekroczeniu uprawnień wobec Ryszarda W. w związku z prowadzoną przez niego działalnością poprzez bicie i grożenie w ramach prowadzonego przeciwko niemu śledztwa w celu zmuszenia go do przyznania się do zarzucanych mu czynów i działanie przez to na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego, 2. zbrodni komunistycznej, stanowiącej także zbrodnię przeciwko ludzkości, popełnionej z przyczyn politycznych przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego- pracowników Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach i prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach w okresie od dnia 18 października 1952 r. do dnia 20 lutego 1953 r. polegającej na przekroczeniu uprawnień wobec Ryszarda W. w związku z prowadzoną przez niego działalnością poprzez bezprawne pozbawianie go wolności na okres 7 dni w związku z przedstawionym mu zarzutem popełnienia przestępstwa określonego w art. 22 dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, którego znamion w istocie nie wypełnił z uwagi na prawdziwość rozpowszechnianych przez niego informacji co stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego. (S 19.2020.Zk)

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 28 maja 2020 r.

W trakcie śledztwa przesłuchano w charakterze świadka syna pokrzywdzonego. Ponadto   zapoznano się z aktami Sądu Wojewódzkiego w Katowicach o sygn. XVI Ko 1 608/93 w sprawie z wniosku Ryszarda W. o zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie.  Z przedmiotowych akt wynika, że Ryszard W. został skazany wyrokiem Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym z dnia 19 lutego 1953 r. w Katowicach na karę 12 miesięcy obozu pracy. Kara została w całości darowana na mocy amnestii za czyn z art. 22  dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, polegający na publicznym wygłoszeniu w trakcie tzw „masówki” z okazji 1 maja oświadczenia o udziale żołnierzy polskich w walkach we Włoszech i Francji, co, stanowiąc informację prawdziwą co do swej treści, skutkowało niemożliwością przedstawienia mu takiego zarzutu, albowiem wskazany przepis penalizował rozpowszechnianie jedynie informacji fałszywych.

 

6. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej także zbrodnię przeciwko ludzkości, popełnionej z przyczyn politycznych, polegającej na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego pełniących funkcję sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach poprzez niesłuszne skazanie Władysława U. na karę 15 lat więzienia wyrokiem z dnia 9 marca 1951 sygn. Sr 113/51, co stanowiło represję z powodu jego przynależności i działalności w ramach organizacji Armia Krajowa oraz bezprawne pozbawcie wolności na okres powyżej 7 dni, co stanowiło działanie na szkodę interesu prywatnego. (S 20.2020.ZK)

Śledztwo zostało wszczęte dnia 21 kwietnia 2020 r.

W trakcie śledztwa przeprowadzono obszerną kwerendę archiwalną, w wyniku której dokonano oględzin 10 jednostek archiwalnych. W ramach pomocy prawnej zlecono przesłuchanie w charakterze świadka córki pokrzywdzonego.

 

Śledztwa w biegu.

Zbrodnie nazistowskie.

1. Śledztwo w sprawie zbrodni wojennej będącej zbrodnią przeciwko ludzkości popełnionej w kwietniu i maju 1940 r. na terenie rejencji katowickiej przez naruszenie prawa międzynarodowego przez przedstawicieli władzy państwa niemieckiego, w szczególności przez funkcjonariuszy policji, z motywów narodowościowych i politycznych, w celu wyniszczenia grupy narodowościowej i politycznej, a polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności w ramach zorganizowanej akcji w celu wyniszczenia polskich elit około kilku tysięcy osób, nie mniej niż 1139, w szczególności działaczy politycznych, powstańców śląskich, działaczy organizacji społecznych, nauczycieli, sędziów, księży katolickich i umieszczeniu w ich w obozach koncentracyjnych w Dachau, Mauthausen-Gusen i innych, gdzie zostali poddani okrutnemu i nieludzkiemu traktowaniu (S 51.2018.Zn).

Postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2018 r. podjęto umorzone śledztwo S 88.2010.Zn.

Konieczność kontynuowania zakończonego wcześniej postępowania w tej sprawie wynika z nowych ustaleń, zgodnie, z którymi istnieje możliwość ustalenia imiennej listy aresztowanych w ramach „Inteligenzaktion”. W pięciu transportach zostali oni wysłani do KL Dachau. Transport z dnia 09 kwietnia 1940 r. liczył 69 osób, transport z dnia 14 kwietnia 1940 r. - 874 osoby, transport z dnia 28 kwietnia 1940 r. - 762 osoby, transport z dnia 05 maja 1940 r. 735 osób, transport z dnia 26 maja 1940 r. - 726 osób. Łącznie ok. 3166 osób. Na obecnym etapie postępowania ustalono również, że w ramach „Inteligenzaktion” pozbawiono wolności 72 kobiety i umieszczono w KL Ravensbrück. Trwają kwerendy archiwalne i internetowe oraz przesłuchania świadków zmierzające do ustalenia okoliczności aresztowania i losów ofiar tej zbrodni.

 

2. Śledztwo w sprawie zastrzelenia Józefa P. w dniu 21 stycznia 1945 r. w Dąbrowie Górniczej, przy przyjęciu, że jest to zbrodnia wojenna i zbrodnia przeciwko ludzkości, stanowiąca jeden z powtarzających się zamachów w celu wsparcia polityki III Rzeszy niemieckiej, popełniona z motywów narodowościowych i politycznych oraz w celu wyniszczenia grupy narodowościowej i politycznej (S 13.2020.Zn).

Postanowieniem z dnia 17 lutego 2020 r. podjęto zawieszone śledztwo b. OKBZH w Katowicach o sygn. S 33/77 (Wz 15.2019).

W toku śledztwa prowadzona jest kwerenda materiałów archiwalnych.

 

3. Śledztwo w sprawie 1. zbrodni wojennej będącej zbrodnią przeciwko ludzkości stanowiącej jeden z powtarzających się zamachów w celu wsparcia polityki III Rzeszy, popełnionej poprzez naruszenie prawa międzynarodowego z motywów narodowościowych i politycznych przez funkcjonariuszy policji i gestapo polegającej na pozbawieniu wolności w okresie od września 1939 r. do grudnia 1939 r. w Bielsku, Cieszynie, Skrochowicach Antoniego H., Gustawa M. oraz od września 1939 r. do grudnia 1939 r. w Chorzowie, Katowicach, Skrochowicach między innymi: Jana B., Jana G., Karola B., Wiktora S., Aleksandra W. na czas przekraczający 7 dni i ze szczególnym udręczeniem, 2. w sprawie zbrodni wojennej będącej zbrodnią przeciwko ludzkości stanowiącej jeden z powtarzających się zamachów w celu wsparcia polityki III Rzeszy, popełnionej poprzez naruszenie prawa międzynarodowego z motywów narodowościowych i politycznych przez funkcjonariuszy policji i gestapo polegającej na pozbawieniu wolności Michała Ż. w okresie od września 1939 r. do 16 października 1939 r. w Bielsku, Skrochowicach na czas przekraczający 7 dni i ze szczególnym udręczeniem i spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na jego zdrowiu poprzez pobicie go w wyniku czego zmarł, 3. w sprawie zbrodni wojennej będącej zbrodnią przeciwko ludzkości stanowiącej jeden z powtarzających się zamachów w celu wsparcia polityki III Rzeszy, popełnionej poprzez naruszenie prawa międzynarodowego z motywów narodowościowych i politycznych przez funkcjonariuszy policji i gestapo polegającej na pozbawieniu wolności Aleksandra W. w okresie od września 1939 r. do 16 października 1939 r. w Chorzowie, Skrochowicach na czas przekraczający 7 dni i ze szczególnym udręczeniem i spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na jego zdrowiu poprzez pobicie go w wyniku czego zmarł, 4. zbrodni wojennej będącej zbrodnią przeciwko ludzkości stanowiącej udział w masowym zamachu skierowanym przeciwko Polakom, w celu wsparcia polityki III Rzeszy, popełnionej poprzez naruszenie prawa międzynarodowego z motywów narodowościowych i politycznych przez funkcjonariuszy policji i bielskiej placówki gestapo w tym Kurta Mullera prowadzących przesłuchania w okresie od dnia 7 lipca 1941 r. w Bielsku gdzie stosowano wobec Stanisława G. przemoc celem uzyskania przyznania się do udziału w ruchu oporu, 5. zbrodni wojennej będącej zbrodnią przeciwko ludzkości stanowiącej udział w masowym zamachu skierowanym przeciwko Polakom, w celu wsparcia polityki III Rzeszy, popełnionej poprzez naruszenie prawa międzynarodowego z motywów narodowościowych i politycznych przez funkcjonariuszy policji i bielskiej placówki gestapo w tym Kurta Mullera prowadzących przesłuchania w styczniu 1944 r. w Bielsku gdzie stosowano wobec Romana B. przemoc celem uzyskania przyznania się do udziału w partyzantce, 6. zbrodni wojennej będącej zbrodnią przeciwko ludzkości stanowiącej udział w masowym zamachu skierowanym przeciwko Polakom, w celu wsparcia polityki III Rzeszy, popełnionej poprzez naruszenie prawa międzynarodowego z motywów narodowościowych i politycznych przez funkcjonariuszy policji i bielskiej placówki gestapo w tym Kurta Mullera prowadzących przesłuchania w styczniu 1944 r. w Bielsku gdzie stosowano wobec Franciszka K. przemoc celem uzyskania przyznania się do udziału w partyzantce. (S 17.2020.Zn)

Śledztwo zostało wszczęte postanowieniem z dnia 26 marca 2020 r.

Śledztwo zainicjowano w oparciu o zeznania mieszkańca Bielska Antoniego H. złożone5 lutego 1971 r. oraz wspomnienia Wiktora S. pozyskane z Archiwum Akt Nowych Zespół 2/1333/0 Obozy koncentracyjne.

W zabudowaniach nieczynnej cukrowni, a później wytwórni skrobi w Skrochowicach między Opawą a Karniowem latem 1939 r. Niemcy założyli obóz koncentracyjny, gdzie we wrześni i październiku 1939 r. osadzono aresztowanych Polaków inteligencję, duchownych i powstańców śląskich. Obóz funkcjonował do końca 1939 r. , kiedy to więźniów częściowo zwolniono, a częściowo skierowano do innych obozów koncentracyjnych. Czechosłowacka SNB prowadziła śledztwo zakończone skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko funkcjonariuszom obozu w tym komendanta Heinricha Jöckela.

W ramach prowadzonego śledztwa ustalani są pokrzywdzeni pozbawieni wolności w tym obozie, zwrócono się do strony czeskiej o nadesłanie akt procesu przeciwko członkom załogi obozu.

 

4. Śledztwo w sprawie zbrodni wojennej stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, popełnioną z motywów narodowościowych i politycznych polegającej na naruszeniu prawa międzynarodowego i stanowiącą jeden z powtarzających się zamachów w celu wsparcia polityki III Rzeszy skierowanych przeciwko grupie ludności przez przedstawicieli państwa niemieckiego a to funkcjonariuszy Gestapo będącej zabójstwem poprzez rozstrzelanie w dniu 31 października 1944 r. w Katowicach na terenie Huty Baildon (tzw. „Świńska Górka”) Emila S. (S 12.2020.Zn)

Śledztwo zostało wszczęte w dniu 11 maja 2020 r.

W toku śledztwa przesłuchano w charakterze świadka córkę pokrzywdzonego. Zlecono również obszerną kwerendę archiwalną, która do chwili obecnej nie została zakończona.

 

5.  Śledztwo w spawie rozstrzelania 28 listopada 1944 r. w Pawonkowie Rocha K., Józefa G. i Rudolfa G. przy przyjęciu, że jest to zbrodnia wojenna i zbrodnia przeciwko ludzkości, stanowiąca jeden z powtarzających się zamachów w celu wsparcia polityki III Rzeszy niemieckiej, popełniona z motywów narodowościowych i politycznych oraz w celu wyniszczenia grupy narodowościowej i politycznej. (S 22.2020.Zn)

Postanowieniem z dnia  26 marca 2020 r. wszczęto zawieszone śledztwo b. Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Katowicach sygn. S 43/77(Wz 10.2019).

Aktualnie trwa poszukiwanie materiałów archiwalnych. Planowana jest obszerna kwerenda archiwalna.

 

 

 

do góry