Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Białymstoku (stan na luty 2024 r.)

Śledztwa zakończone skierowaniem aktu oskarżenia

Zbrodnie komunistyczne

  1. Śledztwo w sprawie przeciwko Andrzejowi S. funkcjonariuszowi SB z Komendy Wojewódzkiej Milicji  Obywatelskiej (sygn. akt S 21/05/Zk)
    Śledztwo w sprawie przeciwko Andrzejowi S. funkcjonariuszowi SB zostało zakończone w dniu 29.12.2006 roku  skierowaniem do Sądu Rejonowego w Białymstoku aktu oskarżenia  o to, że w okresie od 21.01.1982 r.. do 30.03.1982 r. w Białymstoku znęcał się moralnie i fizycznie nad tymczasowo aresztowanym Andrzejem R., działaczem związkowym w ten sposób, że w trakcie prowadzonych czynności w sprawie karnej przeciwko wymienionemu wyzywał go słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, wyśmiewał, poniżał oraz groził nieprzewidzianym w prawie zaostrzeniem odpowiedzialności karnej w związku z działalnością związkową pokrzywdzonego, a nadto przykuł Andrzeja R. w czasie jednego z przesłuchań do kaloryfera, uniemożliwiając mu odmowę uczestnictwa w czynności procesowej oraz naruszył jego nietykalność cielesną uderzając go ręką w brzuch, czym w efekcie doprowadził do targnięcia się pokrzywdzonego w dniu 28.02.1982 r. na własne życie, poprzez podjęcie próby powieszenia się w celi aresztu. Ponadto oskarżonemu zarzucono,  iż w tym samym okresie w podobny sposób znęcał się moralnie nad tymczasowo aresztowanym Krzysztofem F., działaczem związkowym. Sąd Rejonowy w Białymstoku, wyrokiem z dnia 14 czerwca 2011 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 kpk., umorzył postępowanie karne przeciwko Andrzejowi S. wobec stwierdzenia przedawnienia karalności zarzucanych oskarżonemu czynów przyjmując, iż Andrzeja S. dopuścił się na szkodę pokrzywdzonego Andrzeja R tylko podstawowego przestępstwa znęcania się nad pokrzywdzonym bez doprowadzenie Andrzeja R. do próby samobójczej. Apelację w tej sprawie wniósł adwokat oskarżonego oraz pokrzywdzony Andrzej R. Sąd Okręgowy w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji.
  2. Śledztwo w sprawie pozbawienia wolności osób związanych ze środowiskiem NSZZ „Solidarność” z terenu województwa białostockiego i umieszczeniem ich w ośrodkach odosobnienia na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego  MO w Białymstoku wydanych w okresie od 13 grudnia 1981 roku do 16 grudnia 1981 r.  (S 44/05/Zk)
    Śledztwo w tej sprawie zakończono w dniu 31 lipca 2014 roku skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Białymstoku przeciwko Sylwestrowi R, którego oskarżono o to, że w okresie od 13 do 16.12.1981 r. w Białymstoku, jako funkcjonariusz państwa komunistycznego – Komendant Wojewódzki MO w Białymstoku, przekroczył swoje uprawnienia, w ten sposób, że bezprawnie pozbawił wolności 55 osób na mocy decyzji o internowanych, wydanych na podstawie art. 42 nieobowiązującego dekretu o ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, co było poważnym prześladowaniem z powodu przynależności pokrzywdzonych do NSZZ „Solidarność” oraz „Solidarność” Rolników Indywidualnych  co stanowi zbrodnie komunistyczne, będące jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Sylwester R. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa odmowy składania wyjaśnień. Czyny zarzucane oskarżonemu zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10. Sprawa jest na etapie postępowania sądowego. W dniu 22 stycznia 2015 r. odbywał się rozprawa w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w czasie której przesłuchano oskarżonego. Rozprawę odroczono do dnia 26.02.2015 r. i wezwano zawnioskowanych w akcie oskarżenia świadków. Sąd Rejonowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 22 grudnia 2015 roku uznał oskarżonego winnym zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę łączną 2 lat pozbawienia wolności bez warunkowego jej zawieszenia.
  3. Śledztwo przeciwko Stanisławowi K. (S 54/10/Zk)
    W dniu 12.02.2015 r. w toku prowadzonego śledztwa Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku ogłoszono postanowienie  o  przedstawieniu zarzutów byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu MO w Ciechanowie Stanisławowi K. Zarzucono mu popełnienie 25 komunistycznych  zbrodni przeciwko ludzkości, polegających na  przekroczeniu uprawnień poprzez bezprawne internowanie działaczy opozycyjnych w okresie od 12.12.1981 r. do 1982 r. w Ciechanowie, na mocy decyzji o internowaniach, wydanych na podstawie art. 42 nieobowiązującego dekretu o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego, co było poważnym prześladowaniem tych pokrzywdzonych z powodów politycznych, czym działał na szkodę  osób represjonowanych. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Stanisław K. nie przyznał  się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Podał, iż w jego ocenie działał zgodnie z obowiązującym ówcześnie prawem. Wobec podejrzanego prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku zastosował środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju. Stanisław K. liczy obecnie 77 lat, nie był dotychczas karany sądownie. W dniu 30.06.2015 r. prokurator OKŚZpNP w Białymstoku skierował akt oskarżenia przeciwko Stanisławowi K. do Sądu Rejonowego w Ciechanowie. W dniu 3.12.2015 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie ogłosił wyrok bez przeprowadze4nia rozprawy, ponieważ oskarżony przyznał się do popełnienia czynów zarzucanych mu przez prokuratora. Oskarżonemu wymierzono karę łączną w wysokości 2 lat zpoabwienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 lat. Orzeczono także grzywnę w wysokości 3000 zł oraz w ramach zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, nakazano zapłatę 2000 zł na rzecz jednego z pokrzywdzonych, a nadto podniesienie opłat i kosztów procesu. Wyrok podano także do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w gazecie „Czas Ciechanowa”.
do góry