Nawigacja

Akty oskarżenia

359. Akt oskarżenia przeciwko Tadeuszowi B.

Dnia 16 stycznia 2019 r. prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie skierował akt oskarżenia przeciwko byłemu funkcjonariuszowi SB KWMO w Krośnie Tadeuszowi B.

Oskarżonemu zarzucono, że w okresie w dniu 13 stycznia 1982 r., będąc funkcjonariuszem SB KWMO, groził Stanisławowi M.  pozbawieniem go wolności i osadzeniem w Zakładzie Karnym w Uhercach, w celu zmuszenia go do podpisania zobowiązania do współpracy z SB. 

Stanisław M. był założycielem związków zawodowych ”Solidarność” w Zakładzie Tworzyw Sztucznych w Jaśle. Pełnił tam także funkcję sekretarza komisji zakładowej. W związku z opisaną działalnością w dnia 1 grudniu 1981 r. została podpisana decyzja o jego internowaniu oraz nakaz jego zatrzymania i doprowadzenia do Ośrodka Odosobnienia w Uhercach. Stanisław M. został zatrzymany w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. i przewieziony do Komendy Wojewódzkiej MO w Krośnie, a następnie do Zakładu Karnego w Uhercach. W styczniu 1982 r. podpisał tam oświadczenie o tym, że będzie przestrzegał przepisów stanu wojennego, a następnie został zwolniony. Jednak nakazano mu, by stawił się od razu na Komendzie Wojewódzkiej MO w Krośnie, gdzie spotkał się z Tadeuszem B., który namawiał go do współpracy z SB, a wobec kategorycznej odmowy, groził Stanisławowi M., że wróci do Zakładu Karnego w Uhercach.

Stanisław M. mający wówczas na utrzymaniu ośmioro dzieci, w obawie że zostaną one bez środków do życia, zgodził się na współpracę, ale pod warunkiem, że podejmie ją jedynie w sytuacji zagrożenia dla kraju.

Przypadek Stanisława M. nie był odosobniony – w podobny sposób traktowano innych działaczy Solidarności internowanych w 1981 r.

Czyny zarzucone Tadeuszowi B. zostały opisane w art. 167 § 1 kk z 19 kwietnia 1969 r. w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Postanowieniem z dnia 20 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Krośnie skierował sprawę do postępowania mediacyjnego. W dniu 15 kwietnia 2019 r. została zawarta ugoda pomiędzy oskarżonym a pokrzywdzonym na mocy której Tadeusz B. przeprosił pokrzywdzonego i został zobowiązany do zapłaty, do dnia 30 października 2019 r., po 3000 zł na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Liver” i Stowarzyszenia SOS „Wioski dziecięce”. W dniu 27 maja 2019 r. Tadeusz B. powołując się na art. 341 § 5 kpk i art. 339 §1 pkt 2 kpk w zw. z art. 66 § 1 i 2 kk, złożył do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec niego.

W dniu 13 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Krośnie warunkowo umorzył postępowanie karne, wyznaczając okres próby 1 rok i zobowiązał oskarżonego do wpłaty na cele dobroczynne 6000 zł oraz zasądził zwrot kosztów sądowych.

W dniu 23 lipca 2019 r. apelację od powyższego orzeczenia Sądu Rejonowego w Krośnie, złożył prokurator Oddziałowej Komisji w Rzeszowie, wnosząc o uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania SR w Krośnie.

 

do góry