Nawigacja

Akty oskarżenia

357. Akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi M.

Dnia 19 lipca 2018 r. prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie skierował do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko byłemu Wicedyrektorowi Departamentu VII Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie Ryszardowi M.

Oskarżonemu zarzucono, że w okresie od sierpnia 1954 r. do sierpnia 1955 r., jako Wicedyrektor Departamentu VII KdsBP nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w zakresie kontroli zasadności i terminowości czynności procesowych podejmowanych w zakresie stosowania i przedłużania okresu stosowania środków zapobiegawczych z ówcześnie obowiązującymi przepisami, w śledztwie przeciwko Bogusławowi H.

Bogusława H. pozbawiono wolności na okres prawie 10 lat, pod zarzutem działania w strukturach organizacji „Miecz i Pług” oraz współpracy z „hitlerowskimi władzami bezpieczeństwa na odcinku fizycznego wyniszczenia działaczy organizacji lewicowych”. Do zwolnienia pokrzywdzonego z więzienia, w stanie inwalidztwa, doszło po jego uniewinnieniu przez Sąd Najwyższy.

Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw.     

Czyny zarzucone oskarżonemu zostały opisane w art. 231 § 1 kk i art. 189 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk z 1997 r. w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575) Czyny zarzucone oskarżonemu zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10.

Dnia 12 października 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uznał Ryszarda M. za winnego zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów i skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat oraz karę grzywny w wysokości 5000 zł. Obciążył także skazanego kosztami i opłatami sądowymi.

do góry