Nawigacja

Akty oskarżenia

345. Akt oskarżenia przeciwko Jerzemu K.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu w dniu 6 lipca 2017 r., skierował do Sądu Rejonowego w Lesznie akt oskarżenia przeciwko Jerzemu K.

Prokurator zarzucił Jerzemu K, że w okresie od 5 marca 1976 r. do 23 grudnia 1985 r. w Lesznie i Rawiczu, jako funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa w Komendzie Wojewódzkiej MO w Lesznie, Komisariacie MO w Lesznie i Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Rawiczu, poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne w celu osiągniecia korzyści majątkowych, stwierdzając lub potwierdzając w nich niezgodne z rzeczywistością okoliczności, że Marian S. był tajnym współpracownikiem o pseudonimie „Marian”, a nadto że przekazywał mu wynagrodzenie za udzielone informacje.

Jerzy K. został także oskarżony o poświadczanie nieprawdy w dokumentach, w okresie od 20 marca 1976 r. do 5 marca 1982 r., w Komendzie Wojewódzkiej MO w Lesznie, stwierdzając w nich, że Kazimierz F. był kontaktem operacyjnym o pseudonimie „Kaziu/Kazimierz”, a nadto, że przekazywał mu wynagrodzenie w postaci prezentów za udzielone informacje.

Śledztwo w sprawie działalności Jerzego K. zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Łodzi i materiałów uzyskanych w trakcie postępowania prowadzonego przez to Biuro. W trakcie śledztwa ustalono, że Jerzy K. zredagował i podpisał szereg, niezgodnych z prawdą dokumentów, w tym arkuszy wypłat i świadczeń, z których wynikało, że Marian S., był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa i za swe usługi otrzymywał wynagrodzenie w wysokości ok. 21.500 zł.

Równolegle, począwszy od marca 1976 r., oskarżony zredagował szereg dokumentów świadczących o współpracy z SB Kazimierza F., za którą otrzymał on wynagrodzenie w wysokości 6 450 zł, w postaci prezentów np. robota kuchennego.

Działalność Jerzego K. została wykryta przez SB, która w 1986 r. prowadziła wewnętrzne postępowanie – początkowo wyjaśniające, później dyscyplinarne, zakończone wydaleniem Jerzego K. z SB. Sprawę jednak pozostawiono bez procesowego biegu – ówczesny szef tej instytucji zdecydował o niekierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego.

Czyny zarzucone oskarżonemu zostały opisane w art. 271 § 3 kk w zw. z art. 12 kk i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575)

W dniu 11 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Lesznie umorzył postępowanie w powyższej sprawie, uznając, że karalność czynów zarzucanych oskarżonemu ustała. W dniu 14 grudnia 2017 r. prokurator złożył zażalenie na wspomniane postanowienie sądu, wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy w Poznaniu XVII Wydział Karny Odwoławczy w dniu 18 maja 2018 r. zmienił zaskarżone postanowienie Sądu Rejonowego w Lesznie w ten sposób, że umorzył postępowanie karne z powodu śmierci oskarżonego.

 

do góry