Nawigacja

Akty oskarżenia

340. Akt oskarżenia przeciwko Leszkowi L.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu w dniu 21 grudnia 2016 r., skierował do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu akt oskarżenia przeciwko Leszkowi L. (byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Wałbrzychu).

Prokurator zarzucił Leszkowi L. że w okresie od 12 do 17 grudnia 1981 r. w Wałbrzychu, jako Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej, a tym samym funkcjonariusz państwa komunistycznego, przekroczył  swoje uprawnienia w ten sposób, że wydał decyzje o zatrzymaniu i internowaniu  92 osób, ówczesnych działaczy opozycji, powołując się na przepisy nieistniejącego aktu prawnego w postaci dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. „o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego”. W konsekwencji bezprawnie pozbawił wolności pokrzywdzonych na okres trwający od kilku dni do kilkunastu miesięcy, co stanowiło formę represji i poważnego prześladowania z powodu ich przynależności do określonej grupy społeczno-politycznej.

Czyny zarzucone oskarżonym w akcie oskarżenia zostały opisane w art. 189 § 2 kk w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U.  z 5 lutego 2016 r., poz. 152 z późniejszymi zmianami)

W dniu 12 lutego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu uniewinnił oskarżonego od popełnienia wszystkich zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż w jego ocenie zaistniała okoliczność wyłączająca winę oskarżonego, a mianowicie działanie w granicach usprawiedliwionego błędu (art. 28 kk). W dniu 27 czerwca 2018 r. prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Świdnicy apelację od powyższego wyroku.

W dniu 4 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy IV Wydział Karny Odwoławczy uchylił powyższy wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Wałbrzychu.

W dniu 21 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu III Wydział Karny wydał wyrok w powyższej sprawie. Sąd umorzył postępowanie z powodu przedawnieni karalności większości zarzucanych przestępstw oraz uniewinnił oskarżonego od popełnienia trzech spośród zarzucanych mu czynów. Prokurator uznał powyższy wyrok za niesłuszny i złożył apelację od wyroku Sądu Rejonowego w dniu 9 sierpnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy w dniu 22 listopada 2019 r. zmienił wyrok Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 21 czerwca 2019 r. w ten sposób, że z kwalifikacji prawnej czynu wyeliminował przepis art. 3 ustawy o IPN oraz uniewinnił oskarżonego od popełnienia jednego z zarzucanych mu czynów. Uchylił także punkt II wyroku (uniewinniający oskarżonego od popełnienia trzech czynów), umarzając postępowanie karne w tym zakresie, na podstawie art. 17 § 1 pkt.6 kpk – z powodu przedawnienia karalności.

W dniu 18 sierpnia 2020 r. Dyrektor Głównej Komisji wniósł do Sądu Najwyższego kasację od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy.

 

do góry