Nawigacja

Akty oskarżenia

390. Akt oskarżenia przeciwko Włodzimierzowi C.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach w dniu 29 września 2022 roku skierował do Sądu Rejonowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko Włodzimierzowi C. – byłemu sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Włodzimierzowi C. zarzucono, że w dniu 29 grudnia 1981 roku w Częstochowie, będąc sędzią Sądu Rejonowego w Częstochowie bezprawnie pozbawił wolności Annę W. skazując ją za popełnienie przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, polegającego na kontynuowaniu działalności związkowej w ramach NSZZ „Solidarność” poprzez przepisanie na maszynie ulotki, na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Prokurator Oddziałowej Komisji uznał, że działalność prowadzona przez pokrzywdzoną w okresie obowiązywania stanu wojennego w Polsce nie wyczerpała znamion przestępstwa, również w świetle ówcześnie obowiązujących przepisów prawa, albowiem samo przepisanie treści ulotki nie było kontynuowaniem działalności związkowej. Sporządzenie ulotki o treści zaczynającej się od słów „Częstochowianie Rodacy!” stanowiło zaś wyłącznie wyraz sprzeciwu pokrzywdzonej wobec sytuacji panującej w kraju w okresie obowiązywania stanu wojennego. Zastosowanie zatem wobec Anny W. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, a następnie wydanie wyroku skazującego ją na karę pozbawienia wolności było w ocenie prokuratora aktami bezprawia i represji.

Czyny zarzucone w akcie oskarżenia zostały opisane w art. 165 § 2 kk z 1969 r., w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W dniu 1 września 2023 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.

Dnia 21 listopada 2023 r. prokurator złożył apelację od powyższego wyroku zarzucając zaskarżonemu orzeczeniu obrazę przepisów prawa poprzez przyjęcie, że działanie oskarżonego nie stanowiło zbrodni przeciwko ludzkości oraz rażącą niesprawiedliwość kary wymierzonej oskarżonemu.  Sąd Okręgowy w Częstochowie w dniu 20 marca 2024 r., wskutek apelacji wniesionych zarówno przez prokuratora, jak i obrońcę oskarżonego, uchylił zaskarżony wyrok i umorzył postępowanie karne na podstawie ustawy art. 1 ust. 1 ustawy o amnestii. Z treści wyroku wynika, że z kwalifikacji prawnej wyeliminowano art. 3 ustawy o IPN. Wobec powyższego prokurator wystąpił z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

do góry