Nawigacja

Akty oskarżenia

315. Akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi R.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku w dniu 31 lipca 2014 r. skierował do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi R.

Prokurator zarzucił Sylwestrowi R., że w okresie od 13 do 16 grudnia 1981 r., jako Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Białymstoku, przekroczył przysługujące mu uprawnienia w ten sposób, że powołując się na nieistniejący dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego wydał decyzje o internowaniu 55 osób, czym doprowadził do ich bezprawnego, długotrwałego pozbawienia wolności przez okres dłuższy niż 7 dni.

Czyny zarzucane Sylwestrowi R .zostały zakwalifikowane przez prokuratora jak przestępstwa opisane w art. 231 § 1 kk w zb. z art. 189 § 1 i 2 kk z w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP.

Sąd Rejonowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 22 grudnia 2015 r. uznał oskarżonego winnym zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę łączną 2 lat pozbawienia wolności bez warunkowego jej zawieszania.

W dniu 2 maja 2016 r. prokuratora złożył apelację od wyroku na niekorzyść oskarżonego, wnosząc o zmianę wyroku poprzez orzeczenie środka karnego - podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Sąd Okręgowy w dniu 18 października 2016 r. uznał Sylwestra R. winnym zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów, skazując go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd przychylił się do stanowiska prokuratora, że czyny popełnione przez oskarżonego są zbrodnią przeciwko ludzkości nie podlegającą przedawnieniu, jednak zmienił kwalifikację prawną czynu w ten sposób, że uznał iż oskarżony popełnił czyn opisany w art. 189 § 1 kk (nie art. 189 § 2 kk) oraz działał w tzw. „ciągu przestępstw” (art. 91 § 1 kk) co wpłynęło na zmianę wymiaru kary.

W dniu 22 grudnia 2016 r. obrońca skazanego wniósł do Sądu Najwyższego kasację od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku. Prokurator skierował do Sądu Najwyższego odpowiedź na kasację w dniu 11 lipca 2017 r.

W dniu 4 października 2017 r. także Dyrektor Głównej Komisji wniósł do Sądu Najwyższego kasację od wspomnianego wyroku.

Dnia 6 października 2017 r. Sąd Najwyższy wydał postanowienie na mocy którego połączył do wspólnego rozpoznania kasacje wniesione przez obrońcę skazanego i Dyrektora Głównej Komisji ŚZpNP.

W dniu 25 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku wydał postanowienie o odroczeniu wykonywania kary pozbawienia wolności Sylwestra R. Prokurator wniósł zażalenie na wspomniane postanowienie sądu. W dniu 19 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku odroczył posiedzenie bez terminu - postanowił przesłać odpis decyzji sądowo-medycznej dotyczącej Sylwestra R. do Dyrektora Biura Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej i wystąpić o zawiadomienie, czy rozpoznane schorzenia Sylwestra R. umożliwiają jego leczenie w warunkach zakładu karnego.

W dniu 6 listopada 2018 r. Sąd Najwyższy oddalił obie kasacje, w tym kasację obrońcy, jako oczywiście bezzasadną.

W dniu 17 października 2019 r. przed Sądem Rejonowym w Białymstoku odbyło się posiedzenie w przedmiocie warunkowego zawieszenia odbywania kary pozbawienia wolności przez Sylwestra R. Prokurator wniósł o umorzenie postępowania, z uwagi na zmiany kodeksowe wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. uchylające przepis art. 152 kkw, który umożliwiał warunkowe zawieszenie wykonywania kary na etapie postępowania wykonawczego. Sąd uwzględnił wniosek obrońcy i warunkowo zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności. Postanowienie to zostanie zaskarżone.

Postanowieniem z dnia 9 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku uchylił postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 17 października 2019 r. i umorzył postępowanie w przedmiocie warunkowego zawieszenia odbywania kary.

do góry