Nawigacja

Teki edukacyjne

„W służbie Ojczyzny. Sylwetka majora Wacława Kopisto (1911–1993)”

Teki edukacyjne IPN nie są dostępne w sprzedaży. Przekazywane są bezpłatnie nauczycielom i przedstawicielom innych placówek oświatowych, uczestniczących w okołopakietowych kursach metodycznych organizowanych przez IPN. W sprawie kursów prosimy kontaktować się z Biurem Edukacji Narodowej w Warszawie lub właściwym terytorialnie Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej.

Zadaniem prezentowanego pakietu nie jest zastąpienie podręcznika do historii, lecz wzbogacenie procesu dydaktycznego o dodatkowe treści poprzez uzupełnianie poszczególnych jednostek lekcyjnych specjalnie dobranym i opracowanym materiałem źródłowym. Materiał ten, związany w głównej mierze z postacią mjr. Wacława Kopisto, nadaje opracowaniu szczególny charakter. Analiza przeżyć konkretnego człowieka, którego droga życiowa wielokrotnie przecinała najważniejsze wydarzenia z historii Polski, ma szansę pobudzić zaangażowanie emocjonalne uczniów i ułatwić przyswojenie faktografii podręcznikowej. Szersze spojrzenie zapewnią zawarte w pakiecie teksty uzupełniające, niezwiązane bezpośrednio z osobą mjr. Kopisto. Poszczególne zagadnienia można realizować oddzielnie bez konieczności przerabiania całości pakietu, jednak niezwykły życiorys Wacława Kopisto zachęca, by „wędrówce" po dziejach ojczystych szlakiem wytyczonym przez program nauczania towarzyszyło równoległe podążanie tropem losów tego człowieka. Można na to przeznaczyć dziesięć do piętnastu końcowych minut danej lekcji. Dla zwiększenia efektywności oraz lepszego wykorzystania czasu należy zastosować pracę w grupach. Z reguły przewiduje się tworzenie trzech grup, jednak wskazane jest utworzenie dodatkowo czwartej grupy, której nauczyciel przydzieli materiał źródłowy związany z regionem zamieszkania uczniów. Jeśli zabraknie czasu na lekcji, można zlecić uczniom dokończenie zadania w domu.

Opracowanie przeznaczone jest zasadniczo dla szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciel może jednak realizować wybrane zagadnienia na poziomie gimnazjalnym. Przygotowany materiał można wykorzystać na lekcjach historii przy przerabianiu następujących tematów:

  • Kampania wrześniowa

  • Działalność Rządu RP na uchodźstwie

  • Polskie jednostki wojskowe na frontach drugiej wojny światowej (cichociemni)

  • Polskie Państwo Podziemne — „Polska Walcząca" (akcja pińska)

  • Akcja „Burza" i zajęcie Polski przez Armię Czerwoną („Burza" na Wołyniu, sowiecki wymiar sprawiedliwości)

  • System socjalistyczny przed rokiem 1956 – obozy pracy przymusowej w ZSRS – Archipelag Gułag (obozy pracy w Kaniowie i Kotłasie, budowa linii kolejowej Tajszet-Brack, łagry Kołymy)

  • Przeobrażenia społeczno-polityczne w Polsce w latach 1947–1956 (powrót zesłańców do kraju i niełatwe początki w nowej rzeczywistości, metody inwigilacji obywateli przez aparat bezpieczeństwa PRL)

  • PRL w latach osiemdziesiątych – od stanu wojennego do Okrągłego Stołu (działalność prewencyjna SB wobec niezależnych inicjatyw społecznych)

Cztery spośród wymienionych wyżej tematów zostały opracowane w formie scenariuszy lekcyjnych. Pozostały materiał źródłowy zaopatrzono w propozycje metodyczne.
Najważniejsze źródła wykorzystane przy przygotowaniu niniejszego pakietu to przede wszystkim wspomnienia bohatera, zaczerpnięte z jego książki „Droga cichociemnego do łagrów Kołymy” oraz z książki Jana Szatsznajdera „Cichociemni. Z Polski do Polski” (wydanie II, bez ingerencji cenzury). Całość opracowania zamyka wywiad przeprowadzony przez prof. Bolesława Fleszara z kapitanem Kopisto na krótko przed jego śmiercią. Wywiad ten stanowi niejako syntezę całego opracowania, gdyż ukazuje motywy życiowej służby Wacława Kopisto dla kraju.
Ważnym elementem pakietu jest płyta CD, na której znalazły się m.in. fragmenty wspomnień Wacława Kopisto, zarejestrowane i wyemitowane na początku lat dziewięćdziesiątych w ramach cyklicznych audycji Radia Rzeszów, prowadzonych przez red. Ryszarda Czacha. Na płycie nauczyciel znajdzie także karty zawierające materiał ikonograficzny oraz teksty wchodzące w skład pakietu, zapisane w formacie Acrobat Reader.
Materiał wykorzystany przy opracowaniu pakietu zaprezentowany został uprzednio nauczycielom województwa podkarpackiego podczas organizowanych przez rzeszowski oddział IPN konferencji metodycznych i spotykał się z życzliwym przyjęciem. Mamy nadzieję, że ostateczna wersja pakietu znajdzie uznanie wśród nauczycieli w całym kraju.

do góry