Nawigacja

Teki edukacyjne

„Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1947”

 

Teki edukacyjne IPN nie są dostępne w sprzedaży. Przekazywane są bezpłatnie nauczycielom i przedstawicielom innych placówek oświatowych, uczestniczących w okołopakietowych kursach metodycznych organizowanych przez IPN. W sprawie kursów prosimy kontaktować się z Biurem Edukacji Narodowej w Warszawie lub właściwym terytorialnie Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej.

Pakiet edukacyjny „Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1947” przygotowany został przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Lublinie. Problematyka w nim omówiona jest jednym z trudniejszych zagadnień realizowanych na lekcjach historii, wiąże się z wieloma mitami, uprzedzeniami i stereotypami. Dlatego też wydawało się istotne zebranie i uporządkowanie wiedzy na temat stosunków polsko-ukraińskich z uwzględnieniem najnowszych ustaleń historyków polskich i ukraińskich.

W pakiecie poruszonych zostało wiele ważnych zagadnień: od omówienia stosunków polsko-ukraińskich w okresie II Rzeczypospolitej, poprzez postawę Ukraińców we wrześniu 1939 r., politykę narodowościową okupanta niemieckiego i sowieckiego, losy Dywizji SS „Hałyczyna”, działalność polskiego i ukraińskiego podziemia, po – chyba najbardziej bolesne – wydarzenia dotyczące antypolskiej akcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów – Ukraińskiej Powstańczej Armii (OUN-UPA) z lat 1943–1944 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej oraz akcji „Wisła” w 1947 r. Pakiet składa się z dwóch części: materiałów dla ucznia i dla nauczyciela. Wprowadzeniem do pakietu (część dla ucznia) jest esej omawiający stosunki polsko-ukraińskie w zakreślonych ramach czasowych autorstwa dr. Grzegorza Motyki. Dalej pakiet obejmuje biogramy najważniejszych postaci związanych z omawianą problematyką, słownik zagadnień oraz tablicę synchronistyczną ukazującą stosunki polsko-ukraińskie na tle wydarzeń na świecie w latach 1939–1947. Zamieszczony tu został także wybór materiałów źródłowych: relacje naocznych świadków wydarzeń, meldunki wojskowe oraz dokumenty normatywne. Wszystkie prezentowane źródła mają niezbędny opis, a przy większości dopisano pytania, które mogą być wykorzystane przez nauczyciela przy ich analizie. Ponadto pakiet obejmuje fragmenty prac historyków polskich i ukraińskich reprezentujących najważniejsze nurty historiografii obu stron oraz oficjalne oświadczenia władz polskich i ukraińskich. Na dołączonych do pakietu luźnych kartach znaleźć można kopie dokumentów i afiszy z epoki, zdjęcia, mapy i diagramy. Materiały te służyć mają obrazowemu przybliżeniu uczniom omawianych w pakiecie zagadnień. Część dla nauczyciela obejmuje przede wszystkim scenariusze lekcji dające nauczycielowi możliwość wykorzystania zamieszczonych w pakiecie materiałów. Scenariusze mogą być realizowane zarówno w gimnazjum jak i w szkole ponadgimnazjalnej. Ostatnim elementem pakietu jest bibliografia dla nauczyciela i ucznia.

do góry