Nawigacja

Видання IPN укр

Pamięć i Sprawiedliwość

nr 1 (19)/2012

W numerze:

Od Redakcji

I Dyskusja

 • Między Październikiem a Czerwcem. PRL 1956–1976

II Studia:

 • Łukasz Bednarski, Polski Październik ’56 a lubelski Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
 • Arkadiusz Małyszka, Reakcje społeczne mieszkańców województwa poznańskiego na podwyżki cen w 1963 roku
 • Sebastian Drabik, Krakowska PZPR w okresie „małej stabilizacji”
 • Tomasz Danilecki, Formy oporu społecznego związanego z wyborami powszechnymi w Polsce w okresie „małej stabilizacji” – zarys problematyki
 • Konrad Rokicki, „Język polski jest tak bogaty, giętka jest nasza mowa!”. Podstawowa Organizacja Partyjna Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich i jej stosunek do polityki kierownictwa partyjnego w latach 1956–1970
 • Patryk Pleskot, Zostać czy wrócić? Emigracja polskich stypendystów naukowych na zachód w latach 1956–1989 (szkic problemu)
 • Piotr Brzeziński, Gdański Czerwiec ’76 w świetle dokumentów partii i bezpieki

III Varia

 • Bartłomiej Garba, Położenie ludności rodzimej powiatu sztumskiego w świetle statystyk powstałych w wyniku uchwały Biura Politycznego KC PZPR z lipca 1950 roku dotyczącej polityki wobec ludności autochtonicznej
 • Dariusz Burczyk, Żołnierze-górnicy z powiatów elbląskiego i braniewskiego (1949–1959)
 • Alfred Reisch, Początki programu bezpośredniej dystrybucji książek w Polsce w latach 1958–1959
 • Zbigniew Osiński, Postawy nauczycieli Lubelszczyzny wobec władzy i ustroju w latach 1957–1989
 • Jakub Kazimierski, Stosunki pomiędzy NSZZ „Solidarność” a PZPR w zakładach pracy województwa katowickiego jesienią 1981 roku
 • Marcin Kłodziński, Ochrona granicy państwowej przed nielegalnymi ucieczkami przez Wydział II Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1980–1983. Procedury i metody działania
 • Bartłomiej Noszczak, Na początku był bunt. Federacja Młodzieży Walczącej w Warszawie (1984–1989)
 • Marcin Kania, Losy funkcjonariuszy policji II Rzeczypospolitej Polskiej w Polsce Ludowej
 • Wojciech Turek, Ciągłość i zmiana zachowań wyborczych w Polsce w latach 1945–2010

IV U sąsiadów

 • Andrij Portnow, Pamięć o drugiej wojnie światowej i jej odmiany we współczesnej Ukrainie
 • Wołodymyr Baran, Przekształcenia ekonomiczne na Ukrainie Zachodniej w latach 1939–1941
 • Václav Veber, Dymisje ministrów w lutym 1948 roku – jak było naprawdę

V Dokumenty

 • Anna Machcewicz, W matni. Stanisław Mierzeński – więzień, fałszywy świadek, ofiara UB
 • Krzysztof Busse, Z agenturą nie czekamy na centralę – instrukcja pracy operacyjnej Wydziału Śledczego KW MO w Radomiu

VI. Recenzje i polemiki

 • Grzegorz Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947, Kraków 2011, Wydawnictwo Literackie, 521 ss. (Jarosław Syrnyk)
 • Uwagi na marginesie dyskusji o książce prof. Mirosława Piotrowskiego, dotyczącej NSZ na Lubelszczyźnie  latach 1944–1947 (Łukasz Pasztaleniec)
 • Przez pryzmat dokumentów najeźdźcy. Wendy Lower, Nazi Empire Building and the Holocaust in Ukraine (Aleksander Gogun, Wladimir Ginda)
 • Wokół pracy Pawła Sowińskiego Zakazana książka. Uczestnicy drugiego obiegu 1977–1989, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011, 367 ss. (Jan Olaszek)
 • Dialog dyskursu naukowego i literackiego w kontekście doświadczeń totalitaryzmu. Oblicza komunistycznego zniewolenia. Między nauką a literaturą, red. K. Brzechczyn, Poznań 2009 (Juliusz Iwanicki)
do góry