Nawigacja

Видання IPN укр

Komunizm: system – ludzie – dokumentacja

Informacja o naborze tekstów do 11 numeru rocznika „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja” (nadsyłanie artykułów do 31 sierpnia 2022)

W ostatnich latach, tak w ujęciu lokalnym, jak i ogólnopolskim, obszar zainteresowań badaczy poszerzył się o problematykę dotyczącą bezpieczeństwa państwa. Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego/zewnętrznego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, a także w PRL stanowi atrakcyjną przestrzeń do prowadzenia dociekań, rozważań oraz analiz. Wpływ na taki stan rzeczy ma przede wszystkim dynamiczna sytuacja geopolityczna zarówno na świecie, jak i – zawężając – w Europie, która automatycznie zachęca do refleksji. Istotne jest także zmieniające się znaczenie pojęcia bezpieczeństwa narodowego. Dotychczas historycy, politolodzy, a także badacze z dziedziny nauk społecznych skupiali się głównie na współczesnych jego zagrożeniach. W mniejszym stopniu analizowano doświadczenia z okresu kiedy odrodzone państwo polskie zmagało się z licznymi fundamentalnymi problemami, m.in. musiało radzić sobie z antypaństwową aktywnością partii i organizacji komunistycznych. Ponadto rodzi się pytanie jak wyglądały koncepcje bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego w PRL. Kolejny, jedenasty numer pisma „Komunizm: System – Ludzie – Dokumentacja”, w części tematycznej, chcemy poświęcić naukowemu rozwinięciu ww. zagadnień.

Zainteresowanych problematyką zachęcamy do refleksji nad następującymi kwestiami:

  • działalność partii i organizacji komunistycznych w II RP (KPP, KPZU, KPZB, KZMP, MOPR/Polska sekcja MOPR)
  • infiltracja komunistyczna w II RP: propagowanie ideologii marksistowskiej przez tzw. III Międzynarodówkę
  • zwalczanie ideologii komunistycznej przez aparat państwowy II RP: policja, wywiad, KOP
  • działacze partyjni różnego szczebla jako „pas transmisyjny” między władzą a obywatelami, między społeczeństwem a instytucjami budowanymi przez państwo;
  • nadzór partyjny w scentralizowanym systemie władzy, w wysoce zetatyzowanym społeczeństwie (1944/45–1989);
  • Polska w układzie pojałtańskim i koncepcje bezpieczeństwa w ujęciu władz PRL
  • Układ Warszawski jako narzędzie realizacji sowieckich interesów politycznych i element nacisku na państwa bloku komunistycznego.

Równocześnie zapraszamy do nasyłania tekstów do działu „Varia”, dotyczących funkcjonowania partii komunistycznych w Polsce, Związku Sowieckim i krajach tzw. bloku wschodniego; na temat ideologii marksistowskiej w ujęciu historycznym, filozoficznym, społecznym czy antropologicznym.

Prosimy o przesyłanie tekstów do 31 sierpnia 2022 r. na adres sekretarzy redakcji: martyna.gradzka@ipn.gov.pl, sylwia.szyc@ipn.gov.pl lub redaktora tomu: p.orlowski@law.mil.pl

 

do góry