Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Internowani i uwięzieni w stanie wojennym

Internowani i uwięzieni w stanie wojennym, red. Tomasz Kurpierz, Jarosław Neja, Katowice–Warszawa 2018, 335 s., ISBN: 978-83-8098-406-6

Na książkę składa się 13 artykułów, poprzedzonych wstępem, będących między innymi pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Internowani i uwięzieni w stanie wojennym 1981–1983”, zorganizowanej w Zabrzu w 2011, do których dołączone zostało studium autorstwa Jacka Okonia na temat obozowej twórczości poetyckiej osób internowanych z regionu śląsko-dąbrowskiego.

Autorzy omawiają specyfikę represji w czasie stanu wojennego w wymiarze ogólnopolskim i regionalnym (oprócz internowań i pozbawiania wolności przez sądy i prokuratury były to działania kolegiów ds. wykroczeń, zwalnianie z pracy osób związanych z „Solidarnością” i innymi niezależnymi organizacjami, zmuszanie do wystąpienia ze związku, przeszukania, blokady wydania paszportu i inne szykany, osobne miejsce zajmują przypadki najbardziej drastyczne, czyli morderstwa i śmiertelne pobicia). Podjęta została m.in. próba wyjaśnienia, dlaczego zakres stosowania internowania w poszczególnych regionach kraju był różny i z czego wynikało niejednolite podejście organów władzy komunistycznej do tego narzędzia represji. Przedstawiony został problem emigracji osób internowanych w czasie stanu wojennego. Jeden z tekstów dotyczy internowania grupy prominentów PZPR rządzących PRL przed Sierpniem ᾽80. Poruszona została też problematyka ścigania zbrodni stanu wojennego, m.in. kwestia rozliczenia przed sądem twórców stanu wojennego, a także sprawy związane z bezprawnym pozbawianiem wolności, zwolnieniami z pracy i innymi represjami z tego okresu. Tom zamyka obszerne studium o twórczości poetyckiej internowanych, wykaz skrótów oraz indeks osobowy.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Opozycja i opór społeczny w PRL 1956–1989”.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry