Nawigacja

Książki

Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej

  • Okładka
    Okładka

Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej, red. nauk. Martyna Grądzka-Rejak, Aleksandra Namysło, Katowice – Kraków – Warszawa 2017, 568 s., ISBN 978-83-8098-346-5

W kręgu zagadnień podejmowanych w monografii znalazły się m.in. kwestie roli i znaczenia elit oraz przedstawicieli społeczności żydowskiej w okresie II wojny światowej, prezentacja ich postaw, zachowań, działań oraz mechanizmów postępowania. Autorzy tekstów starali się odpowiedzieć na pytania dotyczące trwania elit przedwojennych w warunkach okupacyjnych w celu wskazania zmian, odmienności lub elementów gwarantujących stałość pewnych procesów. Problematyka ta została przedstawiona zarówno w ujęciu globalnym, jak i w odniesieniu do regionalnych przykładów. W tekstach autorzy analizowali też status elit i przedstawicieli społeczności żydowskiej w kolejnych fazach wojny oraz zjawisko powstania nowych wojennych elit. Szczegółowo odniesiono się do losów prezesów i członków Judenratu oraz funkcjonariuszy ŻSP. Poruszono także kwestie obyczajów i życia codziennego elit w okresie okupacji oraz ich pracę społeczną i kulturalną. Przedmiotem zainteresowania autorów stał się temat działań podejmowanych na rzecz przetrwania członków elit, udzielanej im pomocy oraz denuncjacji tych osób. W tym celu analizowano także powojenne procesy sądowe osób oskarżonych o współpracę z okupantem, powoływano się na ich losy po zakończeniu wojny. Ważnym elementem książki jest też próba zdefiniowania terminu „elity żydowskie” oraz ukazanie stanu badań prowadzonych dotychczas nad tym tematem.

Publikacja w ramach centralnych projektów badawczych „Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945” oraz „ Stosunki polsko–żydowskie w okresie II wojny światowej”.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry