Nawigacja

Książki

Urząd Bezpieczeństwa w Oławie 1945–1956

Tomasz Gałwiaczek, Urząd Bezpieczeństwa w Oławie 1945–1956, Wrocław 2012, 214 s.

Prezentowana książka jest próbą charakterystyki (zarysem działalności) Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Oławie w latach 1945–1956. Konstrukcyjnie składa się z trzech części. W rozdziale pierwszym omówiono charakterystykę powiatu oławskiego w okresie powojennym. Przedstawiono w nim walki na terenie powiatu oławskiego w styczniu 1945 r., proces tworzenia administracji państwowej, stosunki ludnościowe, organizację oświaty i opieki zdrowotnej oraz rolę Kościoła rzymskokatolickiego w budowaniu tożsamości polskiej na Ziemiach Zachodnich. Jakkolwiek ta część pracy nie wiąże się bezpośrednio z działalnością Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Oławie, tym niemniej jest konieczna dla ukazania tła rodzącej się polskiej administracji, a przede wszystkim złożoności przejęcia władzy przez komunistów.

Rozdział drugi został poświęcony strukturze organizacyjnej i kadrom Urzędu. W tej części pracy starano się przedstawić zmiany strukturalne Powiatowego Urzędu Bezpieczeń­stwa Publicznego w Oławie oraz sylwetki zatrudnionych w nim funkcjonariuszy. Najwięcej informacji biograficznych dostarczyły akta personalne. Zawierają one odręcznie napisane życiorysy, opinie przełożonych, wnioski awansów oraz charakterystyki osobowe. Ze wzglę­du na braki w dostępnej dokumentacji archiwalnej oraz liczne błędy w zapisach kwestiona­riuszy akt, informacji w nich zawartych nie można traktować bezkrytycznie. W interpretacji i analizie danych konieczne jest zrozumienie procesu ich wytwarzania, kontekstu historycznego, a także wydobycia informacji wynikających z pośrednich źródeł historycznych. (…)

W rozdziale trzecim omówiono główne kierunki działalności Urzędu. Przyjęto w nim porządek chronologiczny, tj. historię działalności Urzędu Bezpieczeństwa od chwili jego powstania w kwietniu 1945 r., aż do przekształcenia go w Referat Służby Bezpieczeństwa przy Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Oławie w grudniu 1956 r. Jednocześnie ze względu na braki w dokumentacji archiwalnej z lat 1945–1949 pewna część zagadnień nie doczekała się szczegółowej analizy, starano się jednak zasygnalizować ważniejsze rozpracowania i sprawy.

Fragment Wstępu

 

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I

CHARAKTERYSTYKA POWIATU OŁAWSKIEGO W LATACH 1945–1956             

 1. Walki o powiat oławski w 1945 roku        
 2. Początki tworzenia administracji             
 3. Stosunki ludnościowe     
 4. Aprowizacja, organizacja oświaty, opieka zdrowotna        
 5. Partie polityczne
 6. Kościół rzymskokatolicki

ROZDZIAŁ II

OBSADA PERSONALNA URZĘDU BEZPIECZEŃSTWA W OŁAWIE W LATA CH 19451956

 1. Kadra kierownicza Urzędu Bezpieczeństwa w Oławie w latach 19451956             
 2. Obsada referatów operacyjnych              
 3. Obsada i działalność referatu śledczego 19451956         
 4. Pracownicy nieoperacyjni
 5. Problemy zatrudnienia i dyscypliny         

ROZDZIAŁ III

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI URZĘDU BEZPIECZEŃSTWA W OŁAWIE

 1. Sieć agenturalna
 2. Działania wobec mniejszości narodowych           
 3. utrwalanie komunistycznej władzy          
 4. Walka z podziemiem
 5. Działania wobec Kościoła katolickiego oraz innych wyznań        
 6. Zabezpieczenie gospodarki

 

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry