Nawigacja

Książki

Studia z dziejów harcerstwa 1944–1989

Studia z dziejów harcerstwa 1944–1989, pod red. Marka Wierzbickiego, Warszawa 2009, 248 s. (seria „Studia i Materiały”, t. 15)

„Celem niniejszej książki, która ma charakter wydawnictwa seryjnego, aczkolwiek nie periodycznego, jest ukazanie, na tle całego splotu stosunków społecznych  i politycznych panujących w tamtej epoce, funkcjonowania harcerstwa w okresie rządów komunistycznych (...). Motywem przewodnim kolejnych publikacji opatrzonych tym tytułem będą relacje między władzą komunistyczną a harcerstwem, stanowiące fragment stosunków międy władzą a społeczeństwem w PRL. Autorzy próbują spojrzeć na dzieje ruchu harcerskiego od dołu, przez pryzmat doświadczeń niewielkich środowisk (drużyn, szczepów) oraz pojedynczych osób, a więc nie tylko z perspektywy ogólnopolskiej, centralnego szczebla władzy, która nie pozwala na dostrzeżenie wielu niuansów społecznej, codziennej historii harcerstwa (i szerzej – społeczeństwa) w Polsce Ludowej. (...) Bazę źródłową niniejszej pracy stanowią między innymi dokumenty oficjalnych władz ZHP, poszczególnych drużyn i szczepów oraz struktur partyjnych i administracyjych, przechowywane w archiwach państwowych i poszczególnych jednostek harcerskich. Odrębną kategorią jest dokumentacja aparatu bezpieczeństwa PRL zgromadzona w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej (...) wykorzystano także liczne wspomnienia i relacje świadków wydarzeń oraz literaturę przedmiotu”.

Fragment wstępu Marka Wierzzbickiego

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry