Nawigacja

Książki

Obozowe dzieje Świętochłowic Eintrachthűtte – Zgoda

Obozowe dzieje Świętochłowic Eintrachthűtte – Zgoda, pod red. Adama Dziuroka, Katowice-Świętochłowice 2002, s. 160 (seria „Konferencje”, t. 5).

Pozycja do nabycia w Muzeum Miejskim w Świętochłowicach (ul. Dworcowa 14, tel. 0-32.245.23.88).

W kolejnym tomie z serii "Konferencje IPN" zaprezentowane zostały artykuły będące owocem sesji naukowej zorganizowanej w październiku 2001 r. Omówione tu zostało funkcjonowanie obozu w Świętochłowicach - początkowo jako podobozu oświęcimskiego (Eintrachthűtte), a po wojnie, jako miejsca odosobnienia głównie Niemców i volksdeutschów z terenu Górnego Śląska. Pozycja zawiera także wykaz więźniów zmarłych w 1945 r.
 
Poniżej prezentujemy fragmenty (wstęp oraz aneks zawierający wykaz zmarłych) pozycji pt. „Obozowe dzieje Świętochłowic. Eintrachthütte – Zgoda” wydanej w 2003 r. przez Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Urzędem Miejskim w Świętochłowicach.

Obozowe dzieje Świętochłowic
Eintrachthütte - Zgoda
pod redakcją Adama Dziuroka
 
Ryszard Kaczmarek, Zbigniew Kapała - Świętochłowice w latach 1939-1945

Franciszek Piper - Podobóz KL Auschwitz „Eintrachthütte" 1943-1945

Zygmunt Woźniczka - Obóz w Świętochłowicach-Zgodzie w systemie obozów na Górnym Śląsku po II wojnie światowej

Bernard Linek - Obóz „Zgoda” w Świętochłowicach: dzieje i miejsce w świadomości społecznej

Adam Dziurok - Więźniowie Obozu Pracy w Świętochłowicach-Zgodzie w 1945 roku

Andrzej Majcher - Śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych w obozie Świętochłowice-Zgoda

Kornelia Banaś - Stan wiedzy a potrzeba edukacji o obozie w Świętochłowicach – Zgodzie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych

Aneks

Adam Dziurok - Wykaz zmarłych w Hali Targowej oraz obozie Zgoda w Świętochłowicach (luty - listopad 1945 r.)
 
*
* *

Wstęp

Na historię Górnego Śląska, ziemi pogranicza narodowościowego, składa się wiele wydarzeń, które nie mieszczą się w schematach historii czarno-białej, wydają się niewygodne lub wstydliwe. W mapę skomplikowanych wydarzeń w dziejach tej ziemi wpisuje się obóz w Świętochłowicach – w latach 1943-1945 funkcjonujący jako filia obozu Auschwitz a od lutego do listopada 1945 roku jako obóz pracy dla volksdeutschów i Niemców. Warto pamiętać, że Świętochłowice były swoistym „zagłębiem obozowym” na Górnym Śląsku. Podczas wojny, obok obozu „Eintrachthütte”, funkcjonowało tam jeszcze dziewięć innych obozów (dla internowanych Włochów, dla jeńców angielskich, cztery dla jeńców radzieckich oraz trzy dla zagranicznych pracowników przymusowych), a po wojnie poza filią Jaworzna, czyli Obozem Pracy w Świętochłowicach, działały cztery inne podobozy przy kopalniach.Przez kilkadziesiąt powojennych lat w oficjalnym obiegu funkcjonowała teza, że dramat mieszkańców Górnego Śląska skończył się wraz z wyzwoleniem przez Armię Czerwoną. Dla historyków otwartym tematem były jedynie wojenne dzieje obozu. Dopiero opublikowanie w latach 90. książki Johna Sacka „Oko za oko”[1] przerwało swoistą „zmowę milczenia” wokół świętochłowickiego obozu pracy zwanego „Zgodą”. Od tego czasu ukazało się wiele artykułów prasowych[2] oraz kilka naukowych[3], wspomnienia więźnia[4], a także wybór dokumentów ukazujących dzieje obozu „Zgoda”[5]. Aktualności sprawie nadaje śledztwo prowadzone przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Katowicach w sprawie zbrodni popełnionych w Obozie Pracy w Świętochłowicach-Zgodzie oraz żądania ekstradycji żyjącego w Izraelu naczelnika obozu - Salomona Morela.Prezentowane w niniejszym zbiorze artykuły są owocem sesji naukowej zorganizowanej 4 października 2001 r. w Domu Kultury „Zgoda” w Świętochłowicach przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Muzeum Miejskie w Świętochłowicach, Urząd Miejski w Świętochłowicach oraz Dom Kultury „Zgoda”.Sytuację narodowościową oraz działalność władz niemieckich w Świętochłowicach w latach II wojny światowej przedstawił w swoim referacie dr hab. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Postawy mieszkańców Świętochłowic w okresie wojny zanalizował dr Zbigniew Kapała (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu). Kolejny referat, wygłoszony przez dr Franciszka Pipera (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimu) dotyczył kwestii funkcjonowania w Świętochłowicach w latach 1943-1945 podobozu KL Auschiwtz. Porównania obozu w Świętochłowicach-Zgodzie z innymi obozami na Górnym Śląsku, głownie z obozem w Toszku, podjął się dr hab. Zygmunt Woźniczka (Uniwersytet Śląski w Katowicach). W kolejnym referacie, dr Bernard Linek (Instytut Śląski w Opolu), spróbował przybliżyć miejsce i funkcje obozu „Zgoda” oraz problematykę wypędzenia w pamięci zbiorowej społeczeństwa Niemiec i Polski. Odpowiedzi na pytanie, kto i dlaczego trafił do obozu w Świętochłowicach próbował udzielić dr Adam Dziurok (Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Nieco inny charakter miały dwa końcowe wystąpienia. Prokurator Andrzej Majcher (Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach) przedstawił przebieg śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych w obozie Świętochłowice-Zgoda. Natomiast Kornelia Banaś (Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach) zanalizowała wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i nauczycieli świętochłowickich szkół na temat obozu.Wystąpienia zaprezentowane podczas sesji niewątpliwie pogłębiły naszą wiedzę o „obozowych” dziejach Świętochłowic, ale pokazały również, że wiele pytań o dramatyczne losy Górnoślązaków w okresie wojny i po jej zakończeniu pozostaje wciąż bez odpowiedzi. Zainteresowanie, jakie towarzyszyło sesji, oraz wyniki ankiety wskazują na sens podejmowania działań naukowych i edukacyjnych dotyczących bolesnych wydarzeń w najnowszej historii Górnego Śląska.
 
Adam Dziurok
 

ANEKS
 
Adam Dziurok
 
Wykaz zmarłych w Hali Targowej oraz obozie Zgoda w Świętochłowicach
(luty - listopad 1945 r.)
 
Podstawę opracowania wykazu zmarłych w Hali Targowej i w obozie Zgoda w Świętochłowicach stanowią przede wszystkim Księgi Główne Zgonów Urzędu Stanu Cywilnego Świętochłowice (1945 r.), t. I-IV (jeżeli w przypisie nie podano innego źródła, to oznacza, że informacja pochodzi z ksiąg zgonów USC w Świętochłowicach).

Pomocniczym źródłem okazał się wykaz depozytów rzeczowych pozostałych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach przechowywany w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Zestawienie obejmuje 328 nazwisk zmarłych więźniów obozu – nie podaje jednak ani daty urodzenia, ani też daty śmierci więźnia. W wykazie znajdują się nazwiska kilkudziesięciu zmarłych, których nie odnaleziono w księgach zgonów w USC w Świętochłowicach.

Przy sporządzeniu wykazu wykorzystano również kserokopie księgi zgonów z USC w Rudzie Śląskiej. Tam bowiem zgłaszano zgony więźniów zmarłych w szpitalu w Goduli oraz w obozie przy kopalni „Paweł”, w którym również przebywali więźniowie Zgody. W niniejszym wykazie uwzględniono jedynie te przypadki zgonów więźniów odnotowane w aktach USC w Rudzie Śląskiej, które znalazły potwierdzenie w innych źródłach. W przypadku kilkudziesięciu zmarłych, nie ujętych w wykazie, nie udało się do końca ustalić, czy przebywając w obozie przy kopalni Paweł byli w ewidencji obozu w Świętochłowicach, czy też innego obozu np. Mysłowic.

Poniższego zestawienia, obejmującego 1710 nazwisk, nie można w żaden sposób traktować jako pełnej listy zmarłych w świętochłowickim obozie, brakuje na niej co najmniej 145 nazwisk, bowiem podczas likwidacji obozu naczelnik odnotował, że pozostało 1855 aktów zgonu po zmarłych więźniach. Tę ostatnią liczbę należy jednak traktować jako minimalną liczbę zgonów[6].Wykaz zmarłych w Hali Targowej w Świętochłowicach

Zanim zatrzymani w końcu lutego i na początku marca 1945 r. trafili do obozu Zgoda przetrzymywano ich w Hali Targowej w Świętochłowicach. Dopiero po przygotowaniu obozu na przyjęcie więźniów kierowano ich do docelowego miejsca odosobnienia. Już w Hali Targowej miały miejsce pierwsze przypadki zgonów osób, które należy bezpośrednio wiązać z funkcjonowaniem obozu w Świętochłowicach. Przypadki śmierci więźniów w Hali Targowej zgłaszał w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świętochłowicach funkcjonariusz Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach z siedzibą w Świętochłowicach. W Księgach Głównych Zgonów Urzędu Stanu Cywilnego w Świętochłowicach za rok 1945 odnotowano kilkanaście przypadków zgonów w Hali Targowej. Należy jednak traktować tę liczbę jako minimalną, gdyż świadkowie utrzymują, że mogło tam zginąć więcej osób.

l.p. nazwisko i imię wiek[7] data zgonu[8]Beck Józef Franciszek 59 17 kwietnia
Janeczko Adolf 63 24 marca
Kamiński Paweł[9] 60 28 lutego
Kosmała Franciszek 60 13 marca
Magiera Emil 62 5 kwietnia
Mokry Augustyn 59 16 kwietnia
Müller Adolf 63 23 marca
Osmann Paweł 55 24 marca
Pyka Jan 66 9 kwietnia
Riedel Hubert 62 16 marca
Sikora Tomasz[10] 58 12 kwietnia
Sitko Paweł[11] 53 28 lutego
Walicek Franciszek 61 19 marca
Wypiór Alojzy 52 13 kwietnia
NN[12] ok. 26 5 kwietnia


Wykaz zmarłych w obozie Zgoda w Świętochłowicach

Doniesienia zgonów więźniów do Urzędu Stanu Cywilnego podpisywał naczelnik Salomon Morel lub w jego zastępstwie inni funkcjonariusze UB pracujący w obozie m.in. Wyparło oraz Łochocki. Do 23 maja 1945 r. naczelnik zgłaszał, że zgony nastąpiły w Świętochłowicach przy ul. Nowowiejskiej, a później (po zmianie nazwy ulicy), że przy ul. Wojska Polskiego - tam bowiem mieścił się obóz Zgoda. W wykazie uwzględniono wszystkie zgony zgłoszone przez naczelnika obozu w Świętochłowicach lub osoby w jego zastępstwie. W przypadku, gdy zgłaszał zgon ktoś inny (np. Zarząd lecznicy w Świętochłowicach), starano się weryfikować, czy rzeczywiście chodzi o więźnia Zgody.

lp. nazwisko i imię wiek data zgonu
Achtelik Helena 48 19 września
Ackerman Hugon 63 30 lipca
Adamik Brunon[13] ? ?
Adamek Antoni 58 3 września
Adamek Emil[14] ? ?
Adamiec Emma 50 17 października
Alamoda Jan 43 2 sierpnia
Albrecht Emil 50 16 lipca
Aleksa Franciszek[15] ? ?
Aleksander Maksymilian 61 1 lipca
Alnoch Reinhold[16] ? ?
Anderko Leon 49 21 września
Anders Franciszek 51 28 sierpnia
Ankes Emil 64 24 sierpnia
Antonik Jan 45 12 sierpnia
Appel Emanuel[17] 53 18 lipca
Appel Jan 51 2 sierpnia
Arbeiter Karol 51 12 maja
Arndt Ernest 60 28 czerwca
Arndt Maksymilian 63 8 sierpnia
Assmann Herbert 47 20 maja
Augustin Karol 51 13 września
Babin Ryszard 61 22 czerwca
Babuk Herman[18] ? ?
Bachurowa[19] ? ?
Bacia Alfred 44 30 lipca
Backhaus Franciszek 58 7 września
Badura Paulina 54 2 września
Baile Paul[20] ? ?
Bajoń Leonard 47 4 sierpnia
Balicki Grzegorz 50 31 maja
Balon Jerzy 49 27 czerwca
Bańczyk Józef 47 30 lipca
Barciok Karol 44 2 sierpnia
Barciok Ludwik 61 27 sierpnia
Barnert Robert 73 6 czerwca
Bartsch Robert 64 6 sierpnia
Barysz Alojzy[21] 55 12 sierpnia
Barzig Brunon 53 2 czerwca
Bathelt .Matylda 48 7 października
Bathelt Hermina 51 11 sierpnia
Bazan Wilhelm 53 23 kwietnia
Bączyk Józef 72 12 maja
Beck Franciszek 60 17 sierpnia
Becker Jan 58 30 maja
Becker Leonard 64 22 czerwca
Bednorz Małgorzata 44 27 sierpnia
Beer Adolf 59 30 lipca
Beer Józef 51 18 sierpnia
Behr Anna 52 27 sierpnia
Behr Jerzy 65 10 czerwca
Bendel Walenty 64 23 sierpnia
Benisz Alojzy[22] ? ?
Berger Edward[23] 45 8 sierpnia
Berger Elżbieta 57 22 września
Berger Florentyna 53 22 września
Berger Karol 59 12 maja
Berghald Franciszek 52 18 sierpnia
Berghof Alojzy 57 1 sierpnia
Berke Paweł 63 21 sierpnia
Bernard Franciszek 66 4 lipca
Berndt Józef 75 29 czerwca
Bernert Walter 49 3 października
Berzowski Jan 43 20 maja
Beyer Maksymilian 65 3 sierpnia
Białas Marcin 65 7 czerwca
Bias Jan 39 1 sierpnia
Bichterle Wiktor 54 29 lipca
Bielok Dorota[24] 64 11 sierpnia
Bienert Paweł 66 15 sierpnia
Bieniasz Franciszek 50 2 sierpnia
Bieniek Wiktor 60 26 lipca
Bieniek Wilhelm 46 29 sierpnia
Bieniek Wilhelm 53 4 sierpnia
Biesok Rudolf 39 15 lipca
Bijok Edmund 59 9 kwietnia
Biliński Leon 48 26 sierpnia
Binda Karol 54 3 września
Bioły Jan 62 5 września
Biskup Alojzy 52 15 maja
Bittner Brunon 55 31 lipca
Bittner Emil 37 19 czerwca
Bittner Jadwiga 47 15 września
Blacheta Paweł 67 4 września
Blachnicki Jan 75 7 sierpnia
Blaschke Jan 40 8 sierpnia
Blaschke Jan 78 10 sierpnia
Blaschke Maria 46 29 sierpnia
Blaschke Maria 62 28 września
Blaut Elżbieta 38 20 sierpnia
Bleichert Karol 67 7 sierpnia
Bleil Maksymilian 59 30 sierpnia
Blot Franciszek 60 16 lipca
Blum Paweł 49 15 sierpnia
Bluszcz Franciszek 59 11 lipca
Błanik Jan 46 9 czerwca
Błasy Antoni 56 22 maja
Bochnia Paweł 51 14 lipca
Bock Gerhard[25] ? ?
Bock Jerzy[26] ? ?
Bock Szymon 70 29 lipca
Bock Tomasz 43 23 lipca
Boerle Paweł[27] ? ?
Bogacki Karol 64 27 czerwca
Bogusławski Józef 48 9 sierpnia
Bogusławski Zygmunt 34 17 sierpnia
Boklak Julia[28] ? ?
Bombik Bronisława 60 30 lipca
Borgier Henryk 16 30 lipca
Borzucki Paweł 36 5 maja
Bógdoł Teodor 45 8 sierpnia
Bramowski Roman 57 14 lipca
Brawański Wiktor 66 13 czerwca
Breguła Karol 58 21 maja
Breguła Paweł 50 15 sierpnia
Breguła Tomasz 58 24 sierpnia
Breinbrecht Edyta 49 18 września
Breitkopf Aleksy 58 27 maja
Breulich Wilhelm 40 20 lipca
Briesnitz Artur 49 7 lipca
Broda Augustyn 61 3 sierpnia
Brokt Aleksander 62 5 sierpnia
Brol Franciszek 62 12 kwietnia
Brol Wilhelm 57 14 maja
Brunsch Ernest 58 2 sierpnia
Brychta Jadwiga 62 2 czerwca
Brzezina Teodor 49 17 sierpnia
Brzoza Teodor 51 11 sierpnia
Brzóska Jan 60 15 czerwca
Buchcik Wilhelm 58 11 sierpnia
Buczek Maria 46 4 września
Buczek Rudolf 49 3 września
Budniok Augustyn 65 31 sierpnia
Bugdoł Teodor[29] ? ?
Bugla Jan 59 27 lipca
Bugla Karol 63 13 sierpnia
Bujak Teresa 44 12 sierpnia
Bujara Konrad 56 25 kwietnia
Bukowska Hildegarda 50 5 września
Bukowski Alfons 26 25 września
Bulenda Jan 31 27 sierpnia
Burczyk Jan 63 2 maja
Burczyk Karol 43 6 sierpnia
Burda Alojzy 57 29 września
BurgerEdward[30] ? ?
Buschmann Jan 59 25 sierpnia
Bystroń Karol 59 31 lipca
Bytom Alojzy 50 20 kwietnia
Ceglarek Wilhelm[31] ? ?
Cempulik Jan 56 3 sierpnia
Cesz Jerzy 52 11 maja
Chluba Józef 46 25 maja
Chmara Bolesław 57 6 sierpnia
Chmiel Jerzy 41 19 lipca
Cholewa Antoni 68 9 sierpnia
Cholewik Franciszek 56 14 lipca
Chrapeć Franciszek 48 5 sierpnia
Christen Józef 57 1 sierpnia
Chrobok Hieronim 60 21 czerwca
Chrószcz Bronon 64 7 lipca
Chrószcz Juliusz 68 4 sierpnia
Chrystianus Anna 54 13 września
Chwołka Anna 40 12 listopada
Cicha Augustyna 46 15 października
Cichoń Jan 52 10 sierpnia
Cichos Augustyn 51 25 lipca
Cichy Karol 61 13 sierpnia
Ciupek Paweł 44 19 września
Ciupka Franciszek 63 10 sierpnia
Ciuraj Antoni 59 1 września
Ciuraj Franciszek 50 10 września
Ciwis Alojzy 51 29 kwietnia
Clausen Aleksander 39 3 września
Cobel Agnieszka 46 1 sierpnia
Cyngon Marta 52 3 września
Cyroń Ludwik 52 30 sierpnia
Czabanka Ignacy 64 23 sierpnia
Czachor Agata 32 23 września
Czakański Wilhelm 40 30 kwietnia
Czakon Robert 49 16 września
Czambor Edward 39 30 sierpnia
Czapla Wiktoria 47 6 sierpnia
Czauderma Elżbieta 46 22 sierpnia
Czech Adam 65 19 czerwca
Czech Alojzy 61 2 września
Czech Anna 50 14 września
Czegun Erna 51 29 sierpnia
Czekała Karol 43 18 sierpnia
Czerner Walburga 23 25 sierpnia
Czernik Piotr 42 28 sierpnia
Czernocki Wilhelm 49 29 lipca
Czora Stanisław 60 21 sierpnia
Czyc Juliusz 48 6 sierpnia
Ćmok Paweł 65 31 lipca
Danisz Konrad 58 31 lipca
Daum Otylia 34 5 września
Dawid Emanuel 57 20 sierpnia
Dawid Wilhelm 73 24 lipca
Degner Eugeniusz 47 16 sierpnia
Demel Józef 50 1 sierpnia
Derbała Elżbieta 42 7 sierpnia
Derszka Henryk[32] 17 8 sierpnia
Deus Jan 59 4 sierpnia
Dietrich Lina 36 23 sierpnia
Dietrich Ryszard[33] ? ?
Doht Karol 73 25 kwietnia
Doleżych Karol 56 26 sierpnia
Dolina Alojzy 56 26 sierpnia
Dombek Julian[34] ? ?
Domin Alfons 39 28 sierpnia
Dominik Jan 60 16 sierpnia
Domogała Eryk 54 3 sierpnia
Dostalik Dymitr 44 3 czerwca
Doute Oskar 63 5 sierpnia
Draszczyk Jan 65 2 czerwca
Dreja Jan 57 12 maja
Dreja Józef 65 22 sierpnia
Drepner Eugeniusz[35] ? ?
Drescher Gustaw 60 23 sierpnia
Drinda Teodor 50 9 sierpnia
Drobczyk Józef 46 2 lipca
Drobek Rudolf 41 31 lipca
Drozd Konstantyn 62 30 kwietnia
Drozd Rudolf 36 14 września
Drozd Wilhelm 34 21 sierpnia
Drutschmann Franciszek 42 3 września
Drutschmann Karol 38 8 sierpnia
Dubas Karol 62 10 sierpnia
Ducki Maksymilian 45 7 sierpnia
Ducki Manfred 16 18 sierpnia
Dudek Marta 40 19 października
Dudela Józef 66 11 maja
Dwucet Paweł 63 30 maja
Dykta Klara 52 6 sierpnia
Dyl Emanuel 57 18 sierpnia
Dyla Gertruda 43 31 sierpnia
Dyla Maksymilian 48 3 czerwca
Dylda Karol 59 12 września
Dyrlich Feliks[36] ? ?
Dytko Teodor 45 4 sierpnia
Dziechciarczyk Ryszard[37] 41 6 września
Dzierżawa Wilhelm 30 12 września
Dziwoki Wilhelm 47 28 lipca
Ebach Max Otto 62 13 maja
Eberle Henryk 64 5 sierpnia
Ebert Oton 67 16 lipca
Eckert Paweł[38] ? ?
Ehrenhöfer Maria 55 28 sierpnia
Eichfeld Jan 42 12 maja
Elbing Jerzy 65 24 sierpnia
Elsner Edmund 47 25 sierpnia
Elsner Franciszek 64 8 kwietnia
Elsner Juliusz 63 17 lipca
Ender Edmund 52 15 sierpnia
Ender Franciszek 53 10 sierpnia
Enenkel Edward 52 10 lipca
Ermer Józef 55 29 lipca
Faber Walter 49 23 lipca
Fabian Tomasz 64 3 kwietnia
Fadke Alfred 56 30 lipca
Felkel Bonifacy 49 11 października
Fiała Eleonora 20 30 sierpnia
Fiała Elżbieta 50 6 września
Ficek Oswald 58 9 września
Fieber Józef 60 27 lipca
Fieg Elżbieta[39] 54 25 sierpnia
Figiel Emil 51 17 września
Filuś Aleksander 62 14 lipca
Fitzke Józef 58 3 sierpnia
Flak Alojzy 40 12 kwietnia
Fleischer Józef 58 25 sierpnia
Fleischer Paweł 57 30 maja
Fleischer Rudolf 52 1 sierpnia
Fojcik Maria 45 22 sierpnia
Fojcik Waldemar 57 20 maja
Foks Ryszard 56 29 lipca
Fordan Maksymilian 61 5 sierpnia
Forster Alfons 61 10 sierpnia
Frach Herman 68 31 maja
Frach Wilhelm 41 26 września
Frania Gertruda 56 15 października
Franik Matylda 49 1 października
Franik Michał 50 31 sierpnia
Franik Teodor 59 23 sierpnia
Franke Augustyn 65 14 lipca
Franke Marta 64 4 listopada
Franke Otton 57 30 lipca
Frantzke Jan 70 3 sierpnia
Franz Berta 54 9 października
Freiberg Fryderyk 62 19 sierpnia
Freihöfer Jan 50 28 lipca
Freiwald Wilhelm 60 19 sierpnia
Frey Fryderyk 51 7 września
Frick Adam 56 17 maja
Friedrich Antoni 42 13 kwietnia
Friedrich Jerzy 22 6 lipca
Fritz Walter 63 13 czerwca
Frühauf Wilhelm 45 20 maja
Frychiel Jerzy 45 30 lipca
Fryda Jerzy 54 9 lipca
Frysz Teofil 52 28 września
Frysztacki Jan 47 19 czerwca
Frysztacki Teodor 46 9 maja
Fuchs Brunon 65 28 lipca
Fuchs Jan 65 29 lipca
Fuchs Jerzy 57 9 lipca
Fuchs Józef 47 31 marca
Fuchs Ryszard 65 15 lipca
Furch Oskar 61 14 maja
Furgoł Hubert[40] 44 10 sierpnia
Fyrla Józef 56 28 sierpnia
Gabert Emil 61 23 sierpnia
Gabryś Berta 50 1 września
Gabryś Edmund 71 5 sierpnia
Gabryś Emanuel 43 2 sierpnia
Gabrys Albert[41] ? ?
Gaczka Franciszek 52 3 sierpnia
Gajda Alojzy 42 27 lipca
Gajda Edmund 60 14 sierpnia
Gajda Józef 63 27 maja
Gajdeczka Robert 61 6 sierpnia
Gajewski Paweł 64 20 lipca
Gala Józef 68 23 lipca
Gala Józefa 60 23 sierpnia
Galle Augustyn 59 3 sierpnia
Galus Jan 67 14 kwietnia
Gałeczka Franciszek 66 11 września
Gałeczka Franciszka 56 18 sierpnia
Gałęzowski Stefan 48 7 września
Gamoń Joanna 48 20 sierpnia
Gamoń Robert 61 7 sierpnia
Gans Antoni 62 3 lipca
Ganszczyk Józef 62 9 sierpnia
Garczorz Józef 57 2 maja
Gardawski Jan 57 26 lipca
Gatys Alojzy 66 22 kwietnia
Gaweł Ernest 38 9 maja
Gawlista Franciszek 53 11 sierpnia
Gaza Ludwik 42 1 września
Gąsior Jan 40 25 sierpnia
Gąstała Wojciech 34 30 lipca
Gebauer Teodor 47 9 sierpnia
Gebet Alojzy[42] ? ?
Gec Jan 59 3 sierpnia
Gediga Jan 65 7 sierpnia
Geier Maria 49 27 sierpnia
Geier Paweł 51 22 lipca
Geisler Hugon 46 9 maja
Geisler Jan 21 21 kwietnia
Geisler Jan 66 27 lipca
Geisler Paweł 56 13 kwietnia
Geldner Paweł 45 18 sierpnia
Gellner Ernest 48 13 lipca
Gerhard Jakub 61 25 maja
Germann Augustyn 65 18 czerwca
Gertich Piotr 60 22 maja
Gębolis Antoni 60 30 kwietnia
Giemza Emanuel 36 2 sierpnia
Giemza Karol 53 3 sierpnia
Gierich Augustyna 56 17 września
Giesel Emanuel 52 12 sierpnia
Giesel Herbert 58 2 sierpnia
Glados Antoni 40 29 sierpnia
Gladys Szymon 64 11 maja
Glanz Maksymilian 57 6 sierpnia
Glatz Augustyn 66 29 września
Glatzel Augustyn 58 25 maja
Gleiksner Stefan 49 30 sierpnia
Glenz Józef 54 11 lipca
Glinka Karol 51 25 lipca
Gliwicki Władysław 57 27 lipca
Głąbik Konrad 35 26 lipca
Głogowski Józef 45 17 maja
Gnerlich Oton 75 4 sierpnia
Gnida Jerzy 46 13 lipca
Gnielczyk Ryszard[43] ? ?
Gnieliński Paweł[44] ? ?
Gniłka Karol 58 18 czerwca
Goczal Robert 49 4 września
Goczał Anna[45] 45 7 października
Goczok Józef 63 1 sierpnia
Goczoł Józef 63 29 lipca
God Paweł 64 9 sierpnia
Godeł Karol 63 26 lipca
Godes Franciszek 56 21 czerwca
Goebel Eryk 21 14 maja
Goebel Hubert 51 27 kwietnia
Gohring Maria 64 30 sierpnia
Goj Emanuel 54 11 sierpnia
Gojna Teresa 57 14 lipca
Gola Joanna[46] 59 23 września
Golla Józefa[47] ? ?
Gołuch Ingeborg 20 2 września
Goraus Franciszek 42 18 września
Gorke Robert 69 26 lipca
Gorlich Franciszek 61 27 lipca
Gorlitz Zygfryd 37 31 sierpnia
Gorzawski Józef 64 13 sierpnia
Gotschal Feliks[48] ? ?
Gotschal Robert[49] ? ?
Gotzmann Herman 59 31 lipca
Górny Emanuel 56 26 sierpnia
Górski Paweł 58 30 lipca
Górski Sylwester 27 5 sierpnia
Grabolus Franciszek 42 13 lipca
Grabowski Franciszek 60 17 sierpnia
Graeser Walter 44 28 lipca
Graniczny Franciszek 67 25 lipca
Graser Herman 45 19 sierpnia
Grauzów Wilhelm 21 19 października
Gregeracki Jan 56 28 sierpnia
Gregorczyk Paweł 64 3 czerwca
Greiner Emil 59 25 kwietnia
Greipel Walenty[50] 41 12 września
Greve Agnieszka 50 13 lipca
Greve Maria 48 13 lipca
Grieger Leon 52 19 czerwca
Griger Paweł[51] ? ?
Grimm Karolina 52 27 lipca
Grimme Józef 47 25 sierpnia
Grodon Maria 49 10 września
Groger Wilhelm 44 15 kwietnia
Grolik Augustyn 47 23 kwietnia
Gromann Jerzy 31 13 września
Gromotka Karol 57 4 sierpnia
Grossdidier Maciej 68 25 lipca
Grotzner Augustyn 59 8 sierpnia
Growiec Florian 54 20 września
Gruber Alfred 35 7 sierpnia
Gruca Stefan 54 13 sierpnia
Grucza Alfonsy 40 31 lipca
Grunhard Elfryda 48 29 sierpnia
Grunspeck Helena 38 18 września
Grunwald Eryk 66 5 września
Grünwald Wawrzyniec[52] 65 16 marca
Gruszka Franciszek 59 12 czerwca
Gruszka Jan 67 26 lipca
Gryc Augustyn 49 26 czerwca
Gryc Edmund 51 12 maja
Gryc Jerzy 37 13 sierpnia
Gryksa Franciszek 48 8 września
Grządziel Paweł 64 12 kwietnia
Grzeganek Piotr[53] ? ?
Grzenia Aleksander 45 25 czerwca
Grzyb Oswald 63 24 maja
Grzywa Józef 60 9 sierpnia
Gunther Artur 62 26 lipca
Gurtler Emma 53 29 lipca
Gustaw Paweł 69 27 sierpnia
Gustian Ryszard 57 30 maja
Gwoźdź Jan 59 26 lipca
Gwożdzik Paweł 63 9 sierpnia
Gwóźdź Paweł 60 7 sierpnia
Haase Jerzy 56 12 sierpnia
Haase Karol 54 25 sierpnia
Haberla Alojzy 53 6 sierpnia
Hadamek Jan 38 22 października
Hadraszek Konrad 53 23 lipca
Hadyk Józef 46 28 sierpnia
Hajda Jan[54] 48 26 sierpnia
Hajduk Ernest 56 2 sierpnia
Hakuba Antoni 42 16 sierpnia
Halmer Antoni[55] ? ?
Hampel Alfons 65 21 sierpnia
Hampel Józef 70 25 maja
Hampf Roman 56 28 lipca
Handzelt Albert[56] ? ?
Hanke Jan[57] ? ?
Hanke Paweł 46 22 lipca
Hanslik Józef 47 2 sierpnia
Hanslik Paweł 62 25 lipca
Hantke Jadwiga 56 6 sierpnia
Hartmann Karol 54 26 października
Hartmann Karol 54 17 czerwca
Hartmann Wilfried 15 5 czerwca
Hartwig Ludwik 44 25 lipca
Hasse Ryszard 63 29 lipca
Haucke Jan 64 5 sierpnia
Hausler Edmund 55 30 maja
Hausler Stefania 49 3 września
Hausmann Ryszard 47 1 sierpnia
Heidelmayer Oskar[58] ? ?
Heidenreich Jerzy 62 5 sierpnia
Heidenreich Maksymilian 57 15 sierpnia
Heider Antonina 63 17 października
Heimann Franciszek 46 7 września
Heimann Paweł 61 22 maja
Heindrich Ernest 53 17 maja
Heine Karol 59 7 sierpnia
Heinrich Emilia 57 29 sierpnia
Heinz Emma 41 20 września
Heinzel Alfred 57 31 lipca
Held Maria 69 28 lipca
Held Paweł 77 22 lipca
Hellinger Elfryda 57 20 sierpnia
Helmin Maria 50 17 sierpnia
Hennig Karol 56 20 sierpnia
Hentschel Jan 65 25 sierpnia
Herger Antoni 66 14 sierpnia
Hergesell Mikołaj 52 16 lipca
Herisz Robert 55 10 maja
Herm Hildegarda 48 1 września
Herma Zuzanna 55 26 sierpnia
Herman Anna 52 25 sierpnia
Hermann Elżbieta 54 20 sierpnia
Hermann Wilhelm 55 3 września
Hermański Herman 38 26 września
Hertrampf Paweł 50 7 maja
Herzel Emil 57 8 sierpnia
Hetmańczyk Józef 45 7 sierpnia
Heuser Gustaw 67 4 sierpnia
Hillman Józef[59] ? ?
Himmel Ryszard 67 20 lipca
Himmel Tomasz 78 29 sierpnia
Hodurek Marta 50 28 sierpnia
Hofer Eryk 60 31 lipca
Hoffmann Sylwestra[60] 53 20 sierpnia
Hofmeister Paweł 45 3 października
Hoim Jakub 56 24 czerwca
Hoinkis Rozalia 55 6 sierpnia
Hoinkis Teodor 60 24 sierpnia
Hojnka Karol 68 5 sierpnia
Holdt Paweł 61 6 maja
Holike Aloizja 51 29 sierpnia
Homelschein Henryk 62 12 sierpnia
Hope Emil 62 23 sierpnia
Horak Robert 62 27 lipca
Hornik Juliusz 63 21 maja
Horzela Józef 41 19 sierpnia
Horzela Leopold 63 12 sierpnia
Hruszka Małgorzata 49 7 sierpnia
Hubek Jan 55 19 sierpnia
Hubner Artur 64 28 lipca
Hudt Augustyn 63 10 sierpnia
Hudzikowski Wilhelm 66 30 sierpnia
Hunger Alfonsy[61] 48 21 czerwca
Huras Konstantyn 55 29 lipca
Huschke Fryderyk 59 9 maja
Huta Konrad 46 28 czerwca
Hyla Oton 45 9 sierpnia
Igła Hildegarda 46 28 sierpnia
Ignacek Hugon 66 29 sierpnia
Imiolczyk Gerard 34 25 sierpnia
Irmer Karol 65 31 lipca
Jadasz Jerzy 37 7 czerwca
Jaguś Karolina 58 14 września
Jahn Franciszek 55 3 sierpnia
Jahnel Bernard 42 14 sierpnia
Jaksik Ludwik 65 27 sierpnia
Janas Gertruda 63 4 sierpnia
Janczyk Augustyn 55 15 sierpnia
Janczyk Jan 59 22 lipca
Janeczko Jerzy 30 13 kwietnia
Janiel Paweł 65 14 lipca
Jankowiak Stanisław 52 17 lipca
Janosz Marcin 62 28 sierpnia
Janoszka Antoni 58 6 września
Jansch Jerzy 35 5 maja
Januszak Emilia 62 6 września
Jany Ewa 58 31 sierpnia
Jańczyk Karol 57 25 sierpnia
Jarosz Alojzy 40 2 września
Jarząbek Jerzy 45 19 września
Jarzec Irma 41 7 sierpnia
Jarzyna Karol 62 15 lipca
Jaworek Adelajda 50 6 czerwca
Jelitko Paweł 66 21 sierpnia
Jelitte Urban 67 9 sierpnia
Jenkner Jan 56 3 lipca
Jenkner Jerzy 61 20 lipca
Jenkner Paweł 49 4 lipca
Jerominek Edward 61 23 maja
Jersz Alojzy 52 28 lipca
Jersz Augustyn 38 28 lipca
Jeschka Stanisław 59 5 sierpnia
Jeżorowski Alojzy 49 3 lipca
Jęczewski Adolf 61 11 sierpnia
Jęczmionka Jan 56 9 lipca
Jędrysek Rafael 46 28 lipca
Jędrysik Józef 65 19 sierpnia
Jędrysik Józef 51 7 czerwca
Jędrzejczyk Jan 60 27 sierpnia
Jitschin Józef 59 27 lipca
John Jerzy 43 4 września
Jokisz Paweł 36 30 lipca
Jonek Piotr 61 10 sierpnia
Jończyk Karol 39 1 sierpnia
Jordan Franciszek 59 6 sierpnia
Jośko Anna 47 1 sierpnia
Jung Paweł[62] ? ?
Junga Augustyn 49 8 sierpnia
Junger Henryk 64 18 sierpnia
Junger Karol 68 2 sierpnia
Jurczyk Augustyna 54 21 września
Jurczyk Jerzy 65 3 sierpnia
Jureczko Józef 32 9 maja
Juzek Piotr 72 1 sierpnia
Kabierski Paweł 49 30 kwietnia
Kaczmarczyk Alfons 60 23 sierpnia
Kaczmarczyk Maksymilian 34 14 września
Kaczmarczyk Stanisław 65 22 lipca
Kadel Adam 40 8 sierpnia
Kadłubski Alfred 31 1 listopada
Kafczyk Wilhelm 47 29 lipca
Kahler Henryk 57 15 lipca
Kaiser Adolf 49 8 sierpnia
Kaleja Paweł 50 27 maja
Kaler Franciszek 65 4 sierpnia
Kaler Jan 62 14 sierpnia
Kalina Jan 53 13 lipca
Kalisch Paweł[63] ? ?
Kalusche Wilhelm 60 19 sierpnia
Kalwar Jan 54 2 sierpnia
Kałuża Aleksander 53 5 lipca
Kałuża Oton 61 15 września
Kałuża Roman 58 16 lipca
Kammler Waleska 52 22 sierpnia
Kampczyk Józef 58 28 lipca
Kamski Józef 45 25 kwietnia
Kandora Bernard 51 25 sierpnia
Kandziora Gerard 32 22 sierpnia
Kania Kurt 33 10.01.45
Kantner Judyta 49 8 września
Kapel Ryszard 61 5 sierpnia
Kapias Ewa 38 11 sierpnia
Kapica Józef 53 2 sierpnia
Kapuściok Franciszek 52 6 lipca
Kardas Emilia 39 18 sierpnia
Karolik Konrad 38 26 września
Kaspar Anna 51 2 sierpnia
Kaspar Karol 54 12 sierpnia
Kasprowski Antoni 56 26 kwietnia
Kasza Jan 63 20 czerwca
Kaszny Walter 44 29 maja
Kaszowski Zygmunt 57 24 kwietnia
Kawczyk Józef 51 9 maja
Kawka Karol 66 19 sierpnia
Kazowski Eryk 50 31 maja
Kąkol Małgorzata 40 15 września
Kątny Paweł 48 2 września
Kellmann Paweł 54 17 września
Kempa Wilhelm 42 27 października
Kern Emerich[64] ? ?
Kerner Teodor 65 8 sierpnia
Kiefer Karol 61 3 sierpnia
Kiel Antoni 62 3 sierpnia
Kierys Wilhelm 46 31 sierpnia
Kieś Józef 55 27 czerwca
Kijończyk Józef 58 14 czerwca
Kindler Kurt 64 2 czerwca
Kinne Józef 50 31 lipca
Kionka Jan 74 2 sierpnia
Kirchberg Fryderyk 55 4 sierpnia
Kirsch Wilhelm[65] ? ?
Kissler Józef[66] ? ?
Kiszka Józef 50 4 lipca
Klarowicz Bogumił 49 5 września
Klas Józef 63 6 maja
Klaska Brunon 48 18 sierpnia
Klausmann Adolf 62 2 lipca
Klement Jerzy 42 14 sierpnia
Klencz Józef 57 3 sierpnia
Klenieidam Agnieszka 60 9 listopada
Klepek Jan 55 15 lipca
Kleszcz Augustyn 65 19 lipca
Klima Wilhelm 35 18 czerwca
Klimeczek Alojzy 65 8 września
Klimek Brunon 46 4 sierpnia
Klimek Emanuel 41 28 maja
Klimek Olga 51 13 sierpnia
Klimowicz Robert 58 10 sierpnia
Klingner Jan 69 28 czerwca
Klis Magdalena 52 4 września
Klocek Otylia 38 10 sierpnia
Klossek Augustyn[67] ? ?
Kluba Reimund 57 9 sierpnia
Kluczniok Alojzy 66 2 września
Kluge Wilhelm 68 30 lipca
Kłosek Konrad 49 30 lipca
Knabe Oskar 55 31 sierpnia
Knapek Jan 55 25 sierpnia
Knapek Jan 63 3 sierpnia
Knapik Paweł 68 23 maja
Knas Józef 50 1 czerwca
Knitel Wilhelm 62 9 sierpnia
Knoch Krystyna 46 23 sierpnia
Knoll Emil 66 25 lipca
Knopek Leopold 46 31 lipca
Knura Ryszard 57 28 maja
Kobliczek Karol 65 26 sierpnia
Koch Alojzy 53 5 października
Koch Maria 39 13 września
Kocjan Franciszek 61 9 sierpnia
Kocjan Helmut 17 11 sierpnia
Kocur Jerzy 48 21 sierpnia
Kocyba Alojzy 61 6 lipca
Koczy Jan 36 12 maja
Koczy Jan 64 13 czerwca
Koczy Karol 43 31 lipca
Koeler Jerzy[68] ? ?
Koj Jan 50 3 sierpnia
Koj Józef 39 7 sierpnia
Kojzar Jan 61 22 sierpnia
Kokot Józef[69] ? ?
Kolakowski Leopold 45 14 sierpnia
Kolanowski Franciszek 45 3 sierpnia
Kolarczyk Józef 44 22 sierpnia
Kolarz Karol 70 26 sierpnia
Kolasse Gerard 46 2 sierpnia
Koliberda Berta 55 3 września
Kołek Karol 51 9 października
Kołodziej Donat 57 11 września
Kołodziej Jan[70] ? ?
Kołowrot Augustyn 54 5 maja
Kominek Andrzej 51 18 lipca
Kondrot Jan 63 27 sierpnia
Konieczko Artur 33 20 kwietnia
Konieczny Jan 63 2 sierpnia
Konieczny Józef 59 4 sierpnia
Konieczny Paweł 46 7 września
Konieczny Paweł 62 27 kwietnia
Konig Leopold 51 3 sierpnia
Konig Łucja 58 22 sierpnia
Konig Maksymilian 67 15 sierpnia
Konint Paweł 61 27 lipca
Konsek Emanuel 71 1 lipca
Kopaja Roman 40 2 sierpnia
Kopczyński Teodor 56 25 kwietnia
Kopp Wilhelm[71] ? ?
Kopka Jan 64 4 sierpnia
Kopyciok Józef 69 14 lipca
Korhel Jan 19 9 sierpnia
Korkos Rudolf[72] ? ?
Kornke Robert[73] 34 25 lipca
Kostka Franciszek 63 9 września
Kostka Maria 58 5 października
Kostorz Wiktor 38 9 lipca
Kosz Józef 64 26 lipca
Kościelska Małgorzata 53 7 września
Kot Ignacy 65 14 lipca
Kotula Jan[74] ? ?
Kotulska Maria 52 31 sierpnia
Kotulski Oskar 57 27 lipca
Kotyrba Augustyn 65 20 czerwca
Kowalska Edeltraut 38 17 sierpnia
Kowalski Wilhelm 62 17 sierpnia
Kowol Antoni 48 22 sierpnia
Kowol Konrad 58 30 kwietnia
Kozala Jan 51 28 czerwca
Kozik Franciszek 67 8 czerwca
Kozioł Paweł 64 25 sierpnia
Kozłowski Wiktor 57 3 sierpnia
Kozy Jan 54 30 maja
Kozyra Franciszek 53 14 sierpnia
Koźlik Henryk 36 9 sierpnia
Koźnicki Józef 68 26 maja
Krakowczyk Karol 55 23 sierpnia
Krańczoch Anna 43 8 września
Krause Filomena 48 19 sierpnia
Krautwurts Wilhelm[75] ? ?
Krawczyk Antoni 65 31 lipca
Krawczyk Franciszek 62 22 kwietnia
Krawczyk Stefan 63 10 sierpnia
Kreiger Hans[76] ? ?
Kreis Gustaw 62 14 maja
Kreisel Konrad 52 4 sierpnia
Kremser Jan 58 16 kwietnia
Kret Benon 48 12 września
Kretek Karol 61 6 września
Kretschmer Jan 60 3 sierpnia
Kretschmer Józef 69 10 lipca
Krischker Albert 59 9 sierpnia
Krischker Paweł 50 30 lipca
Kropka Amalia 50 30 sierpnia
Król Rudolf 45 13 sierpnia
Krótki Franciszek 55 8 czerwca
Kruczek Anna 46 31 lipca
Kruczek Ignacy 49 29 lipca
Krumschmidt Franciszek 61 26 kwietnia
Krumschmidt Józef 34 9 czerwca
Krusche Brunon 61 9 sierpnia
Krusche Józef 48 29 lipca
Krykon Brunon 54 11 kwietnia
Krymiec Julia 55 27 sierpnia
Krzewina Brunon 45 9 maja
Krzykowski Bernard 61 10 września
Krzymiec Maksymilian 66 31 lipca
Krzywik Edmund 49 23 kwietnia
Krzyżak Karol[77] 47 31 lipca
Krzyżek Emil[78] 45 16 listopada
Ksciuk Jan 61 30 sierpnia
Książek Karol 69 22 sierpnia
Kubat Józef 34 5 maja
Kubenka Jan 49 25 sierpnia
Kubica Elfryda 19 26 sierpnia
Kubiczek Wilhelm 68 13 lipca
Kuc Karol[79] ? ?
Kucharski Ewald 55 9 sierpnia
Kuczera Faustyna 51 14 sierpnia
Kudela Helena 47 23 września
Kudlek Wiktor 74 25 sierpnia
Kuhn Jan 66 2 sierpnia
Kuhnel Henryk 57 22 kwietnia
Kuhut Hugon 67 3 sierpnia
Kujawa Wiktor[80] ? ?
Kukła Andrzej 53 25 maja
Kuliga Jan 64 13 czerwca
Kulik Antoni 61 11 czerwca
Kulin Brunon 56 11 kwietnia
Kulski Władysław 58 22 czerwca
Kunz Elżbieta 53 8 września
Kunz Emil 64 30 lipca
Kunze Jan 65 22 kwietnia
Kuper Alfred 37 8 sierpnia
Kupiec Maria 61 8 września
Kupiec Marta 47 14 lipca
Kupka Emanuel 61 10 sierpnia
Kupka Jan 65 7 sierpnia
Kupka Wiktor 66 31 lipca
Kupke Jerzy[81] ? ?
Kurda Józef 58 7 sierpnia
Kurowska Paulina 47 6 września
Kurzydym Andrzej 67 22 czerwca
Kurzyk Paweł 64 7 sierpnia
Kus Andrzej 45 27 sierpnia
Kus Zuzanna 56 13 września
Kuss Wilibald 50 20 maja
Kusz Jan 46 17 sierpnia
Kwaśny Alojzy 36 18 maja
Kwiotek Józef 64 25 sierpnia
Kwitek Józef 65 16 kwietnia
Kwitek Maksymilian[82] ? ?
Laband Augustyn 48 8 sierpnia
Ladenberger Wiktor 53 29 lipca
Lagler Wanda 52 1 sierpnia
Lakstein Karol 64 29 sierpnia
Lambor Franciszek 41 15 czerwca
Lamich Wilhelm 45 31 lipca
Lamkowski Franciszek 50 20 lipca
Lamla Engelbert 66 13 maja
Lamuzga Józef 30 17 sierpnia
Lange Franciszek 63 23 kwietnia
Langosz Teodor 73 14 czerwca
Laryś Paweł[83] 70 5 sierpnia
Lasota Józef 47 8 sierpnia
Laszczok Franciszek 61 7 lipca
Latusek Ryszard[84] 32 10 października
Lauster Henryk 42 16 sierpnia
Lebiocki Paweł 57 2 czerwca
Lebok Genowefa 50 10 sierpnia
Leder Erwin 50 23 kwietnia
Ledwoń Michał 53 6 sierpnia
Legien Ludwik 58 1 sierpnia
Lehnert Maria 56 25 sierpnia
Leichner Erwin 35 21 maja
Lempa Jan 59 21 lipca
Lenert Maria 60 12 września
Lenich Ryszard 60 10 sierpnia
Lerch Alojzy[85] ? ?
Lerch Emil 69 21 sierpnia
Lesik Franciszek 67 1 czerwca
Lesch Franciszek[86] ? ?
Lesz Filip 56 27 maja
Leśniok Józef 57 16 kwietnia
Libera Stefan 64 5 września
Liersch Horst 17 22 czerwca
Linde Paweł 31 26 sierpnia
Lindner Wincenty[87] ? ?
Linkowski Józef 54 16 czerwca
Lipik Wilhelm 57 2 maja
Lipka Henryk 51 2 czerwca
Liske Rudolf 66 30 lipca
Litiński Wincenty 65 8 czerwca
Lobeling Elżbieta 50 23 sierpnia
Loch Erna 52 28 września
Löhr Albert 33 9 maja
Lokocz Alojzy 68 17 lipca
Lorenz Karol 66 5 sierpnia
Lork Wilhelm 43 12 lipca
Losa Aleksander 51 30 sierpnia
Loska Jan 40 28 lipca
Lowak Maksymilian 48 24 sierpnia
Lubojański Piotr 38 28 lipca
Lucke Rudolf 59 2 lipca
Lukas Robert 59 31 lipca
Lukos Józef 66 1 sierpnia
Luks Paweł 47 1 sierpnia
Lulowicz Paweł 57 1 września
Lux Emil[88] ? ?
Lux Emma[89] ? ?
Łopacz Karol 46 31 sierpnia
Łopata Brunon 55 4 sierpnia
Łuczny Juliusz 62 5 sierpnia
Łukasz Paweł 42 25 czerwca
Mach Reinhold 30 17 maja
Machalica Jan 40 4 czerwca
Macher Emma 55 16 sierpnia
Machnik Antoni 57 6 sierpnia
Magiera Wincenty ? ?
Majdzik Ryszard 62 26 lipca
Majer Alban 51 4 września
Majorek Gertruda 43 18 września
Makosz Józefa 58 30 sierpnia
Makowski Albin 50 11 maja
Makselon Wiktor 60 7 września
Malcher Gerard 62 17 sierpnia
Malcher Jan 48 5 września
Malcherczyk Wilhelm 39 10 lipca
Malina Artur 44 9 maja
Malska Franciszka 47 30 sierpnia
Malujdy Florian[90] 44 9 sierpnia
Mandrela Wawrzyn 59 26 maja
Mannsfeld Franciszek 59 13 kwietnia
Mantel Anna 73 13 sierpnia
Mańka Henryk 59 8 sierpnia
Mańka Karol 41 22 września
Marcadek Jan[91] ? ?
Marcol Wiktor 55 19 sierpnia
Marczyk Jan 56 25 kwietnia
Marek Anna 48 15 września
Marek Wiktor 62 2 sierpnia
Markieton Władysław 59 22 sierpnia
Markiewka Paweł 45 26 sierpnia
Marsolek Franciszek 68 9 sierpnia
Marszał Jerzy 33 9 czerwca
Martin Józef 50 10 czerwca
Martinec Reinhold 58 28 lipca
Maschler Rudolf 61 19 lipca
Mason Wincenty 60 9 maja
Maszler Elżbieta 53 4 września
Matala Gerard 18 13 października
Mateja Barbara 48 14 września
Mateja Janina 58 23 sierpnia
Mateja Tomasz 63 11 sierpnia
Matejka Franciszek 52 1 sierpnia
Matejka Klara 53 25 sierpnia
Matera Florian 58 21 lipca
Matuła Paweł 61 24 sierpnia
Matuszczyk Wilhelm 52 6 maja
Matuszek Franciszek 62 29 lipca
Matuszek Henryk 53 5 lipca
Matuszek Józef 60 27 sierpnia
Matuszek Wilhelm 55 13 lipca
Matysek Paweł 47 29 kwietnia
Matysik Tomasz 58 29 lipca
Matzner Karol 64 1 września
Mauzel Paweł 67 4 września
Mayer Franciszek 67 4 sierpnia
Mayer Maria 53 19 września
Mazur Filip 65 1 sierpnia
Mazur Gertruda 52 12 września
Mazur Sylwester 56 3 września
Mazurek Józef 63 27 kwietnia
Melzer Józef 60 27 lipca
Mencel Adolf 41 21 sierpnia
Mendecki Henryk 51 21 maja
Mendroch Jan 48 11 lipca
Mendroch Józef 50 2 lipca
Merlender Jan 58 28 czerwca
Mestel Brunon 59 30 lipca
Mędrok Jan 55 30 maja
Michalik Edward 33 29 sierpnia
Michalik Jan 50 31 lipca
Michalik Zofia 46 15 października
Michalski Karol 47 13 lipca
Michna Michał 38 29 sierpnia
Michnik Jan 56 28 czerwca
Mierzowska Elżbieta 56 11 września
Mierzwa Jerzy 45 6 sierpnia
Mikeska Paweł 40 1 sierpnia
Mikisz Wilhelm 30 6 sierpnia
Mikler Andrzej 45 9 czerwca
Mikler Anna 47 8 września
Mikler Jerzy 50 21 lipca
Mikler Wilhelm 43 25 czerwca
Mikler Zuzanna 48 23 sierpnia
Mikołasz Franciszek 61 2 sierpnia
Miksa Franciszek 49 3 sierpnia
Milicz Ernest 51 26 czerwca
Miliczek Karol 53 22 sierpnia
Miltsch Ludwik 49 1 sierpnia
Mischke Franciszek 66 21 sierpnia
Misia Józef 36 7 sierpnia
Miśko Jan 56 3 sierpnia
Mitko Ludwik 41 1 sierpnia
Młynek Reinhold 34 12 kwietnia
Moczko Karol 65 27 sierpnia
Moczny Alojzy 45 14 lipca
Modler Jan 59 30 lipca
Moizer Józef 67 4 sierpnia
Mokra Franciszka 58 29 września
Mokros Andrzej 61 10 sierpnia
Mokry Paweł 63 2 czerwca
Mokry Wojciech 24 10 kwietnia
Mol Wojciech 62 26 września
Moll Wilhelm[92] ? ?
Molitor Jan 38 16 sierpnia
Molitor Szczepan 61 28 lipca
Monden Jerzy 46 30 lipca
Morawa Kurt 42 28 czerwca
Morgała Matylda 44 11 sierpnia
Morgański Ginter 16 8 sierpnia
Moritz Robert 58 31 marca
Moroń Wilhelm 56 9 września
Morska Antonina 52 12 listopada
Moser Karol 57 8 sierpnia
Moskwa Paweł 51 4 sierpnia
Mosler Jerzy 59 30 kwietnia
Mosler Jerzy 57 15 lipca
Mosler Wilhelm 59 6 lipca
Moszczyńska Maria 53 11 sierpnia
Mrowiec Roman 53 2 sierpnia
Mrozek Jan 16 17 września
Mrozek Jan 61 27 kwietnia
Mrozek Jerzy[93] 56 7 sierpnia
Mucha Karol 62 2 maja
Muller Henryk 60 25 sierpnia
Muller Paweł 66 29 sierpnia
Muller Robert 62 16 lipca
Muller Rudolf 46 19 lipca
Muller Wincenty 59 25 sierpnia
Murek Alojzy 50 29 sierpnia
Musiał Adolf 53 19 kwietnia
Musik Jan 61 31 lipca
Musiolik Zofia 43 8 sierpnia
Musioł Edward 36 11 lipca
Musioł Franciszek 64 5 lipca
Musioł Jan 58 1 września
Musioł Wilhelm 42 1.09 45
Muszalik Eryk 47 23 maja
Myrta Ewa 56 30 lipca
Myrta Ignacy 61 12 lipca
Myśliwiec Reinhold 53 25 lipca
Nalepa Paweł 56 27 kwietnia
Namysło Edmund 59 1 lipca
Nawrat Augustyn 45 9 lipca
Nemec Oswald 61 1 lipca
Neufeld Wiktor 61 18 lipca
Neugebauer Fryderyk 50 13 kwietnia
Neugebauer Fryderyk 60 9 maja
Neugebauer Helmut 15 25 maja
Neugebauer Henryk 60 11 sierpnia
Neugebauer Karol 64 4 sierpnia
Neugebauer Oswald 38 5 września
Neugebauer Wilhelm 52 19 kwietnia
Neumann Eginhard 60 1 września
Neumann Józef 50 5 sierpnia
Nędza Paweł 43 5 maja
Niechoj Alojzy 61 18 czerwca
Niechoj Jerzy 53 1 sierpnia
Niedobecki Piotr 55 4 kwietnia
Niemczyk Emil 37 9 sierpnia
Niemczyk Maria 52 28 sierpnia
Niemczyk Paweł 64 21 sierpnia
Niesporek Emanuel 66 6 sierpnia
Niessen Karol[94] 37 5 sierpnia
Niestrój Józef 41 8 września
Nischan Augustyna 52 13 października
Nocoń Jan 58 12 czerwca
Nocoń Paweł 33 4 maja
Nosol Henryk 60 21 lipca
Nowak Anna 57 26 sierpnia
Nowak Franciszek 59 23 sierpnia
Nowak Jerzy 34 25 kwietnia
Nowak Józef 66 26 maja
Nowak Maksymilian 41 3 sierpnia
Nowak Nikodem[95] 56 3 sierpnia
Nowicki Urban 61 2 sierpnia
Nyc Teofil 37 29 czerwca
Oberaj Robert 64 21 sierpnia
Obracaj Paweł 42 27 sierpnia
Obrusznik Józef 55 1 czerwca
Obstrarek Piotr[96] ? ?
Ochner Karol 40 12 kwietnia
Ochojski Jerzy 17 1 sierpnia
Offner Karol 56 29 kwietnia
Okon Fryderyk 16 17 sierpnia
Oleś Jan 67 10 sierpnia
Oleś Ryszard 62 31 lipca
Oleś Wilhelm 60 14 czerwca
Olszowski Franciszek 53 20 sierpnia
Olszymka Maksymilian 39 3 września
Opic Antoni 56 1 sierpnia
Opielka Alojzy 60 10 sierpnia
Orawski Jan 51 31 maja
Orszulik Emil 53 11 sierpnia
Orszulik Reinhold 56 6 maja
Orzeł Jan 16 20 sierpnia
Otto Paweł 54 3 września
Owczarek Karol 56 13 lipca
Ozimek Paweł 62 17 lipca
Paczek Teodor[97] 45 22 września
Pakosz Jan 64 29 lipca
Pakuła Jan 62 15 lipca
Pakuła Julianna 48 6 września
Pakusa Karol 35 26 sierpnia
Palęga Jan 66 24 września
Palmburg Ryszard 56 6 września
Palmer Paweł 68 10 czerwca
Palowski Jan 67 4 sierpnia
Panicz Wincenty 62 7 sierpnia
Paradowski Walter[98] ? ?
Paris Franciszek 66 6 lipca
Parsyk Karol 44 3 sierpnia
Parzyk Anna 58 14 października
Pasek Herman 57 30 września
Pastuszka Józef 53 7 sierpnia
Patalong Antoni 58 4 sierpnia
Patalong Hermina 48 31 sierpnia
Pawelec Franciszek 67 15 sierpnia
Pawełczyk Stanisław 65 29 lipca
Pawlik Edward 62 27 sierpnia
Pawlik Elżbieta 35 29 sierpnia
Pawlik Karol 59 1 sierpnia
Perlik Jerzy 54 4 czerwca
Peschke Juliusz 63 23 sierpnia
Petermann Paulina 52 20 września
Peters Henryk 63 1 lipca
Pfeifer Paweł 39 25 sierpnia
Piecha Karol 47 3 września
Piecha Konrad 45 23 sierpnia
Piechaczek Franciszek 55 7 czerwca
Piecz Karol 59 27 lipca
Piecz Paweł 58 24 sierpnia
Pieczaczek Franciszek 55 1 września
Pieczka Alfred 51 26 lipca
Piegsa Józef[99] ? ?
Piegsa Maria 49 11 sierpnia
Piekarczyk Paweł 58 11 lipca
Piela Augustyn 60 16 sierpnia
Pielka Wojciech 67 5 sierpnia
Pierschke Józef 55 25 czerwca
Piesz Anna 50 31 sierpnia
Piesz Jan 65 8 lipca
Piesz Karolina 56 6 lipca
Pietrek Oton 66 2 sierpnia
Pietrowski Alfred[100] 46 2 września
Pietruszka Edward 41 30 sierpnia
Pietryga Antoni 61 31 lipca
Pietryga Marta 54 13 września
Piksa Wawrzyniec 73 25 sierpnia
Pilarski Konrad 47 1 maja
Pinczer Anna 58 12 września
Piontek Adolf[101] ? ?
Piotrowska Józefa 37 17 sierpnia
Piowczyk Mateusz 57 23 sierpnia
Piskot Jan[102] 52 21 sierpnia
Piskuła Konstantyn 48 28 maja
Pisuła Jan 43 22 maja
Pisz Andrzej 58 4 lipca
Pisz Ernest 62 11 maja
Piwna Amalia 55 13 września
Piwna Rozalia 50 30 sierpnia
Plaza Paweł 49 5 sierpnia
Plehning Józef 62 3 sierpnia
Plessing Walter[103] 61 31 sierpnia
Pluta Piotr 55 15 sierpnia
Pluta Ryszard 48 9 maja
Płaczek Paweł 61 31 sierpnia
Płaczek Ryszard 31 6 sierpnia
Płoch Teofil 60 13 lipca
Podeszwa Augustyn 46 3 listopada
Poganiec Mikołaj 63 9 kwietnia
Pohl Józef 47 6 sierpnia
Polak Amand 58 25 maja
Polaszek Jan 63 22 kwietnia
Polifka Reinhold 32 15 września
Polko Józef[104] 42 18 października
Polny Rudolf 46 4 lipca
Poloczek Teodor 59 31 lipca
Poloczek Wiktor 57 27 sierpnia
Polok Andrzej 51 26 sierpnia
Polok Jan 55 22 maja
Polok Ludwik 28 24 października
Polok Paulina 47 13 września
Ponwic Fryderyk 55 26 sierpnia
Popała Józef 44 4 sierpnia
Popek Rudolf 53 23 czerwca
Popela Karol 56 14 września
Popłuc Henryk 36 19 września
Poppe Jan 75 10 czerwca
Pordzik Maria 31 1 września
Porwoł Alojzy 49 24 maja
Posmyk Józef 70 26 czerwca
Pośpiech Ryszard 43 10 sierpnia
Potecki Augustyn 46 10 sierpnia
Potsch Karol 65 7 czerwca
Potyka Jan 54 22 października
Prachs Jan 77 28 maja
Pradelok Wilhelm 52 24 czerwca
Prager Paweł 61 30 lipca
Preis Józef 61 1 maja
Preisner Karol 41 26 września
Prochaczek Ryszard 62 26 czerwca
Prochaska Józef 55 28 maja
Proksa Józef 59 31 lipca
Proske Ernest 51 8 lipca
Prusynowski Józef 69 20 sierpnia
Przybylski Herbert[105] 52 23 sierpnia
Przybyła Helena 44 8 września
Przyklink Jan 68 28 sierpnia
Przyrowski Franciszek 58 6 sierpnia
Ptok Henryk 43 8 października
Purschke Wiktor 37 9 sierpnia
Pusz Emil 51 29 lipca
Puzicki Wilhelm 67 7 czerwca
Puzik Alfons 52 28 marca
Puzoń Jan 62 2 sierpnia
Pyrskała Jan 64 9 lipca
Pytel Franciszek 54 11 sierpnia
Pytel Józef 41 25 maja
Pytlik Marta 59 11 sierpnia
Rabus Franciszek 61 30 sierpnia
Rademacher Feliks 57 8 sierpnia
Radziszewski Oskar 44 14 sierpnia
Raszka Konstantyn 58 22 sierpnia
Rauhut Eryk 40 17 maja
Redler Ryszard[106] ? ?
Regner Benno 67 28 lipca
Reguła Agnieszka 48 8 października
Reguła Józef 42 11 lipca
Rehmer Anna[107] 68 7 sierpnia
Reichelt Elżbieta 60 4 września
Reichelt Ernest 63 21 sierpnia
Reichert Karol 53 9 sierpnia
Reimann Fryderyk 61 9 sierpnia
Reimann Józef 60 28 czerwca
Reimsfeld Elżbieta 54 10 sierpnia
Rein Adolf[108] ? ?
Reisch Adolf 65 2 sierpnia
Reiss Henryk 48 30 czerwca
Renchen Jan 56 14 kwietnia
Respondek Franciszek 65 19 września
Restel Jan 60 3 maja
Restel Paweł 60 28 lipca
Reuner Maria 53 9 marca
Richter Fryderyk 61 9 sierpnia
Richter Paweł 45 2 czerwca
Rieger Józef 58 4 sierpnia
Rieger Teodor 53 12 sierpnia
Riemann Oskar 49 7 września
Rifa Paweł 72 7 lipca
Rim Wilhelm 72 1 czerwca
Rittmeister Emilia 47 15 września
Rochowski Eugeniusz 63 2 maja
Roemisch Paweł 52 15 kwietnia
Rojek Wilhelm 72 2 sierpnia
Rokopf Karol 60 9 lipca
Rolaner Emil 44 25 sierpnia
Rolle Karol 34 27 sierpnia
Rolnik Adolf 57 26 sierpnia
Romberg Henryk 67 5 czerwca
Ronge Emanuel 56 24 lipca
Rosa Hubert 58 21 czerwca
Rosmus Mateusz 55 1 sierpnia
Roter Artur[109] ? ?
Roth Olga 52 21 września
Rother Karol 54 2 czerwca
Rother Paweł 61 1 sierpnia
Ruda Jan[110] ? ?
Rudel Adolf 67 8 kwietnia
Ruhlemann Paweł 47 7 października
Ruprecht Jan 58 18 czerwca
Rurański Wincenty 35 7 czerwca
Rutka Eryk 58 27 maja
Rybarz Jan 68 24 sierpnia
Rydzy Marcin 46 15 lipca
Rygol Rudolf 58 23 sierpnia
Rykała Anna 57 11 sierpnia
Rymel Augustyn 60 26 września
Ryszka Hubert 17 7 sierpnia
Rzepka Florentyna 52 17 września
Rzepka Małgorzata 51 21 września
Rzychoń Józef 59 16 kwietnia
Sabasz Józef 69 26 lipca
Sadowski Teodor 62 29 czerwca
Sala Paweł 52 8 sierpnia
Salwiczek Elfryda 47 18 sierpnia
Sandler Maksymilian 54 19 czerwca
Sannig Jan 61 2 sierpnia
Sapleta Leon 38 2 lipca
Sarnes Józef 36 3 sierpnia
Sasin Augustyn 46 26 września
Saski Józef[111] ? ?
Sattler Paweł 59 2 sierpnia
Sauer Ferdynand 66 26 lipca
Schaaf Walter 53 29 sierpnia
Scharf Antoni 61 1 września
Schaschke Ryszard 59 29 lipca
Schattke Anna 53 28 września
Scheithauer Alojzy 57 4 sierpnia
Scheithauer Marta 44 27 sierpnia
Schener Karol[112] ? ?
Scherholz Józef 50 30 kwietnia
Schickhelm Artur 61 7 sierpnia
Schierkauf Fryderyk[113] ? ?
Schimke Maria 49 7 listopada
Schirdnau Augustyna 51 19 września
Schlag Rudolf 65 30 lipca
Schleungflug Ryszard 63 3 września
Schlusche Herbert 50 31 lipca
Schlutter Oton 62 27 czerwca
Schmidt Alojzy 67 28 lipca
Schmidt Jakub 58 26 sierpnia
Schmidt Paweł 44 8 sierpnia
Schmidt Paweł 55 1 czerwca
Schmidt Wilhelm 59 6 lipca
Schneider Albin 72 28 lipca
Schneider Franciszek 47 31 marca
Schneider Maria 51 19 sierpnia
Schnur Paweł 57 24 czerwca
Scholz Kurt 60 26 lipca
Scholz Maria 62 28 lipca
Schon Klara 47 1 października
Schonwiese Paweł 61 29 lipca
Schopenhauer Herman 67 21 lipca
Schram Józef 48 17 sierpnia
Schreiber Anna 46 24 października
Schreier Fryderyk 57 13 lipca
Schroeder Elfryda 52 18 sierpnia
Schubert Andrzej 58 28 maja
Schubert Ewald 51 2 sierpnia
Schubert Franciszek 61 26 sierpnia
Schubert Paweł 59 5 kwietnia
Schuh Julianna 58 6 sierpnia
Schulz Karol 49 30 września
Schulz Wilhelm 45 17 sierpnia
Schuster Jadwiga 56 31 sierpnia
Schutze Franciszek 45 25 sierpnia
Schutze Józef 67 23 sierpnia
Schwahn Józef 53 15 sierpnia
Schweda Herman[114] ? ?
Schwingel Gunter 35 24 sierpnia
Schymflug Ryszard[115] ? ?
Sebrala Emil 27 3 sierpnia
Seeliger Fryderyk[116] 66 3 sierpnia
Segert Jan 59 4 czerwca
Seibel Adam 61 16 czerwca
Seidel Jan 60 11 maja
Seidel Roman 51 29 marca
Senecki Karol 56 28 września
Setnik Augustyn 64 20 kwietnia
Setnik Walter 38 4 sierpnia
Siekiera Józef 56 4 sierpnia
Siekiera Teodor 36 5 maja
Sierek Anna 60 20 sierpnia
Sikora Emil 60 21 maja
Simon Augustyn 44 11 sierpnia
Simon Franciszek 67 9 maja
Simon Oskar 67 6 sierpnia
Sindermann Paweł 69 2 sierpnia
Sitek Karol 59 11 czerwca
Siwiec Rozalia 53 28 sierpnia
Siwy Wilhelm 57 7 lipca
Skiba Józef 59 14 lipca
Składny Augustyn 43 20 maja
Skop Wojciech 60 13 lipca
Skowronek Franciszek 67 7 lipca
Skrzypczyński Brunon 62 10 czerwca
Skrzypek Franciszek 65 5 czerwca
Skrzypiec Jan 52 29 lipca
Skrzywik Edmund 51 1 września
Skudlarski Robert 62 7 sierpnia
Sladczyk Alojzy 47 18 maja
Sładek Paweł 61 26 lipca
Sładkowski Maksymilian 66 19 kwietnia
Słanina Alfons 37 3 sierpnia
Smaczny Jan 53 1 sierpnia
Smelich Paweł 51 9 czerwca
Smerczyk Eryk 50 24 sierpnia
Smolarczyk Wilhelm 60 5 września
Smolińska Elżbieta 41 30 czerwca
Smolorz Antoni 52 9 maja
Smolorz Wojciech 47 29 czerwca
Smołka Agata 39 4 września
Smółka Paweł 57 30 września
Smyczek Wiktor 55 17 maja
Sobik Piotr 49 2 sierpnia
Sobota Franciszek 74 2 sierpnia
Sobota Józef 68 6 lipca
Sobota Konrad 22 6 lipca
Sobota Paulina 51 4 września
Sobota Reinhold 46 7 sierpnia
Soja Apolonia 60 5 września
Sojecki Paweł 60 3 maja
Sojka Antoni[117] 53 29 września
Solich Karol 53 2 sierpnia
Solich Robert 18 18 lipca
Soliński Wilhelm 67 22 sierpnia
Solorz Henryk 60 16 kwietnia
Sommerfeld Reinhold 48 2 sierpnia
Sonek Artur[118] ? ?
Sopert Karol 58 27.07.47
Sosna Tomasz 35 14 czerwca
Sośnica Ryszard 64 29 sierpnia
Sowa Franciszek 70 28 lipca
Sowiecki Karol 57 18 sierpnia
Sowik Karol 57 3 sierpnia
Spendel Jerzy 38 28 sierpnia
Sputek Ludwik 51 31 lipca
Spyra Józef 63 20 sierpnia
Spyra Teodor 45 29 września
Spyrka Konstantyn 66 11 sierpnia
Stabik Antoni 54 29 kwietnia
Stabla Stefania 52 31 sierpnia
Stahlhut Karol 56 31 lipca
Stajer Florentyna 54 26 września
Stange Alfred[119] ? ?
Staniek Konstantyn 50 1 września
Stanusz Józef 45 31 marca
Starke Brunon 64 1 sierpnia
Starke Hermina 47 25 sierpnia
Steckel Reinhold 59 2 czerwca
Stehr Emil 39 5 sierpnia
Stehr Józef 54 21 czerwca
Stein Anna 49 7 sierpnia
Stein Paweł[120] ? ?
Steinbach Michał Piotr 4 tyg. 9 września
Steiner Leon 56 26 maja
Stempelmann Artur 42 26 lipca
Stempelmann Ernest 44 14 lipca
Sterker Elżbieta 46 21 sierpnia
Steuer Emanuel 42 1 września
Stiler Brunon 54 17 lipca
Stiller Ernest 58 29 czerwca
Stiller Gertruda 52 25 sierpnia
Stobik Jan 68 18 czerwca
Stohr Kurt 59 14 lipca
Stokłosa Oskar 59 7 września
Stolpe Jan 16 21 sierpnia
Stoske Elżbieta 50 28 sierpnia
Stoszek Berthold 67 26 lipca
Strańczyk Wiktor 31 26 sierpnia
Strauch Alfred 58 27 kwietnia
Strehl Paweł 53 9 lipca
Strokorz Brunon 49 30 kwietnia
Strokosz Wilhelm 56 14 sierpnia
Stromski Rudolf 71 4 sierpnia
Strończyk Marta 49 14 września
Student Józef 41 3 maja
Suchan Robert 59 30 lipca
Suchanek Józef 64 17 sierpnia
Suchanek Maria 59 18 września
Surma Augustyn 61 12 sierpnia
Surma Augustyn 62 1 sierpnia
Swoboda Brunon 60 28 lipca
Swoboda Fryderyk 56 27 lipca
Syła Aleksander 62 26 sierpnia
Syrek Leopold 64 3 sierpnia
Szafraniec Augustyn 51 30 lipca
Szafraniec Józef 64 3 sierpnia
Szałkowski Antoni 60 4 sierpnia
Szarna Ida 46 8 sierpnia
Szatka Ferdynand 64 10 sierpnia
Szatoń Henryk 56 21 czerwca
Szauderna Oskar 59 15 czerwca
Szczech Marta 54 4 września
Szczęsny Wilhelm 50 1 lipca
Szczugiel Zuzanna 55 25 sierpnia
Szczyrba Józef 50 10 czerwca
Szczyrba Małgorzata 48 22 sierpnia
Szeda Teresa 50 31 sierpnia
Szega Paweł 49 20 lipca
Szeithauer Alojzy[121] 52 16 lipca
Szenfler Henryk[122] 52 13 września
Szerner Karol 61 17 sierpnia
Szewczyk Alojzy 59 25 sierpnia
Szewczyk Wilhelm 57 3 sierpnia
Szewior Anna 48 1 września
Szisler Józef 61 16 czerwca
Szklorz Paweł 61 24 sierpnia
Szmajduch Franciszek 47 11 lipca
Szmak Karol 67 15 czerwca
Szmuk Józef 57 12 czerwca
Szołtysek Maksymilian 49 13 września
Szopa Aleksander 44 29 sierpnia
Szopa Józef 29 9 sierpnia
Szot Maria 24 9 września
Szpydowski Władysław 68 7 lipca
Szuckmann Otton[123] 57 11 sierpnia
Szulik Józef 61 10 czerwca
Szulik Paweł 57 22 lipca
Szweda Paweł 60 18 kwietnia
Szykowski Paweł 49 17 sierpnia
Szyma Leopold 59 14 sierpnia
Szymczak Franciszek 41 21 lipca
Szymiczek Antoni 59 26 sierpnia
Szymiczek Juliusz 59 1 września
Szymszal Alojzy 58 27 sierpnia
Szymura Jan[124] ? ?
Szymura Robert 52 7 września
Śliwiński Karol 64 12 sierpnia
Ślusarczyk Wilhelm 59 1 sierpnia
Śmiejka Łucja 29 26 września
Świerczek Wiktor 45 12 sierpnia
Świertnia Paweł 63 18 września
Świeży Wiktor 34 11 września
Święcicki Anastazy 58 2 sierpnia
Świętek Emanuel 55 18 czerwca
Świętek Rozalia 46 30 września
Świtała Hugon 57 27 lipca
Tabor Jerzy 47 6 lipca
Targacz Józef[125] ? ?
Targiel Wincenty[126] 51 22 marca
Tarliński Franciszek 55 22 lipca
Tatarczyk Teodor 65 1 sierpnia
Tczenczel Paweł 58 4 sierpnia
Teuber Paweł 63 13 lipca
Thaler Ryszard 65 19 sierpnia
Thau Józef 38 8 lipca
Thiel Herbert 25 19 maja
Thiele Walter 65 20 kwietnia
Thomas Karol 64 7 sierpnia
Tietze Alfred 56 19 czerwca
Tileczek Ernest 45 31 lipca
Tiluszek Wemer 16 20 września
Tischbierek Hieronim 61 9 września
Tischer Herman 58 24 lipca
Titor Olga 52 17 września
Tkocz Franciszek 62 6 czerwca
Tkocz Józef 70 27 czerwca
Tlołka Jan 45 11 sierpnia
Tłuczykąt Wilhelm 35 8 sierpnia
Tłuczykąt Wilhelm 40 1 sierpnia
Toborek Harry 38 6 maja
Toloch Maria 44 12 września
Tomala Franciszek 65 9 sierpnia
Tomala Robert 43 6 sierpnia
Toman Józef 67 21 maja
Tomanek Emanuel 53 13 maja
Tomanek Franciszek 36 10 maja
Tomanek Jan 57 6 maja
Tomecki Paweł 62 14 września
Tomek Wiktor 55 5 września
Tomik Wilhelm 56 14 maja
Tomsza Wincenty 55 10 lipca
Tremel Ludwik 44 27 czerwca
Trohlich Teresa 60 18 sierpnia
Trojański Paweł 46 7 sierpnia
Trocha Alojzy[127] ? ?
Tryba Jan[128] 67 30 czerwca
Trzaskalik Wilhelm 49 28 lipca
Tuczykąt Franciszek[129] ? ?
Tudyka Jerzy 35 3 września
Twardzik Jan 64 4 sierpnia
Tyrna Andrzej 55 7 lipca
Tyrna Jerzy 60 21 lipca
Tyrna Karol 42 29 maja
Tyrna Maria 45 12 września
Uczka Paweł 65 25 lipca
Ulfik Franciszek 62 28 lipca
Ullmann Ryszard 58 25 maja
Ulmann Jerzy 64 3 sierpnia
Ulmann Karol 65 4 sierpnia
Urban Oswald 62 4 sierpnia
Urbanitz Roman[130] ? ?
Urbanke Andrzej 60 22 czerwca
Urbańczyk Wiktor 50 10 czerwca
Urbańska Rozalia 43 19 sierpnia
Urbański Wilhelm 61 23 czerwca
Uszok Gustaw 56 30 lipca
Vogel Helmut 36 19 czerwca
Voss Paweł 56 10 czerwca
Wachtel Jerzy 63 27 lipca
Wacławczyk Adolf 54 22 czerwca
Wacławczyk Pius 43 7 września
Wadas Jan 65 30 maja
Wagner Karol 64 13 sierpnia
Wagner Ryszard 62 3 sierpnia
Wala Henryk 15 19 sierpnia
Waleczek Augustyn 44 15 kwietnia
Waletzke Józef 34 27 sierpnia
Walke Paweł[131] ? ?
Walla Antoni[132] ? ?
Walpert Małgorzata 47 27 sierpnia
Walter Dominik 60 11 sierpnia
Walter Henryk 63 21 lipca
Walter Piotr 57 26 sierpnia
Wałach Maksymilian 46 31 lipca
Wałat Fritz 61 31 lipca
Wandzioch Franciszek 73 1 lipca
Wardega Anna 50 31 sierpnia
Warkocz Elżbieta 63 8 lipca
Warzecha Paweł 53 16 kwietnia
Warzecha Paweł 54 22 października
Wasilewska Karolina 56 7 września
Wawrzyniak Jan 56 8 września
Wawrzyńczyk Aleksander 60 13 sierpnia
Wawrzyńczyk Franciszek 53 30 lipca
Wawrzyńczyk Hieronim 55 25 września
Weidler Adolf 60 7 lipca
Weidner Wilhelm 50 20 sierpnia
Weiser Paweł 56 31 lipca
Weiss Antoni 61 19 czerwca
Weiss Augustyn 47 19 czerwca
Weiss Józef 66 21 sierpnia
Welke Florentyna 54 2 sierpnia
Welke Oton 48 1 lipca
Wemer Adolf 70 22 sierpnia
Wencel Herman 52 17 sierpnia
Wencel Paweł 46 17 sierpnia
Wencel Ryszard 68 15 sierpnia
Wencel Tomasz 56 25 sierpnia
Wermuth Fryderyk 55 27 maja
Werner Paweł 32 17 czerwca
Wernike Henryk 47 20 lipca
Wesołek Adolf 50 5 czerwca
Wicke Hubert 53 28 lipca
Widera Jakub 63 31 sierpnia
Wiechaczek Augustyn 61 6 sierpnia
Wieczorek Andrzej 62 7 sierpnia
Wieczorek Józef 64 1 września
Wieczorek Józef 57 21 lipca
Wieczorke Jan 50 30 lipca
Wiencek Emil 40 5 lipca
Wiendlocha Jan 57 30 czerwca
Wiertelarz Karol 65 20 czerwca
Wiesiołek Jan 57 8 czerwca
Wiesner Augustyn 60 7 lipca
Wiesner Jan 62 27 sierpnia
Wiesner Jerzy 56 27 czerwca
Więcek Karol 61 6 sierpnia
Więcierz Augustyn 57 28 lipca
Więckowski Wojciech 63 1 czerwca
Wilczek Augustyn 64 9 lipca
Wilczok Ryszard 56 20 lipca
Wilim Józef 39 3 sierpnia
Wilke Paweł 41 26 czerwca
Wilksz Wilhelm 60 19 kwietnia
Winkler Jan 59 12 sierpnia
Winkler Konrad 46 30 kwietnia
Winkler Ludwik 57 28 lipca
Winter Fryderyk 64 15 sierpnia
Wiora Agata 58 30 sierpnia
Wita Franciszek 54 13 sierpnia
Witt Adolf 71 1 sierpnia
Wittig Paweł 57 11 sierpnia
Witulski Michał 70 22 sierpnia
Wojaczek Maksymilian 45 7 kwietnia
Wojciech Franciszek 51 30 czerwca
Wojciechowski Henryk 45 7 sierpnia
Wolczek Willibald[133] ? ?
Wolf Edgar 63 1 sierpnia
Wolf Elfryda 55 31 sierpnia
Wolf Oton 42 29 lipca
Wolnarek Paweł 45 28 sierpnia
Wolnarek Wilhelm 42 30 kwietnia
Wolnik Gertruda 46 25 sierpnia
Wolny Rudolf[134] 35 2 października
Wołowczyk Anna 48 14 września
Wosz Jan 67 19 lipca
Wotarg Edyta 49 2 września
Wowro Antoni 65 29 lipca
Woźnica Emanuel 56 15 sierpnia
Woźnica Józef 45 26 sierpnia
Woźnica Wiktor 56 1 sierpnia
Woźnicka Małgorzata 38 21 września
Woźnicki Leon 65 7 czerwca
Wójcik Henryk 62 14 sierpnia
Wrede Małgorzata 48 11 września
Wróbel Wiktor 64 10 kwietnia
Wuwer Wincenty[135] 36 1 września
Wymer Karol 48 18 lipca
Wypler Wiktor 54 27 czerwca
Wysocki Leopold 55 9 lipca
Wyszkowski Roman 43 13 maja
Zacnik Wilhelm 16 18 sierpnia
Zając Maria 46 30 sierpnia
Zalewski Teodor 58 27 maja
Załuski Stanisław 63 14 sierpnia
Zandorek Jan 62 11 kwietnia
Zang Jan 39 25 sierpnia
Zdziebło Konstantyn 55 12 lipca
Zeisler Jan 60 5 sierpnia
Zeleżny Jan 59 7 października
Zenker Adolf 73 3 lipca
Zermann Amand 47 4 sierpnia
Zgrzebniok Florian 50 25 września
Zibis Paweł 58 25 sierpnia
Zielonka Franciszek 45 6 września
Zielonka Franciszek 52 21 czerwca
Ziemieński Herman 51 21 sierpnia
Zimnol Maria 54 19 października
Zimon Wincenty 57 11 sierpnia
Złotoś Alfred 60 26 sierpnia
Zosgórnik Jan 59 7 sierpnia
Zur Emil[136] ? ?
Zug Wiktor 52 30 lipca
Zwiener Karol 51 2 sierpnia
Zygmund Jerzy 54 16 sierpnia
Zymann Brunon 49 11 sierpnia
Ździebło Maria 57 21 sierpnia
Żołądek Józef 56 19 maja
Żydek Robert 52 20 sierpnia
Żymełka Emanuel 56 18 lipca

--------------------------------------------------------------------------------

[1] J. Sack, Oko za oko. Przemilczana historia Żydów, którzy w 1945 r. mścili się na Niemcach, Gliwice 1995.

[2] M.in. K. Karwat, Tajemnice obozu w Świętochłowicach, „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 8; L. Ostałowska, Trzecia stacja – Zgoda, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 61, s. 12-15.

[3] Do najważniejszych należy artykuł Z. Woźniczki Obóz pracy w Świętochłowicach-Zgodzie i jego komendant, „Dzieje Najnowsze” 1999, nr 4, s. 17-35.

[4] G. Gruschka, Zgoda - miejsce grozy. Obóz koncentracyjny w Świętochłowicach, Gliwice 1998.

[5] Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku. Dokumenty, zeznania, relacje, listy, wybór, wstęp i opracowanie A. Dziurok, Warszawa 2002.

[6] W zeznaniach pojawiają się jeszcze nazwiska zmarłych w świętochłowicakim obozie, których nie udało się odnaleźć w innych dokumentach, dlatego nie zostały one uwzględnione w wykazie: np. Krystyna Kesser (IPNKa, Akta śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych w obozie pracy w Świętochłowicach-Zgodzie, S 61/01/ZK, k. 107), Karol Górnik z Żor (Wywiad z Kazimierzem Hermanem przeprowadzony przez Jana Delowicza, w zbiorach Biura Edukacji Publicznej IPNKa), Wajnert z Zabrza (IPNKa, Akta śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych w obozie pracy w Świętochłowicach-Zgodzie, S 61/01/ZK, Protokół przesłuchania E. Loski, k. 7).

[7] W Księgach Zgonów nie podawano daty urodzenia zmarłego, a jedynie wiek w momencie zgonu.

[8] We wszystkich przypadkach chodzi o rok 1945.

[9] Zgon zgłosił we wrześniu 1945 r. Naczelnik Okręgu Urzędowego w Świętochłowicach (przyczyna śmierci - samobójstwo). Jeden z więźniów zeznał, że niektórzy uwięzieni w Hali Targowej, na skutek znęcania się, już pierwszej nocy „przyszli o rozum, czyli zwariowali”. Wśród nich miał być niejaki Kamieński, który w nocy podciął sobie żyły, a po opatrzeniu ran przez więźniów, rzucił się pod samochód z kolumny wojskowej i zginął (IPNKa, Akta śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych w obozie pracy w Świętochłowicach-Zgodzie, S 61/01/ZK, Protokół przesłuchania E. Loski, k. 4).

[10] Zgon na skutek postrzelenia w jamę brzuszną zgłosiła 21 IV 1945 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świętochłowicach żona zmarłego.

[11] Zgon zgłosił dopiero po kilku miesiącach (4 VI 1945 r.) naczelnik Okręgu Urzędowego w Świętochłowicach. Został zarejestrowany „na podstawie zezwolenia władzy nadzorczej”. Przyczyna śmierci – samobójstwo przez powieszenie się.

[12] 13 IV 1945 r. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego doniósł, że 5 IV 1945 r. zmarł w Hali Targowej w Świętochłowicach „nieznany mężczyzna w wieku przypuszczalnie 26 lat. Zmarły był wzrostu około 165 cm, włosy ciemne blondynowe, ubrany w koszulę trykotową, spodnie czarne, długie, bez marynarki”. Poinformowano również, że przeprowadzone dochodzenie w celu ustalenia personaliów zmarłego „nie dały bliższych wyjaśnień”. Księga Główna Zgonów Urzędu St. Cywilnego Świętochłowice (rok 1945), t. II, nr 187.

[13] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach; inne wersja tego nazwiska to Adamek (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 8 i 15).

[14] Ibidem, k. 8.

[15] Ibidem.

[16] Ibidem.

[17] O zgonie doniosła Straż przemysłowa Obozu pracy kopalni Paweł (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 153). Zob. także Lista osób zmarłych w więzieniach polskich w latach 1944-1956, cz. II Obozy pracy, t. I-III Obóz Pracy w Jaworznie, Warszawa 1993 (dalej Jaworzno), poz. 55 (tam inna data śmierci: 6 IX 1945). Nazwisko figuruje w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 8).

[18] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 6).

[19] Ibidem.

[20] Ibidem.

[21] Zgon na tyfus zgłosił Szpital „Zakład Joanny” w Goduli (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 141). Zob. także Jaworzno, poz. 175 (tam inna data zgonu: 6 IX 1945). W Rejestrze spraw śledczych od 23 VI 1945 r. do 18 VI 1946 r. znajduje się informacja, że Barysch Alojzy, oskarżony o działalność w NSDAP, 28 VI 1945 r. został skierowany przez WUBP w Katowicach do obozu w Świętochłowicach (AIPNKa, 064/172, poz. 9/4748). Jego nazwisko figuruje w zestawieniu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 6).

[22] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 6).

[23] Zgon zgłosił Szpital „Zakład Joanny” w Goduli (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 132). Nazwisko znajduje się w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 14).

[24] W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach figuruje Dora Brelok, ale chodzi w tym przypadku najprawdopodobniej o tę samą osobę (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 14).

[25] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 4).

[26] Ibidem, k. 15.

[27] Ibidem.

[28] Ibidem, k. 6.

[29] Ibidem.

[30] Ibidem.

[31] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 14).

[32] Zgon zgłosił Naczelnik Obozu Pracy w Świętochłowicach. 13 XII 1946 r. na zarządzenie Sądu Grodzkiego w Chorzowie unieważniono wpis w rejestrze jako mylnie zarejestrowany. Zob. także Jaworzno, poz. 920 (tam inna wersja nazwiska: Derczka).

[33] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 14).

[34] Ibidem.

[35] Ibidem.

[36] Ibidem.

[37] Zgon zgłosił Zarząd lecznicy. Nazwisko to figuruje również w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 14). Zob. także Jaworzno, poz. 1994 (tam inna wersja nazwiska: Dziewciarczyk).

[38] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 14).

[39] W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach figuruje jako Elżbieta Fik, Ibidem.

[40] Zgon zgłosił Szpital „Zakład Joanny” w Goduli (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 140). W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach figuruje jako Furgol (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 12).

[41] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 13).

[42] Ibidem.

[43] Ibidem.

[44] Ibidem.

[45] W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach figuruje jako Gotschal Anna, Ibidem, k. 14.

[46] W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach znajduje się nazwisko Janina Gola, ale w tym przypadku chodzi najprawdopodobniej o tę samą osobę, Ibidem.

[47] Ibidem, k. 13.

[48] Ibidem.

[49] Ibidem.

[50] Zgon zgłosił Szpital „Zakład Joanny” w Goduli (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 192). Nazwisko to figuruje w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach ( AAN, MBP, DW, 2/138, k. 13).

[51] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 13).

[52] Zgon zgłosił Komisariat MO w Świętochłowicach dopiero 11 VII 1945 r. Jego zgon zarejestrowano „na podstawie zezwolenia władzy nadzorczej”. Brak adnotacji o przyczynie śmierci (USC Świętochłowice, Księga zgonów 1945 r., t. II). Zarejestrowanie zgonu nastąpiło po interwencji żony zmarłego, która zgłosiła się do USC i oświadczyła, że jej mąż zmarł 16 III w obozie, a dotychczas nie otrzymała dokumentu śmierci. USC zwrócił się do milicji z prośbą o przeprowadzenie dochodzenia w celu ustalenia śmierci Grünwalda. W piśmie Komendanta MO w Świętochłowicach Ignacego Białka do USC w Świętochłowicach doniesiono, że Grünwald zmarł w obozie śmiercią naturalną. Jako świadków śmierci podano nazwiska dwóch więźniów „obozu pracy w Zgodzie”: Edwarda Michalika i Adolfa Sękały, którzy 3 VII 1945 r. podpisali stosowne oświadczenie. USC w Świętochłowicach zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Katowicach z prośbą o zarejestrowanie zgonu Grünwalda, zaznaczając, że „zwłoki Wawrzyńca Grünwald zostały bez poprzedniego zgłoszenia i zarejestrowania w urzędzie stanu cywilnego, przez kierownictwo obozu pracy w Świętochłowicach w marcu 1945 r. pogrzebane”. Starostwo Powiatowe w Katowicach 10 VII zgodziło się na zarejestrowanie zgonu. (kserokopie dokumentów udostępnione przez Wincentego Pykę).

[53] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 13).

[54] W dokumentach spotkano się także z inną pisownią nazwiska – Jan Heida (Ibidem, k. 12).

[55] Ibidem.

[56] Ibidem, k. 11.

[57] Ibidem, k. 13.

[58] Ibidem, k. 12.

[59] Ibidem, k. 13.

[60] Nie wiadomo, czy w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach zapisano błędnie nazwisko osadzonej tam kobiety jako Hofman Sylvester, czy chodzi o innego więźnia, Ibidem, k. 12.

[61] W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach figuruje jako Unger Alfons, Ibidem, k. 12.

[62] Ibidem.

[63] Ibidem.

[64] Ibidem, k. 11.

[65] Ibidem.

[66] Ibidem.

[67] Ibidem, k. 12.

[68] Ibidem, k. 11.

[69] Ibidem.

[70] Ibidem.

[71] Ibidem.

[72] Ibidem.

[73] Zgon zgłosił Zarząd lecznicy (przyczyna zgonu – gruźlica). W doniesieniu zgonu odnotowano jednak, że trafił do szpitala z obozu w Świętochłowicach.

[74] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 11).

[75] Ibidem.

[76] Ibidem.

[77] W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach figuruje jako Krzyjak, Ibidem, k. 12.

[78] Emil Krzyżek znalazł się w wykazie więźniów przebywających w Szpitalu Hutniczym w Świętochłowicach, przejętych przez Centralny Obóz Pracy w Jaworznie. W momencie „przejęcia” więźnia (20 XI 1945 r.) on już nie żył. Zob. Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku. Dokumenty, zeznania, relacje, listy. Wstęp wybór i opracowanie A. Dziurok, Warszawa 2002, s. 79. Zgon zgłosił Zarząd lecznicy.

[79] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 11).

[80] Ibidem, k. 12.

[81] Ibidem, k. 11.

[82] Ibidem, k. 12.

[83] W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach figuruje nazwisko Larisch, Ibidem.

[84] Zgon zgłosił Zarząd lecznicy (przyczyna zgonu – gruźlica). W doniesieniu zgonu odnotowano jednak, że trafił do szpitala z obozu w Świętochłowicach.

[85] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 12).

[86] Ibidem.

[87] Ibidem.

[88] Ibidem.

[89] Ibidem, k. 14.

[90] Zgon zgłosił Obóz pracy w Goduli (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 135). W Rejestrze spraw śledczych od 23 VI 1945 r. do 18 VI 1946 r. znajduje się informacja, że Malujdy został skierowany 28 VI 1945 r. do obozu w Świętochłowicach (AIPNKa, 064/172, poz. 16/4758).

[91] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 11).

[92] Ibidem.

[93] Zgon zgłosił Zarząd lecznicy. Nazwisko to figuruje w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach, Ibidem, k. 11.

[94] W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach pojawia się nazwisko Nischen Karol (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 10).

[95] Zgon zgłosił Obóz pracy w Goduli (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 117). Nazwisko to figuruje w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 10).

[96] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach, (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 10).

[97] W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach figuruje jako Patrzek, Ibidem, k. 10.

[98] Ibidem.

[99] Ibidem, k. 10.

[100] O zgonie powiadomił pisemnie Obóz pracy w Goduli (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 178). Nazwisko figuruje w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 10). Zob. także Jaworzno, poz. 4651 (tam inna data zgonu: 5 IX 1945).

[101] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 10).

[102] Zgon zgłosił Szpital „Zakład Joanny” w Goduli (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 155). W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach figuruje nazwisko Jan Piskol (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 9). Zob. także Jaworzno, poz. 4692 (tam inna data śmierci: 6 IX 1945).

[103] Zgon zgłosił Zarząd lecznicy. Zob. także Jaworzno, poz. 4721 (tam inna data zgonu: 6 IX 1945). Plessing był lekarzem ze Świętochłowic, którego wywieziono umierającego z obozu, by zmarł w szpitalu.

[104] Chodzi prawdopodobnie o Józefa Polloka, którego nazwisko figuruje w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 10).

[105] O zgonie doniósł Komendant obozu jeńców kopalni Wanda-Lech w Nowej Wsi (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 329). Nazwisko figuruje w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 10). Zob. także Jaworzno, poz. 4907 (tam inna data zgonu: 4 IX 1945).

[106] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 10).

[107] W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach figuruje jako Rehnert, Ibidem, k. 14.

[108] Ibidem, k. 10.

[109] Ibidem, k. 9.

[110] Ibidem, k. 10.

[111] Ibidem, k. 9.

[112] Ibidem.

[113] Ibidem, k. 14.

[114] Ibidem, k. 9.

[115] Ibidem, k. 10.

[116] W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach figuruje jako Scheliger, Ibidem, k. 9.

[117] Zgon zgłosił Naczelnik Podobozu Pracy przy kopalni Wanda-Lech w Nowej Wsi (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 399). Nazwisko figuruje w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 9). Zob. także Jaworzno, poz. 5712 (tam inna data śmierci: 3 X 1945).

[118] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 9).

[119] Ibidem.

[120] Ibidem.

[121] O zgonie w obozie zawiadomił Komendant obozu jeńców kopalni Wanda-Lech w Nowej Wsi (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 246). Zob. także Jaworzno, poz. 5986 (tam Szajtchaer, inny wiek zmarłego – 57 lat oraz inna data zgonu: 4 VIII 1945). Nazwisko Scheithauer figuruje w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 8).

[122] Zgon zgłosił Obóz pracy w Goduli (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 197). W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach figuruje nazwisko Szufler (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 10). Zob. także Jaworzno, poz. 5284 (tam Schenfler oraz inna data śmierci: 12 IX 1945).

[123] Po miesiącu od daty śmierci więźnia Naczelnik podobozu przy kopalni Wanda-Lech w Nowej Wsi, „za zezwoleniem władzy nadzorczej” zgłosił zgon w USC (USC w Rudzie Śląskiej, nr aktu zgonu 371). Nazwisko Schukmann figuruje w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 9). Zob. także Jaworzno, poz. 6118 (tam Szukaman oraz inna data śmierci: 3 X 1945).

[124] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 10).

[125] Ibidem, k. 9.

[126] Zgon zgłosił Komisariat MO w Świętochłowicach dopiero 2 VIII 1945 r. Wincenty Targiel, górnik pochodzący z Bogucic, zmarł w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego na skutek wycieńczenia organizmu. Jego zgon zarejestrowano „na podstawie zezwolenia władzy nadzorczej”.

[127] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 9).

[128] W wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach figuruje jako Trzeba Jan, Ibidem, k. 14.

[129] Ibidem, k. 9.

[130] Ibidem.

[131] Ibidem, k. 8.

[132] Ibidem.

[133] Ibidem.

[134] Zgon zgłosił Komendant Obozu Pracy Przymusowej przy Kopalni Polska w Świętochłowicach. Nazwisko figuruje w wykazie depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach, Ibidem, k. 8.

[135] O zgonie poinformował Naczelnik Okręgu Urzędowego w Świętochłowicach. Śmierć nastąpiła w obozie pracy. Zgon zarejestrowano na podstawie zezwolenia władzy nadzorczej. Na mocy uchwały Sądu Grodzkiego w Chorzowie z 17 XI 1945 unieważniono dokument śmierci, uznając go za mylnie wpisany.

[136] Ustalono na podstawie wykazu depozytów rzeczowych po zmarłych więźniach Obozu Pracy w Świętochłowicach (AAN, MBP, DW, 2/138, k. 9).


 

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry