Nawigacja

Видання IPN укр

Dla autorów

Informacja dla autorów o zasadach przygotowania propozycji wydawniczej przysyłanej do Wydawnictwa IPN

Publikacje Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej dotyczą historii z lat 1917–1989/90 i przybliżają przede wszystkim – choć nie wyłącznie – osiągnięcia na polu naukowym. Zgodnie z zapisami Ustawy o IPN działalność naukowo-archiwalna obejmuje:

– informowanie społeczeństwa o strukturach i metodach działania instytucji, w ramach których zostały popełnione zbrodnie przeciwko Narodowi Polskiemu, oraz informowanie o strukturach, obsadzie personalnej i sposobach działania organów bezpieczeństwa państwa;

– badania naukowe nad porozbiorową i najnowszą historią Polski, w tym historią polskiej emigracji oraz dziedzictwem kulturowym na Wschodzie;

– udostępnianie zgromadzonych dokumentów innym placówkom naukowym i osobom w celu prowadzenia takich badań.

OBOWIĄZKI AUTORÓW

1. Autor gwarantuje oryginalność, rzetelność i przejrzystość prezentacji rezultatów swojej pracy, a także umożliwia identyfikację źródeł badań cytowanych w pracy.

2. Autor sam wybiera fotografie do swojej publikacji. Powinien dostarczyć ich komplet wraz z plikiem programu Microsoft Word lub wskazać konkretne fotografie ze zbiorów prywatnych lub instytucjonalnych do pozyskania przez Wydawnictwo.

3. Niedopuszczalna jest jakakolwiek forma plagiatu lub autoplagiatu.

4. Przejawem nierzetelności naukowej jest ghostwriting – sytuacja, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie tekstu, ale jego udział jako jednego z autorów nie został ujawniony lub jego rola nie została wymieniona, np.
w podziękowaniach zamieszczonych w tekście.

5. Przejawem nierzetelności naukowej jest authorship (honorary authorship) – sytuacja, gdy udział osoby wymienionej jako autora lub współautora tekstu jest znikomy lub żaden.

6. Autorzy powinni zapewnić Wydawnictwo, że nie istnieją: ani żadna znana im umowa, ani roszczenia własnościowe, które mogłyby zaszkodzić opublikowaniu złożonej pracy.

 

JAK NALEŻY PRZYGOTOWAĆ MATERIAŁ PRZYSYŁANY DO WYDAWNICTWA IPN?

1. Należy dostarczyć ostateczną wersję pracy (z informacją o zależnych prawach autorskich), czyli tekst i materiał ilustracyjny w postaci edytowalnych plików.

2. Zawartość i układ materiałów w publikacji składanej do Wydawnictwa IPN:

– strona tytułowa;

– spis treści;

– wstęp lub przedmowa;

– tekst główny z przypisami;

– ewentualnie aneksy;

– wykazy skrótów i oznaczeń;

– bibliografia;

– wykazy ilustracji (z precyzyjnym podaniem źródeł);

– w razie potrzeby indeksy ślepe.

3. Dodatkowe materiały

Prosimy autorów o przygotowanie i dostarczenie (razem z plikiem tekstu):

– kilku słów/fraz kluczowych;

– afiliacji akademickiej/instytucjonalnej i numeru ORCID autora lub redaktora naukowego.

4. Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania materiałów dla Wydawnictwa IPN

Tekst:

– plik tekstowy w formacie *.rtf lub *.doc , *.docx;

– czcionka 12 punktów Times New Roman. Kursywa jest zarezerwowana dla tytułów publikacji i wtrętów obcojęzycznych. Cytaty w cudzysłowie, dłuższe cytaty mogą być w blokach. Nie należy stosować podkreśleń;

– w pracach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów w jednym folderze;

– interlinia 1,5 wiersza;

– przypisy – czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym, ujednolicone w obrębie całej pracy;

– ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja).

Ilustracje:

– ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć jakość zdatną do druku, ujednoliconą formę i opisy;

– każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego jasno oznaczonego pliku (wszystkie pliki zebrane
w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie;

– fotografie – pliki *tif o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub oryginały dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanu (dopuszcza się pliki dobrej jakości w formacie *pdf lub *jpg);

– wykresy – wykonane w Adobe Illustrator, Corel Draw lub Microsoft Excel, zdatne do edycji;

– rysunki – w postaci plików *cdr, *ai lub kontrastowe, dobrej jakości oryginały do reprodukcji;

– jeśli rysunki zamieszczone w edytorze Word w pliku tekstowym całej pracy okażą się niewystarczającej jakości, będą wymagać przerysowania;

– każda tabela powinna mieć numer, tytuł oraz źródło, a wykres, schemat, rysunek i zdjęcie – numer i podpis;

– dostarczony nośnik elektroniczny powinien być wolny od wirusów;

– wszystkie ilustracje powinny mieć szczegółowo wskazane źródło pochodzenia.

Opisy bibliograficzne

Zapisy bibliograficzne i struktura przypisów są określone w „Instrukcji wydawniczej IPN”, którą autor otrzyma wraz
z uwagami recenzentów. Należy zadbać o jednolitość zapisów i używanych skrótów. Dotyczy to także prac zbiorowych, w których powinien być zachowany konsekwentny sposób zapisu i kolejność elementów w opisach bibliograficznych – zadbanie o to należy do redaktora naukowego tomu.

Proces wydawniczy rozpoczyna się dopiero po zakończeniu następujących etapów:

1. Proces recenzyjny i uzyskanie zgody Dyrektora Biura Badań Historycznych IPN na dalsze prace – dyrektor BBH wydaje zgodę po zapoznaniu się z recenzjami oraz odpowiedzią autora na recenzje;

2. Złożenie pracy poprawionej zgodnie z uwagami recenzentów i „Instrukcją wydawniczą IPN”;

3. Podpisanie umowy wydawniczej między autorem a Wydawnictwem IPN.

Opracowanie redakcyjne, graficzne oraz korektę, skład i łamanie wykonuje bądź zleca wyłącznie Wydawnictwo IPN.

Jeżeli praca nie będzie spełniać ww. wymagań edytorskich, Wydawnictwo IPN może zwrócić materiały autorowi i wyznaczyć termin na przygotowanie ich zgodnie z niniejszą „Informacją” oraz „Instrukcją wydawniczą IPN”.

Dziękujemy za zapoznanie się ze wskazówkami. W razie wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

 

WYDAWNICTWO IPN

 

 

do góry