Nawigacja

Видання IPN укр

Dokumenty

Uchwała nr 5/20

Uchwała Nr 5/20

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego
Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 

Na podstawie art. 15 ust. 14 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. 2019 poz. 1882) uchwala się co następuje:

§ 1

W regulaminie organizacyjnym Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, stanowiącym załącznik do uchwały nr 1/2016  z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zwanego dalej regulaminem organizacyjnym Kolegium IPN, zmienionego uchwałą Nr  1/19 z dnia 29 stycznia 2019 r., uchwałą Nr  7/19 z dnia 14 maja 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3d w brzmieniu:

„3a. W przypadku wprowadzenia: stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej albo stanu wojennego lub stanu epidemii w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) posiedzenie może być prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

3b. Przewodniczący podejmuje decyzję o przeprowadzeniu posiedzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość po uzgodnieniu z członkami Kolegium.

3c. Środki komunikacji elektronicznej umożliwiające porozumiewanie się na odległość powinny gwarantować możliwość identyfikacji osoby, która z nich korzysta, komunikację w czasie rzeczywistym, oraz możliwość zabierania głosu.

3d. Udział członka Kolegium w posiedzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość jest równoprawny z osobistym udziałem w posiedzeniu.”,

2) w § 7 po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu:

„2a. Na posiedzeniu Kolegium prowadzonym w trybie § 6 ust. 3a głosowanie może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

2b. Oddanie głosu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość spełniających wymagania określone w § 6 ust. 3c jest równoznaczne z oddaniem głosu w trybie § 7 ust. 2 regulaminu organizacyjnego Kolegium IPN.

2c. Głosowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej jest jawne we wszystkich sprawach.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej

prof. dr hab. Wojciech Polak

do góry