Nawigacja

Видання IPN укр

Dokumenty

Uchwała Nr 8/2019

Uchwała Nr  8 /19

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu

z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie rekomendacji programów badawczych

Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tj. Dz. U.: z 2018 r. poz. 2032 z późn. zm.) uchwala się, co następuje

§ 1

Na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu pozytywnie rekomenduje formułę programów badawczych, które dzieli się na:   

1) centralne projekty badawcze,

2) seminaria,

3) serie wydawnicze.

§ 2

1.  Jako programy badawcze, o których mowa w § 1 pkt 1 realizowane będą:

 1. „»Solidarność«” i opór społeczny w PRL 1956–1989”,
 2. „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”,
 3. „Polska emigracja niepodległościowa 1945–1990”, 
 4. „Losy Polski i jej obywateli w latach II wojny światowej”,
 5. „Dzieje Żydów w Polsce i relacje polsko-żydowskie w latach 1914–1989”,
 6. „Podziemie niepodległościowe w Polsce 1944–1956”,
 7. „Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1989”,
 8. „Partia komunistyczna w systemie władzy w Polsce 1944–1989”.

2.  Jako programy badawcze, o których mowa w § 1 pkt 2 realizowane będą:

 1. „Komuniści w II Rzeczypospolitej”,
 2. „Wojsko Polskie w strukturach państwa w XX wieku”,
 3. „Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych”,
 4. „Rok 1989 – mechanizmy transformacji ustrojowej”.

3. Jako programy badawcze, o których mowa w § 1 pkt 3 realizowane będą:

 1. „Polacy w Rosji i Związku Sowieckim”,
 2. „Województwa wschodnie II Rzeczypospolitej”,
 3. „Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie”.

§ 3

W oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu mogą być również realizowane oddziałowe projekty badawcze.

§ 4

Kolegium IPN zaleca udział pracowników pionu badawczego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w ramach jednego z programów badawczych, o którym mowa w § 1 pkt 1–3.

§ 5

Taci moc uchwała nr 1/17 Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie rekomendacji programów badawczych Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zmieniona uchwałą nr 2/18 z 27 lutego 2018 r.   

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Kolegium Instytut Pamięci Narodowej
prof. dr hab. Wojciech Polak

do góry