Nawigacja

Видання IPN укр

Dokumenty

Uchwała Nr 4*/19

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie Informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie 1 stycznia 2018 r. 
– 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2032, 2529) uchwala się, co następuje:

§ 1

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zatwierdza przedłożoną Informację roczną o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Kolegium Instytut Pamięci Narodowej
prof. dr hab. Wojciech Polak

* Pismem przewodniczącego Kolegium IPN z 28 marca 2019 r. sprostowano omyłkę pisarską w uchwale nr 4 z dnia 12 marca 2019 r. polegającą na błędnej numeracji uchwały „4”, podczas gdy właściwy numer uchwały powinien być „5”

do góry