Nawigacja

Видання IPN укр

Dokumenty

UCHWAŁA nr 1/2017

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu 

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie rekomendacji programów badawczych Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1575) uchwala się, co następuje:

§ 1

Na wniosek Pana Prezesa IPN Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej pozytywnie rekomenduje niżej wymienione centralne programy badawcze realizowane przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:

1)„Województwa wschodnie II Rzeczypospolitej”;

2)„Komuniści w II Rzeczypospolitej”;

3)„Ziemie polskie pod okupacją 1939-1945”;

4)„Stosunki polsko-żydowskie w okresie II wojny światowej”;

5)„Podziemie niepodległościowe w Polsce 1944-1956”;

6)„Opozycja i opór społeczny w PRL 1956-1989”;

7)„Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989”;

8)„Partia komunistyczna w systemie władzy w Polsce 1944-1989”;

9)„Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1989”;

10)„Polska emigracja niepodległościowa 1945-1990”;

11)„Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych”;

12)„Rok 1989 – mechanizmy transformacji ustrojowej”;

13)„Polacy w Rosji i Związku Sowieckim”;

14)„Wojsko Polskie w strukturach państwa w XX wieku”.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Kolegium Instytut Pamięci Narodowej

 

prof. dr hab. Jan Draus

do góry