Nawigacja

Видання IPN укр

Dokumenty

UCHWAŁA Nr 11/2016

KOLEGIUM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

z dnia  25  października 2016 r.

 

w sprawie formy inwentarza archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 53 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1575), uchwala się co następuje:

§ 1.

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zaleca Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu publikację inwentarza archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zapewniającego opis zasobu na poziomie jednostek archiwalnych.

§ 2.

Publikacja inwentarza archiwalnego będzie dokonywana na stronie internetowej administrowanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Kolejne publikacje powinny być dokonywane cyklicznie, nie rzadziej niż raz na pół roku, i poza nowymi danymi mogą zawierać ewentualne sprostowania i korekty błędów odkrytych w opisach jednostek archiwalnych opublikowanych wcześniej.

§ 3.

1.  Opisy jednostek archiwalnych w inwentarzu Instytutu Pamięci Narodowej powinny zawierać:

1)    nazwę zespołu (zbioru) archiwalnego lub wytwórcy materiałów archiwalnych, w tym w języku oryginałów dokumentów;

1a)  nazwę podzespołu archiwalnego, w tym w języku oryginałów dokumentów (jeżeli istnieje);

2)    nazwę serii (jeżeli istnieje);

2a) nazwę podserii (jeżeli istnieje);

3)    sygnaturę IPN;

4)    sygnatury mikrofilmu (jeżeli istnieje);

5)    sygnatury dawne – wytwórcy dokumentów i poprzednich archiwów (jeżeli istnieje);

6)    tytuł j.a.;

7)    kryptonim (jeżeli istnieje);

8)    opis j.a. (jeżeli istnieje);

9)    formę fizyczną;

10) liczbę tomów;

11) liczbę kart lub liczbę stron (jeżeli można je określić);

12) daty skrajne z uwzględnieniem anteriorów i posteriorów (jeżeli można je określić);

13) numer rejestracyjny (jeżeli istnieje);

14) miejsce przechowywania dokumentów (nazwa archiwum IPN).

2.  Dopuszcza się rozbudowę kwestionariusza opisu materiałów archiwalnych o elementy opisu archiwów Instytutu Pamięci Narodowej, takich jak: dane teleadresowe centrali IPN lub jego oddziałów, warunki udostępniania zasobu archiwalnego, ilość miejsc w pracowniach naukowych, informacje o zasobach bibliotecznych, itd. Opis ten powinien się opierać
na krajowych lub zagranicznych standardach regulujących te zagadnienia.

§ 4.

Tracą moc: uchwała Nr 2/12 Rady Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 3 lutego 2012 r.; uchwała Nr 4/12 Rady Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 5 kwietnia 2012 r.; uchwała Nr 10/12 Rady Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 12 lipca 2012 r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Kolegium IPN-KŚZpNP

    prof. dr hab. Jan Draus

 

do góry