Nawigacja

Видання IPN укр

Dokumenty

Uchwała nr 6/21

UCHWAŁA NR 6/21

KOLEGIUM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko
Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

 

Na podstawie art. 23 ust. 4 i art. 10a ust. 9 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 177) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwanego dalej „IPN”, po przeprowadzonym konkursie na stanowisko Prezesa IPN ogłoszonym w dniu 2 lutego 2021 r. wyłania kandydata – dra Karola Nawrockiego na to stanowisko.

§ 2.

1. Przewodniczący Kolegium IPN niezwłocznie po podjęciu uchwały skieruje do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie kandydata, o którym mowa w § 1, na stanowisko Prezesa IPN.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się uchwałę.

 § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Kolegium 
prof. dr hab. Wojciech Polak 

Zastępca Przewodniczącego Kolegium 
dr hab. Sławomir Cenckiewicz

Zastępca Przewodniczącego Kolegium 
prof. dr hab. Piotr Franaszek

Zastępca Przewodniczącego Kolegium 
prof. dr hab. Tadeusz Wolsza

prof. dr hab. Jan Draus

prof. dr hab. Józef Marecki

prof. dr hab. Andrzej Nowak 

Bronisław Wildstein

Krzysztof Wyszkowski

do góry