Nawigacja

Działalność Kolegium

Działalność Kolegium w 2020 r.

Posiedzenia Kolegium odbywają się nie mniej niż raz w miesiącu i zazwyczaj przebiegają wedle następującego schematu (porządku obrad):

  1. Informacja Prezesa Instytutu (lub osoby przez niego wskazanej) o bieżących sprawach Instytutu oraz pytania i interpelacje członków Kolegium w sprawach związanych z działalnością Instytutu.
  2. Omawianie problemów z zakresu działalności Instytutu (pionów, komórek organizacyjnych czy agend) zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem przez Kolegium. Podstawą dyskusji są informacje pisemne przygotowane przez osoby wskazane przez Prezesa oraz ich prezentacja ustna. W tej części posiedzenia uczestniczą obok Prezesa osoby przez niego wskazane. Zgodnie z wymogami ustawy lub w przypadku spraw szczególnie ważnych Kolegium podejmuje „uchwałę”, która jest decyzją, lub przyjmuje „stanowisko”, które wyraża jej opinię. Dyskusja nad tekstem uchwały lub stanowiska odbywa się tylko w gronie członków Kolegium.
  3. Sprawy porządkowe oraz omawianie bieżących spraw, które wpłynęły do Kolegium lub zostały wniesione przez jej członków.

Działalność Kolegium w 2020 r.

  • 14 stycznia 2020 r. – omówiono sprawozdanie z działalności Kolegium IPN za rok 2019  oraz współpracę pomiędzy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie a Instytutem Pamięci Narodowej.
  • 25 lutego 2020 r. – omówiono realizację centralnych projektów badawczych przez pracowników Oddziałów IPN w Lublinie, Białymstoku, Gdańsku, Rzeszowie oraz zapoznano się z przygotowaniami IPN w związku z 40. rocznicą powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przypadającą w 2020 r. 
  • 10 marca 2020 r. – omówiono przedłożony przez prezesa IPN projekt „Informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu” za rok 2019, przedkładanej Sejmowi RP i Senatowi RP. Ponadto członkowie Kolegium udali się do Izby Pamięci „Strzelecka 8”, poświęconej więźniom aresztu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
  • 28 kwietnia 2020 r.   Kolegium IPN podczas wideokonferencji omówiło realizacje centralnych projektów badawczych przez pracowników Oddziałów IPN w Krakowie i Warszawie oraz Delegaturze w Kielcach. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego oraz oświadczenie w związku z opublikowaniem na stronie internetowej „Jewish.pl” tekstu prof. Jana Grabowskiego „Nacjonalistyczna ofensywa na temat historii Zagłady”.
  • 26 maja 2020 r. – Kolegium IPN podczas wideokonferencji omówiło raport oceny pionu badań historycznych IPN na podstawie stopnia zaawansowania prac nad publikacjami naukowymi. Kolegium wydało także oświadczenie, skierowane do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, domagające się przedłużenia okresu karalności zbrodni komunistycznych.
do góry