Nawigacja

Видання IPN укр

Działalność Kolegium

Działalność Kolegium w 2020 r.

Posiedzenia Kolegium odbywają się nie mniej niż raz w miesiącu i zazwyczaj przebiegają wedle następującego schematu (porządku obrad):

 1. Informacja Prezesa Instytutu (lub osoby przez niego wskazanej) o bieżących sprawach Instytutu oraz pytania i interpelacje członków Kolegium w sprawach związanych z działalnością Instytutu.
 2. Omawianie problemów z zakresu działalności Instytutu (pionów, komórek organizacyjnych czy agend) zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem przez Kolegium. Podstawą dyskusji są informacje pisemne przygotowane przez osoby wskazane przez Prezesa oraz ich prezentacja ustna. W tej części posiedzenia uczestniczą obok Prezesa osoby przez niego wskazane. Zgodnie z wymogami ustawy lub w przypadku spraw szczególnie ważnych Kolegium podejmuje „uchwałę”, która jest decyzją, lub przyjmuje „stanowisko”, które wyraża jej opinię. Dyskusja nad tekstem uchwały lub stanowiska odbywa się tylko w gronie członków Kolegium.
 3. Sprawy porządkowe oraz omawianie bieżących spraw, które wpłynęły do Kolegium lub zostały wniesione przez jej członków.

Działalność Kolegium w 2020 r.

 • 14 stycznia 2020 r. – omówiono sprawozdanie z działalności Kolegium IPN za rok 2019  oraz współpracę pomiędzy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie a Instytutem Pamięci Narodowej.
 • 25 lutego 2020 r. – omówiono realizację centralnych projektów badawczych przez pracowników Oddziałów IPN w Lublinie, Białymstoku, Gdańsku, Rzeszowie oraz zapoznano się z przygotowaniami IPN w związku z 40. rocznicą powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przypadającą w 2020 r. 
 • 10 marca 2020 r. – omówiono przedłożony przez prezesa IPN projekt „Informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu” za rok 2019, przedkładanej Sejmowi RP i Senatowi RP. Ponadto członkowie Kolegium udali się do Izby Pamięci „Strzelecka 8”, poświęconej więźniom aresztu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
 • 28 kwietnia 2020 r.   Kolegium IPN podczas wideokonferencji omówiło realizacje centralnych projektów badawczych przez pracowników Oddziałów IPN w Krakowie i Warszawie oraz Delegaturze w Kielcach. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego oraz oświadczenie w związku z opublikowaniem na stronie internetowej „Jewish.pl” tekstu prof. Jana Grabowskiego „Nacjonalistyczna ofensywa na temat historii Zagłady”.
 • 26 maja 2020 r. – Kolegium IPN podczas wideokonferencji omówiło raport oceny pionu badań historycznych IPN na podstawie stopnia zaawansowania prac nad publikacjami naukowymi. Kolegium wydało także oświadczenie, skierowane do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, domagające się przedłużenia okresu karalności zbrodni komunistycznych.
 • 30 czerwca 2020 r. – podjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdania z działalności Instytutu za 2019 r., złożonego przez dr. Jarosława Szarka, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej zgodnie z art. 24a ustawy o IPN. Ponadto Kolegium zgodnie ze swoim regulaminem organizacyjnym dokonało wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących na nową roczną kadencję. Przewodniczącym ponownie został prof. dr hab. Wojciech Polak, a jego zastępcami: dr hab. Sławomir Cenckiewicz, prof. dr hab. Piotr Franaszek oraz prof. dr hab. Tadeusz Wolsza.
 • 14 lipca 2020 r. – omówiono współpracę międzynarodową Instytutu Pamięci Narodowej w ramach działalności naukowej i archiwalnej realizowanej przez Archiwum IPN. Ponadto przyjęło oświadczenie o następującej treści: Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej opowiada się za przeniesieniem Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu do struktur prokuratury powszechnej. W związku z tym zwraca się do Ustawodawców o podjęcie kroków zmierzających do nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w wyżej wskazanym zakresie. Jednocześnie Kolegium IPN deklaruje pomoc w pracach nad nowelizacją ustawy. 
 • 25 sierpnia 2020 r. – omówiono przedsięwzięcia zaplanowane z okazji 100. rocznicy wybuchu trzeciego powstania śląskiego oraz wysłuchano sprawozdania z działalności pionu naukowego oddziału IPN w Katowicach.
 • 15 września 2020 r. – omówiono realizację przez Instytut Pamięci Narodowej ustawowego zadania w zakresie identyfikacji osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
 • 13 października 2020 r. – wysłuchano informacji Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka, który towarzyszył Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie podczas oficjalnej wizyty na Ukrainie w związku z 80. rocznicą zbrodni katyńskiej. Ponadto pełniąca obowiązki dyrektora dr Dorota Koczwańska-Kalita przedstawiła sprawozdanie z działalności Biura Prezesa i Komunikacji Społecznej Instytutu Pamięci Narodowej.
 • 24 listopada 2020 r. – wysłuchano sprawozdania prof. dr. hab. Marka Wierzbickiego w związku z powołaniem go na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Biura Badań Historycznych. Ponadto członkowie Kolegium zapoznali się z opinią Biura Prawnego IPN na temat wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego zastosowania przepisów RODO w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Instytut Pamięci Narodowej oraz uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r. odnoszącej się do kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” określonego w art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 723). Omówiono także zapisy ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów w zakresie postępowań autolustracyjnych.
 • 8 grudnia 2020 r. – wysłuchano sprawozdania dyrektor Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej Izabeli Matuszewskiej z realizacji planu wydawniczego w 2020 r. oraz zapoznano się z planem wydawniczym na 2021 r.
do góry