Nawigacja

Видання IPN укр

Działalność Kolegium

Działalność Kolegium w 2019 r.

Posiedzenia Kolegium odbywają się nie mniej niż raz w miesiącu i zazwyczaj przebiegają wedle następującego schematu (porządku obrad):

 1. Informacja Prezesa Instytutu (lub osoby przez niego wskazanej) o bieżących sprawach Instytutu oraz pytania i interpelacje członków Kolegium w sprawach związanych z działalnością Instytutu.
 2. Omawianie problemów z zakresu działalności Instytutu (pionów, komórek organizacyjnych czy agend) zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem przez Kolegium. Podstawą dyskusji są informacje pisemne przygotowane przez osoby wskazane przez Prezesa oraz ich prezentacja ustna. W tej części posiedzenia uczestniczą obok Prezesa osoby przez niego wskazane. Zgodnie z wymogami ustawy lub w przypadku spraw szczególnie ważnych Kolegium podejmuje „uchwałę”, która jest decyzją, lub przyjmuje „stanowisko”, które wyraża jej opinię. Dyskusja nad tekstem uchwały lub stanowiska odbywa się tylko w gronie członków Kolegium.
 3. Sprawy porządkowe oraz omawianie bieżących spraw, które wpłynęły do Kolegium lub zostały wniesione przez jej członków.

Działalność Kolegium w 2019 r.

 • 29 stycznia 2019 r. – członkowie Kolegium zapoznali się z zaplanowanymi na 2019 r działaniami Biura Poszukiwań i Identyfikacji, z zasadami współpracy z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie oraz przeprowadzili dyskusję na temat materiałów służb bezpieczeństwa PRL wywożonych z kraju. Zwrócono się w tej sprawie o informacje do prok. Andrzeja Pozorskiego, dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 • 19 lutego 2019 r. – omówiono wykonanie przez centralę i oddziały IPN budżetu za 2018 r. Ponadto członkowie Kolegium zapoznali się z problemami związanymi z dekomunizacją nazw ulic w Warszawie, a także dyskutowali nad zasadami korzystania z zasobu archiwalnego IPN poza granicami kraju.
 • 12 marca 2019 r.omówiono przedłożony przez Prezesa IPN projekt Informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu za rok 2018, przedkładanej Sejmowi RP i Senatowi RP. Kolegium podjęło uchwałę w przedmiotowej sprawie.
 • 16 kwietnia 2019 r. – członkowie Kolegium zapoznali się z przedsięwzięciami zrealizowanymi przez Instytut Pamięci Narodowej z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów oraz propozycją korekty Centralnych Projektów Badawczych IPN.
 • 14 maja 2019 r. – wysłuchano informacji na temat powodu nieobjęcia gen. Michała Janiszewskiego aktem oskarżenia przeciwko Wojciechowi Jaruzelskiemu i innym, którym zarzucono udział w związku przestępczym o charakterze zbrojnym, mającym na celu popełnianie przestępstw polegających na ograniczaniu praw i wolności obywatelskich poprzez opracowywanie projektów aktów normatywnych oraz planów i harmonogramów działań organów państwowych, dotyczących nielegalnego wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Ponadto Kolegium dokonało wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących na nową roczną kadencję, rozpoczynającą się 28 czerwca 2019 r. – zgodnie ze swoim regulaminem organizacyjnym. Przewodniczącym został prof. dr hab. Wojciech Polak, a jego zastępcami: prof. dr hab. Piotr Franaszek, prof. dr hab. Tadeusz Wolsza oraz Krzysztof Wyszkowski
 • 11 czerwca 2019 r. – omówiono szczegóły realizowanego przez IPN projektu badawczego „Dzieje Żydów w Polsce i relacje polsko-żydowskie w latach 1914–1989. Ponadto Kolegium podjęło uchwałę w sprawie rekomendacji programów badawczych Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
 • 2 lipca 2019 r. – omówiono zaplanowane i zrealizowane główne inicjatywy naukowo-wydawnicze Instytutu Pamięci Narodowej na lata 2019–2020.
 • 27 sierpnia 2019 r. – omówiono przedsięwzięcia IPN w związku z obchodami 100. rocznicy wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. oraz podjęto uchwałę w sprawie sprawozdania z działalności Instytutu za 2018 r. złożonego przez dr. Jarosława Szarka, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej zgodnie z art. 24a ustawy o IPN.
 • 23 września 2019 r. – omówiono prowadzone przez pracowników pionu historycznego IPN badania nad terrorem okupacyjnym na ziemiach polskich w latach 1939–1945, których koordynacją zajmuje się dr Rafał Leśkiewicz, zastępca dyrektora Biura Badań Historycznych.
 • 22 października 2019 r. – omówiono realizację ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.
 • 26 listopada 2019 r. – omówiono działalność pionu lustracyjnego IPN z udziałem prok. Jarosława Skroka, dyrektora Biura Lustracyjnego oraz jego zastępcy Leopolda Buczackiego, a także szczegóły spotkania dr. Jarosława Szarka, prezesa IPN z Sarą Bloomfield, dyrektor Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie i Davidem S. Ferriero, dyrektorem Narodowych Archiwów Stanów Zjednoczonych (NARA) na temat współpracy. Doktor Mateusz Szpytma, wiceprezes IPN przedstawił informacje nt. wizyty w Izraelu podczas IV Ogólnopolskiego Zjazdu Polaków ratujących Żydów.
 • 18 grudnia 2019 r. – dyskutowano na temat pracy i obowiązujących w Instytucie Pamięci Narodowej procedur. 
do góry