Nawigacja

Видання IPN укр

Działalność Kolegium

Działalność Kolegium w 2017 r.

Posiedzenia Kolegium odbywają się nie mniej niż raz w miesiącu i zazwyczaj przebiegają wedle następującego schematu (porządku obrad):

 1. Informacja Prezesa Instytutu (lub osoby przez niego wskazanej) o bieżących sprawach Instytutu oraz pytania i interpelacje członków Kolegium w sprawach związanych z działalnością Instytutu.
 2. Omawianie problemów z zakresu działalności Instytutu (pionów, komórek organizacyjnych czy agend) zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem przez Kolegium. Podstawą dyskusji są informacje pisemne przygotowane przez osoby wskazane przez Prezesa oraz ich prezentacja ustna. W tej części posiedzenia uczestniczą obok Prezesa osoby przez niego wskazane. Zgodnie z wymogami ustawy lub w przypadku spraw szczególnie ważnych Kolegium podejmuje „uchwałę”, która jest decyzją, lub przyjmuje „stanowisko”, które wyraża jej opinię. Dyskusja nad tekstem uchwały lub stanowiska odbywa się tylko w gronie członków Kolegium.
 3. Sprawy porządkowe oraz omawianie bieżących spraw, które wpłynęły do Kolegium lub zostały wniesione przez jej członków.

 

Działalność Kolegium w 2017 r.

 • 18 stycznia 2017 r.  – omówiono koncepcję działania Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN oraz jego oddziałowych biur.
 • 14 lutego 2017 r.  – omówiono koncepcję działania Biura Edukacji Narodowej i jego oddziałowych biur. Kolegium wyraziło opinię w sprawie dymisji prof. Krzysztofa Szwagrzyka, zastępcy prezesa IPN. Ponadto przyjęło uchwałę w sprawie rekomendacji programów badawczych Instytutu Pamięci Narodowej.
 • 21 marca 2017 r. – omówiono przedłożony przez Prezesa IPN projekt Informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu za rok 2016, przedkładanej Sejmowi RP i Senatowi RP oraz członkowie Kolegium podjęli w przedmiotowej sprawie uchwałę. Ponadto Kolegium spotkało się z przedstawicielami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, z którymi omówiono dotychczasową realizację zadań wynikających z zawartego w dniu 28 września 2012 r. porozumienia pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Pomorskim Uniwersytetem Medycznym oraz zmian wprowadzonych Aneksem nr 2 do porozumienia zawartym 23 listopada 2015 r.
 • 25 kwietnia 2017 r. – omówiono złożone, zgodnie z art. 24a ustawy o IPN, przez dr. Jarosława Szarka, prezesa IPN sprawozdanie z działalności Instytutu za 2016 r. i podjęto uchwałę w sprawie jego przyjęcia. Ponadto zapoznano się z realizacją przeglądu dokumentów znajdujących się w wyodrębnionym, tajnym zbiorze archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o IPN-KŚZpNP oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 749).
 • 16 maja 2017 r. – omówiono koncepcję działania Wydawnictwa IPN. Członkowie Kolegium wraz z dr.  Jarosławem Szarkiem, prezesem IPN udali się na miejsce poszukiwań polskich bohaterów zamordowanych przez komunistyczne władze na wojskowe Powązki „Łączkę”, gdzie przyglądali się pracom pracowników Biura Poszukiwań i Identyfikacji oraz wolontariuszy pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka, zastępcy prezesa IPN.
 • 27 czerwca 2017 r. – członkowie Kolegium IPN zapoznali się z podsumowaniem przeglądu dokumentów znajdujących się w tzw. zbiorze zastrzeżonym oraz działalnością Biura Lustracyjnego. Przewodniczącym Kolegium na nową roczną kadencję, rozpoczynającą się 28 czerwca 2017 r. – zgodnie z regulaminem organizacyjnym Kolegium IPN, został prof. Jan Draus, a jego zastępcami: dr hab. Sławomir Cenckiewicz, ks. prof. Józef Marecki i prof. Tadeusz Wolsza.
 • 11 lipca 2017 r. – omówiono koncepcje Centralnych Projektów Badawczych na lata 2017–2020: „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989” oraz „Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1989”.
 • 29 sierpnia 2017 r. – omówiono szczegółowo „Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945”. Ponadto Członkowie Kolegium wraz z prezesami IPN udali się do Muzeum Żołnierzy Wyklętych, gdzie pod ścianą rozstrzelań złożyli kwiaty i zapalili znicze, oddając hołd zamordowanemu 29 sierpnia 1949 roku Adamowi Doboszyńskiemu. 11 lipca 1949 roku sąd wojskowy skazał Adama Doboszyńskiego na karę śmierci.
 • 26 września 2017 r. – omówiono planowane przez Instytut przedsięwzięcia z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 • 3 października 2017 r. – podsumowano dotychczasowe działania Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie dekomunizacji ulic i pomników.
 • 7 listopada 2017 r. – omówiono propozycję nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 • 19 grudnia 2017 r. – Kolegium omówiło zgłoszone przez prezesa IPN nowelizacje ustaw o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, o grobach i cmentarzach wojennych oraz prawo o prokuraturze. Ponadto podjęło uchwałę oceniającą zasadność zaproponowanych zmian.
do góry