Nawigacja

Видання IPN укр

Działalność Kolegium

Posiedzenia Kolegium odbywają się nie mniej niż raz w miesiącu i zazwyczaj przebiegają wedle następującego schematu (porządku obrad):

 1. Informacja Prezesa Instytutu (lub osoby przez niego wskazanej) o bieżących sprawach Instytutu oraz pytania i interpelacje członków Kolegium w sprawach związanych z działalnością Instytutu.
 2. Omawianie problemów z zakresu działalności Instytutu (pionów, komórek organizacyjnych czy agend) zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem przez Kolegium. Podstawą dyskusji są informacje pisemne przygotowane przez osoby wskazane przez Prezesa oraz ich prezentacja ustna. W tej części posiedzenia uczestniczą obok Prezesa osoby przez niego wskazane. Zgodnie z wymogami ustawy lub w przypadku spraw szczególnie ważnych Kolegium podejmuje „uchwałę”, która jest decyzją, lub przyjmuje „stanowisko”, które wyraża jej opinię. Dyskusja nad tekstem uchwały lub stanowiska odbywa się tylko w gronie członków Kolegium.
 3. Sprawy porządkowe oraz omawianie bieżących spraw, które wpłynęły do Kolegium lub zostały wniesione przez jej członków.

 

Działalność Kolegium w 2016 r.

 • 28 czerwca 2016 r. – miało miejsce pierwsze posiedzenie Kolegium, podczas którego omówiono sprawy organizacyjne (m.in. przyjęto regulamin organizacyjny i wybrano przewodniczącego oraz jego zastępców). Ponadto ogłoszono pierwszy publiczny konkursu na stanowisko Prezesa IPN.
 • 14 lipca 2016 r. – na nadzwyczajnym posiedzeniu Kolegium omówiło pierwszy etap konkursu na stanowisko Prezesa IPN dopuszczając do drugiego etapu konkursu: dr. Marka Chrzanowskiego, dr. hab. Zbigniewa Romka, dr. Jarosława Szarka oraz dr. Pawła Ukielskiego.
 • 18 lipca 2016 r. – na posiedzeniu Kolegium wysłuchało informacji nt. przeglądu dokumentów znajdujących się w wyodrębnionym, tajnym zbiorze w archiwum Instytutu Pamięci oraz przeprowadziło publiczne przesłuchania kandydatów na stanowisko Prezesa IPN. W wyniku tajnego głosowania wyłoniono kandydata na stanowisko Prezesa IPN, podejmując w tej sprawie uchwałę. 21 lipca Sejm RP powołał dr. Jarosława Szarka za zgodą Senatu na stanowisko prezesa IPN, natomiast 22 lipca dr Jarosław Szarek złożył w Sejmie ślubowanie.
 • 22 lipca 2016 r. – na nadzwyczajnym posiedzeniu członkowie Kolegium spotkali się z nowo powołanym Prezesem IPN, dr. Jarosławem Szarkiem oraz zaopiniowali i spotkali się ze wskazanymi przez prezesa kandydatami na stanowiska kierownicze wymienione w statucie IPN, tj. zastępcami prezesów: dr. hab. Krzysztofem Szwagrzykiem i dr. Mateuszem Szpytmą oraz z dr. Marcinem Stefaniakiem – dyrektorem generalnym.
 • 23 sierpnia 2016 r. – z okazji siódmych obchodów Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu członkowie Kolegium IPN minutą ciszy uczcili pamięć ofiar obozów koncentracyjnych, gułagów, Holokaustu, krematoriów i obozów pracy, a potem ofiar długich lat zimnej wojny i dla wielu społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej – dalszego zniewolenia. W dalszej części posiedzenia omówili zgłoszone przez Prezesa kandydatury na stanowiska kierownicze, podejmując w tej sprawie uchwałę.
 • 19 września 2016 r. – posiedzenie poświęcone zostało ocenie kryteriów nadawania klauzul tajności w ramach przeglądu dokumentów znajdujących się w wyodrębnionym, tajnym zbiorze w archiwum IPN, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o IPN - KŚZpNP oraz niektórych innych ustaw. W spotkaniu uczestniczyli: Antoni Macierewicz, minister ON, Mariusz Kamiński minister – koordynator służb specjalnych, członek Rady Ministrów, prof. Piotr Pogonowski, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu MSWiA, przedstawiciele Straży Granicznej, a także dr Jarosław Szarek, prezes IPN, wiceprezesi dr hab. Krzysztof Szwagrzyk i dr Mateusz Szpytma oraz dr Marcin Stefaniak, dyrektor generalny. W trakcie spotkania ustalono zasady związane z przeglądem b. zbioru wyodrębnionego, który zakończony zostanie do 31 marca 2017 r. Zgodnie z art. 19 ust. 2 prezes IPN zastrzegł sobie prawo nadania klauzuli tajności i zapewnienia warunków ochrony dokumentów niejawnych. Ponadto Kolegium omówiło zgłoszone przez prezesa kandydatury na stanowiska kierownicze, podejmując w tej sprawie uchwałę oraz zapoznało się z pracami Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków.
 • 25 października 2016 r. – Kolegium zapoznało się z koncepcją działania Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN oraz jego oddziałowych biur. Omówiło zgłoszone przez prezesa kandydatury na stanowiska kierownicze, podejmując w tej sprawie uchwałę. Kolegium podjęło także uchwałę w sprawie formy inwentarza archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 • 22 listopada 2016 r. – omówiono koncepcję działania Biura Badań Historycznych oraz realizację Centralnych Projektów Badawczych. Kolegium zapoznało się ze zgłoszonymi przez Prezesa kandydaturami na stanowiska kierownicze, podejmując w tej sprawie uchwałę. Ponadto wysłuchało informacji nt. śledztwa w sprawie zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki.
 • 20 grudnia 2016 r. – wysłuchano informacji nt. realizacji przeglądu dokumentów znajdujących się w wyodrębnionym, tajnym zbiorze archiwum Instytutu, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o IPN - KŚZpNP oraz niektórych innych ustaw oraz problemów dot. działalności Archiwum IPN. Ponadto omówiono kwestie wydawnicze oraz sposobu recenzowania publikacji wydawanych przez IPN.  

 

do góry