Nawigacja

1wrzesnia39.pl

przejdź do portalu

Regulamin Rady

 

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY

 

INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

 

(tekst ujednolicony na 29 listopada 2013 r.)

 § 1.

Rada Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 z późniejszymi zmianami – zwanej dalej: „ustawą”).


§ 2.

1. Do zadań Rady należy:

 1. zgłoszenie Sejmowi kandydata na Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej zwanego dalej: „Prezesem IPN” (art. 10 ust. 1 ustawy);
 2. wnioskowanie o odwołanie Prezesa IPN w przypadkach określonych w art. 13 ustawy;
 3. przyjęcie statutu Instytutu Pamięci Narodowej na wniosek Prezesa IPN (art. 8 ust. 3 ustawy);
 4. zatwierdzanie informacji rocznej Prezesa IPN (art. 23 ust. 3 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy);
 5. rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezesa IPN w sprawie dostępu do dokumentów, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy;
 6. przyjmowanie od Prezesa IPN okresowych informacji o istotnych sprawach związanych z działalnością Instytutu (art. 23 ust. 1 ustawy);
 7. określanie zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa IPN, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy;
 8. wnioskowanie o odwołanie członka Rady w przypadkach, o którym mowa w art. 15 ust. 14 ustawy;
 9. opiniowanie kandydata na stanowisko w przypadkach przewidzianych w ustawie. (art. 19 ust. 10 ustawy);
 10. wybór ze swego składu przewodniczącego Rady oraz nie więcej niż trzech jego zastępców na kadencję trwającą 1 rok;
 11. przyjęcie sprawozdanie z działalności Instytutu Pamięci za dany rok kalendarzowy bezwzględną większością głosów.

2. Ponadto Rada zajmuje stanowisko w następujących sprawach:

 1. przejęcia do zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej dokumentów spraw, o których mowa w art. 1 ustawy oraz  oceny ich kompletności;
 2. ustalania zasad ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania, zabezpieczenia, udostępniania i publikowania dokumentów;
 3. ustalania priorytetów w zakresie udostępniania dokumentów;
 4. oceny polityki ścigania przez Instytut Pamięci Narodowej przestępstw, o których mowa w art. 1 pkt 1 lit. a ustawy;
 5. oceny działania Biura Lustracyjnego;
 6. ustalania programów badawczych, a także zasad i kierunków informowania oraz edukacji publicznej;
 7. przygotowanie organizacji i sposobów rozstrzygania corocznych konkursów na finansowanie przez Instytut Pamięci Narodowej badań naukowych nad najnowszą historią Polski, o których mowa jest w art. 53, pkt 7 ustawy oraz nadzór nad ich przebiegiem;
 8. wyrażania opinii, na podstawie art. 36 ust. 9 ustawy, w kwestii zasadności odmowy udostępnienia dokumentów zgromadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej;
 9. formułowania rekomendacji dotyczących podstawowych kierunków działalności Instytutu Pamięci w zakresie badań naukowych, edukacji, udostępniania dokumentów, ścigania zbrodni oraz procedur lustracyjnych.

3. W celu realizacji zadań określonych w § 3 Rada występuje do Prezesa IPN w sytuacjach niezbędnych o zlecenie sporządzenia ekspertom zewnętrznym stosownej opinii.


§ 3.

Na czele Rady stoi przewodniczący oraz nie więcej niż trzech jego zastępców.


§ 4.

 1. Wyboru przewodniczącego oraz zastępców przewodniczącego Rada dokonuje podczas pierwszego posiedzenia.
 2. Wybór przewodniczącego i zastępców przewodniczących przeprowadza się oddzielnie przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
 3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej większości głosów w każdym kolejnym głosowaniu wyklucza się kandydata, który w poprzednim głosowaniu uzyskał najmniejszą liczbę głosów.
 4. W razie zwolnienia stanowiska przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego Rada dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu.
 5. Przewodniczący Rady:
 6. a) kieruje pracami Rady,
 7. b) reprezentuje Radę na zewnątrz,
 8. c) przygotowuje porządek posiedzeń Rady,
 9. d) zwołuje posiedzenia Rady, przewodniczy obradom i czuwa nad ich przebiegiem,
 10. e) podpisuje protokoły posiedzeń po ich zatwierdzeniu przez Radę,
 11. f) podpisuje w imieniu Rady przyjęte podczas posiedzeń uchwały oraz pisma wychodzące na zewnątrz ,
 12. g) wykonuje inne czynności zlecone przez Radę,
 13. h) ogłasza publiczny konkurs na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
 14. Zastępca przewodniczącego Rady wykonuje czynności przewodniczącego w razie jego nieobecności, a ponadto czynności zlecone mu przez przewodniczącego.


§ 5.

 1. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu albo na wniosek co najmniej 1/3 składu. Przewodniczący zwołując posiedzenie Rady zawiadamia jej członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 2. W sytuacjach nadzwyczajnych przewodniczący Rady może zwołać w trybie nagłym posiedzenie.
 3. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, a w razie jego braku Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w terminie 14 dni od dnia wyboru lub powołania wszystkich członków Rady. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej zawiadamia członków Rady o terminie pierwszego posiedzenia Rady nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do chwili wyboru przewodniczącego Rady pierwsze posiedzenie prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady.
 4. Przewodniczący przedstawia Radzie projekt porządku obrad do zatwierdzenia. Porządek obrad może zostać rozszerzony o sprawy, których pilność rozpatrzenia jest uzasadniona.
 5. W zależności od tematyki posiedzenia przewodniczący może z własnej inicjatywy zapraszać do udziału w posiedzeniu osoby spoza Rady.
 6. Rada dla realizacji konkretnych zadań może powoływać ze swojego grona zespoły problemowe.


§ 6.

 1. Rozstrzygnięcia nie wymagające zatwierdzenia przyjmowane są przez Radę na zasadzie uzgodnienia, a rozstrzygnięcia wymagające zatwierdzenia podejmowane są w formie uchwały poprzez głosowanie.
 2. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej pięciu jej członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 3. Głosowanie jest jawne, jednakże na wniosek członka Rady zarządza się głosowanie tajne.
 4. W sprawach personalnych głosowanie jest tajne.
 5. Wyniki głosowania w głosowaniu jawnym ustala przewodniczący. W razie zarządzenia głosowania tajnego ustalenia jego wyników dokonuje dwuosobowa komisja skrutacyjna powołana w głosowaniu jawnym. Do protokołu wyników głosowania dołącza się listę członków Rady biorących udział w głosowaniu, a w wypadku głosowania tajnego także „karty głosowania”.
 6. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, w którym zawiera się:

a) listę osób biorących udział w posiedzeniu,

b) przyjęty porządek obrad,

c) postanowienia i uchwały Rady,

d) wypowiedzi członków Rady,

e) stenogram w formie elektronicznej jest załącznikiem do protokołu.

      7.Protokół z posiedzenia Rady przyjmuje Rada na kolejnym posiedzeniu.


§ 7.

Bieżącą obsługą prac Rady zajmuje się Sekretariat Prezesa IPN. Wszystkie czynności związane z przygotowaniem posiedzeń Rady, protokołowaniem, wykonaniem decyzji podejmowanych przez Radę, a w szczególności przygotowywaniem i rozstrzyganiem konkursów i innych zadań zleconych przez przewodniczącego wykonują pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej wskazany przez Prezesa w porozumieniu z przewodniczącym Rady.

do góry