Nawigacja

Przyjęte uchwały i stanowiska


UCHWAŁY I STANOWISKA RADY

INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
 

2 0 1 6 r.

Uchwały:

 1. 17 marca 2016 r. w sprawie Informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.
 2. 17 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 3. 17 marca 2016 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Rady Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 4. 7 kwietnia 2016 r. w sprawie stanowiska dotyczącego przyjęcia do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dokumentów osobowych źródeł informacji Milicji Obywatelskiej.
 5. 7 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z Działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu za 2015 rok złożonego przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 6. 28 kwietnia 2016 r. w sprawie terminu zgłaszania kandydatów na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 

Stanowiska:

 1. 17 marca 2016 r.  w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o IPN zgłoszonego przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości
 2. 19 maja 2016 r.  podsumowujące pięcioletnią działalność Rady IPN

Odpowiedź S. Cenckiewiczowi w związku z jego komentarzem zamieszczonym na portalu Facebook w dniu 26 stycznia 2016 r.


2 0 1 5 r.

Uchwały:

 1. 12 marca 2015 r. w sprawie Informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.
 2. 26 marca 2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Rady Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 3. 9 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z Działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu za 2014 rok złożonego przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 4. 24 września 2015 r. w sprawie zmian w statucie Instytutu Pamięci Narodowej w części dotyczącej struktury organizacyjnej

 

Stanowiska:

 1. 7 maja 2015 r. w sprawie obsługi prawnej IPN
 2. 28 maja 2015 r. w sprawie upowszechniania informacji opublikowanych w katalogach funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa oraz kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych b. PRL .
 3. 18 czerwca 2015 r. w sprawie działalności edukacyjnej IPN na rok 2016.
 4. 13 sierpnia 2015 r. w sprawie sprawdzenia, jak postrzegany jest pion archiwalny IPN przez zewnętrznych użytkowników i przeprowadzenia w tym celu ankietowego badania osób korzystających z zasobu archiwalnego Instytutu
 5. 10 grudnia 2015 r. sprawie polityki informacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej.

 

2 0 1 4 r.

Uchwały:

 1. 16 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 2. 13 marca 2014 r. w sprawie Informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.
 3. 13 marca 2014 r. w sprawie przesunięcia materiałów archiwalnych powstałych w związku z działalnością okręgowych komisji badania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej z zasobów archiwów zakładowych do archiwum historycznego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 4. 13 marca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Rady Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 5. 8 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z Działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu za 2013 rok złożonego przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 6. 8 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 7. 2 października 2014 r. w sprawie oceny polityki ścigania prowadzonej przez pion śledczy Instytut Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w zakresie przestępstw popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od dnia 1 września 1939 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Stanowiska:

 1. 4 września 2014 r. w sprawie poszukiwania i ekshumacji tajnych pochówków ofiar terroru komunistycznego.
 2. 16 października 2014 r. w sprawie zwolnienia prof. Włodzimierza Sulei.

 

2 0 1 3 r.

Uchwały:

 1. 7 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii Rady IPN-KŚZpNP dotyczącej powołania prok. Edyty Karolak na stanowisko Dyrektora Biura Lustracyjnego IPN-KŚZpNP
 2. 7 marca 2013 r. w sprawie Informacji o działalności IPN-KŚZpNP w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.
 3. 7 marca 2013 r. w sprawie przejęcia przez IPN-KŚZpNP od Ośrodka Karta programu badawczego Indeks Represjonowanych 
 4. 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Rady IPN-KŚZpNP
 5. 11 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z Działalności IPN-KŚZpNP za 2012 rok złożonego przez Prezesa IPN-KŚZpNP
 6. 18 lipca 2013 r. w sprawie stanowiska dotyczącego przejęcia do zasobów IPN-KŚZpNP materiałów archiwalnych Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych
 7. 5 wrzenia 2013 r. w sprawie rekomendacji w zakresie podstawowych kierunków działalności IPN-KŚZpNP w zakresie ścigania zbrodni

Stanowiska:

 1. 18 lipca 2013 r. wyrażające podziękowanie wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do uzyskania nowej siedziby dla Centrali IPN, co pozwoliło na rozwiązanie części najważniejszych problemów lokalowych Instytutu w stolicy.

 

2 0 1 2 r.

Uchwały :

 1. 26 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 3/11 Rady IPN-KŚZpNP z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu działania Rady IPN-KŚZpNP
 2. 3 lutego 2012 r. w sprawie formy inwentarza archiwalnego IPN-KŚZpNP
 3. 1 marca 2012 r. w sprawie Informacji o działalności IPN-KŚZpNP w okresie 1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.
 4. 5 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2/12 Rady IPN-KŚZpNP z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie formy inwentarza archiwalnego IPN-KŚZpNP
 5. 5 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z Działalności IPN-KŚZpNP za 2011 rok złożonego przez Prezesa IPN-KŚZpNP
 6. 5 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Rady IPN-KŚZpNP
 7. 24 maja 2012 r. w sprawie projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert IPN-KŚZpNP na realizację zadania publicznego dot.: „Pozyskiwania, weryfikacji i scalania informacji celem stworzenia skomputeryzowanej, imiennej bazy obejmującej obywateli państwa polskiego poddanych represjom ze strony okupanta niemieckiego w latach 1939-1945”
 8. 24 maja 2012 r. w sprawie projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert IPN-KŚZpNP na realizację zadania publicznego dot.: „Sporządzenia w 2012 r. w oparciu o przeprowadzone kwerendy w archiwach krajowych i zagranicznych oraz w oparciu o inne źródła nowych, wyodrębnionych, zweryfikowanych, imiennych baz danych obywateli polskich represjonowanych przez władze sowieckie w latach 1939 – 1956 w formie zdigitalizowanej”.
 9. 12 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 11/11 z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie statutu IPN-KŚZpNP
 10. 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 2/12 Rady IPN-KŚZpNP z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie formy inwentarza archiwalnego IPN-KŚZpNP
 11. 24 sierpnia 2012 r. w sprawie projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert w sprawie pozyskania nowych danych w Polsce i za granicą (w archiwach, bibliotekach i innych instytucjach) dotyczących obywateli państwa polskiego poddanych represjom ze strony okupanta niemieckiego w latach 1939–1945 za pomoc ludności żydowskiej
 12. 24 sierpnia 2012 r. w sprawie rekomendacji procedur lustracyjnych w IPN-KŚZpNP
 13. 25 października 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii Rady IPN-KŚZpNP dotyczącej powołania prok. Jacka Wygody na stanowisko Dyrektora Biura Lustracyjnego IPN-KŚZpNP

Stanowiska:

 1. 24 sierpnia 2012 r. w związku z decyzją spółki „Ruch" o sprzedaży budynku przy ul. Towarowej 28 w Warszawie.
 2. 6 wrzenia 2012 r. w sprawie „oceniania polityki ścigania przez Instytut Pamięci przestępstw, o których mowa w artykule 1 punkt 1 lit. a (art. 23 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy).
 3. 25 października 2012 r. w sprawie rekomendacji projektów badawczych realizowanych w IPN.

 

2 0 1 1 r. 

Uchwały:

 1. 7 kwietnia 2011 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady IPN
 2. 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa IPN-KŚZpNP
 3. 14 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu działania Rady IPN
 4. 12 maja 2011 r. w sprawie statutu IPN-KŚZpNP
 5. 12 maja 2011 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego okoliczności likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego oraz przyczyn załamania produkcji i dystrybucji wydawnictw Instytutu Pamięci Narodowej
 6. 31 maja 2011 r. w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa IPN-KŚZpNP
 7. 2 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego konkursu na finansowanie przez IPN-KŚZpNP badań naukowych nad najnowszą historią Polski(uchylona)
 8. 2 czerwca 2011 r. w sprawie dokumentacji represji stosowanej wobec Polaków przez ZSRR w latach 1939 – 1956
 9. 2 czerwca 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego IPN-KŚZpNP
 10. 15 czerwca 2011 r. w sprawie Instrukcji określającej zasady technicznego opracowania materiałów archiwalnych przechowywanych w zasobie archiwalnym IPN-KŚZpNP
 11. 18 sierpnia 2011 r. w sprawie statutu IPN-KŚZpNP (wchodzi w życie 15 września 2011 r.)
 12. 30 sierpnia 2011 r. w sprawie stanowiska Rady w kwestii rozstrzygnięcia pierwszego konkursu na finansowanie przez IPN-KŚZpNP badań naukowych nad najnowszą historią Polski (uchylona)
 13. 15 września 2011 r. w sprawie jawnych materiałów archiwalnych przekazanych na mocy umowy użyczenia w dniu 26 października 2006 r. przez Ministra Obrony Narodowej Prezesowi IPN-KŚZpNP
 14. 6 października 2011 r. w sprawie projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert IPN-KŚZpNP na realizację zadania publicznego pt.: „Baza osób represjonowanych pod okupacją sowiecką”
 15. 20 października 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 7/11 Rady IPN-KŚZpNP z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego konkursu na finansowanie przez IPN-KŚZpNP badań naukowych nad najnowszą historią Polski
 16. 20 października 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 12/11 Rady IPN-KŚZpNP z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie stanowiska Rady w kwestii rozstrzygnięcia pierwszego konkursu na finansowanie przez IPN-KŚZpNP badań naukowych nad najnowszą historią Polski

 

Stanowiska:

 1. 28 kwietnia 2011 r. w sprawie programu badań naukowych na lata 2011 – 2015
 2. 21 lipca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania Krzyża Wolności i Solidarności
do góry