Nawigacja

Działalność Rady

  • Posiedzenie Rady
    Posiedzenie Rady

DZIAŁALNOŚĆ RADY


INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

Posiedzenia Rady odbywają się w zasadzie dwa razy w miesiącu i zazwyczaj przebiegają wedle następującego schematu (porządku obrad):

 

  1. Sprawy porządkowe oraz omawianie bieżących spraw, które wpłynęły do Rady lub zostały wniesione przez jej członków. [Posiedzenie Rady IPN]
  2. Informacja Prezesa Instytutu (lub osoby przez niego wskazanej) o bieżących sprawach Instytutu oraz pytania i interpelacje członków Rady w sprawach związanych z działalnością Instytutu.
  3. Omawianie wybranego problemu z zakresu działalności Instytutu (pionów, komórek organizacyjnych czy agend) zgodnie z harmonogramem wcześniej ustalonym przez Radę. Podstawą dyskusji są informacje pisemne przygotowane przez osoby wskazane przez Prezesa oraz ich prezentacja ustna. W tej części posiedzenia uczestniczą obok Prezesa osoby przez niego wskazane. Zgodnie z wymogami ustawy lub w przypadku spraw szczególnie ważnych Rada podejmuje „uchwałę", która jest decyzją, lub przyjmuje „stanowisko", które wyraża jej opinię. Dyskusja nad tekstem uchwały lub stanowiska odbywa się tylko w gronie członków Rady.

 

Działalność Rady w 2016 r.

 

Działalność Rady w 2015 r.

 

Działalność Rady w 2014 r.

 

Działalność Rady w 2013 r.

 

Działalność Rady w 2012 r.

 

Działalność Rady w 2011 r.

do góry