Nawigacja

Видання IPN укр

Informacje o działalności IPN

w okresie 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

SPIS TREŚCI

Wstęp 

1. Informacja o działalności Kolegium IPN

2. Działalność krajowa

2.1. Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi
2.1.1. Współpraca archiwalna z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi
2.1.2. Współpraca IPN w dziedzinie edukacji z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi
2.1.3. Współpraca w zakresie upamiętniania walk i męczeństwa z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi
2.1.4. Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie poszukiwania i identyfikacji
2.1.5. Współpraca pionu śledczego IPN z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi 
2.2. Kluby Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
2.3. Nagrody
2.3.1. Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej”
2.3.2. Nagroda „Świadek Historii”
2.3.3. Konkurs „Książka Historyczna Roku” o nagrodę im. Oskara Haleckiego
2.3.4. Konkurs im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku”
2.3.5. Ogólnopolski Konkurs na „Audycję Historyczną Roku”
2.4. Nagrody i wyróżnienia dla pracowników IPN

3. Współpraca międzynarodowa

3.1. Polsko-Ukraińskie Forum Historyków
3.2. Działalność ekspercka w zakresie transitional justice
3.2.1. Współpraca z Obywatelskim Sojuszem Obrony Praw Człowieka w Korei Północnej (Citizens’ Alliance for North Korean Human Rights, NKHR) 
3.3. Europejska Sieć Instytucji Archiwalnych Zajmujących się Aktami Tajnych Służb
3.4. Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia
3.5. Współpraca z węgierskim Komitetem Pamięci Narodowej (Nemzeti Emlékezet Bizottsága, NEB)
3.6. „Warszawski Dialog na rzecz Demokracji”
3.7. Festiwal Wolności organizowany przez słowacki Instytut Pamięci Narodu, 8–10 listopada 2017 r., Bratysława
3.8. Inne działania międzynarodowe
3.8.1. Wizyty zagranicznych gości w IPN
3.8.2. Newsletter zagraniczny „IPN in Close-up”
3.9. Współpraca archiwalna
3.10. Międzynarodowe działania edukacyjne IPN
3.10.1. Wystawy Instytutu Pamięci Narodowej
3.10.2. Współpraca Biura Edukacji Narodowej IPN z Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju
3.10.3. Gry planszowe za granicą
3.11. Międzynarodowa współpraca naukowo-badawcza
3.11.1. Konferencje międzynarodowe organizowane przez BBH IPN w kraju i za granicą
3.11.2. Kwerendy archiwalne
3.11.3. Kontakty z placówkami naukowymi
3.12. Współpraca międzynarodowa Biura Poszukiwań i Identyfikacji
3.13. Współpraca międzynarodowa w zakresie upamiętniania walk i męczeństwa
3.14. Współpraca międzynarodowa prokuratorów Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

4. Działalność archiwalna

4.1. Ewidencja
4.1.1. Wielkość zasobu kartotecznego i ewidencyjnego
4.1.2. Porządkowanie i zabezpieczanie zasobu ewidencyjnego
4.1.3. Kwerendy i sprawdzenia
4.1.4. Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej
4.2. Zasób – gromadzenie i opracowywanie
4.2.1. Gromadzenie zasobu
4.2.2. Opracowywanie zasobu
4.2.3. Skontrum
4.2.4. Wyodrębniony tajny zbiór w archiwum IPN
4.2.5. Konserwacja
4.2.6. Magazyny archiwalne 
4.2.7. Archiwum Zakładowe
4.3. Zasoby cyfrowe
4.3.1. Tworzenie pomocy archiwalnych
4.3.2. Digitalizacja
4.3.3. Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej
4.4. Udostępnianie dokumentów
4.4.1. Główne kategorie wniosków 
4.4.2. Realizacja ustawy o działaczach opozycji
4.4.3. Realizacja ustawy dezubekizacyjnej
4.4.4. Wnioski służbowe
4.4.5. Wnioski o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności
4.4.6. Udostępnianie dokumentów w czytelniach
4.5. Działalność naukowa i popularyzatorska pionu archiwalnego
4.6. Obsługa bieżąca
4.7. Archiwum IPN – dane statystyczne

5. Działalność popularyzatorska i edukacyjna

5.1. Edukacja historyczna
5.2. Współpraca z instytucjami zajmującymi się kształceniem nauczycieli i działania edukacyjne skierowane do nauczycieli
5.3. Działania edukacyjne IPN skierowane do uczniów
5.3.1. Ogólnopolskie projekty edukacyjne
5.3.2. Regionalne projekty edukacyjne
5.3.3. Udział IPN w XLIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej 
5.3.4. Konkursy historyczne IPN
5.3.5. Rajdy, gry miejskie i terenowe lekcje historii
5.4. Program Polonijny i dla Polaków na Wschodzie
5.5. Współpraca ze szkołami wyższymi, środowiskiem studenckim oraz uniwersytetami trzeciego wieku
5.6. Współpraca z samorządami
5.7. Uroczystości rocznicowe
5.8. Inne formy ogólnopolskich działań edukacyjnych 
5.9. Działania wystawiennicze
5.10. Popularyzacja historii z wykorzystaniem Internetu
5.11. Planszowe gry historyczne
5.12. Edukacyjny Pokój Zagadek IPN „Żołnierze Wyklęci” 
5.13. Notacje – nagrania filmowe świadków historii
5.14. Projekty filmowe, radiowe i multimedialne
5.15. Współpraca z mediami i inne działania popularyzujące wiedzę
5.16. Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”
5.17. Pozawarszawskie Centra Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”

6. Badania naukowe

6.1. Centralne Projekty Badawcze
6.1.1. Polacy w Rosji i Związku Sowieckim
6.1.2. Wojsko Polskie w strukturach państwa w XX wieku
6.1.3. Stosunki polsko-żydowskie w latach 1918–1968
6.1.4. Województwa wschodnie II Rzeczypospolitej
6.1.5. Komuniści w II Rzeczypospolitej 
6.1.6. Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945
6.1.7. Podziemie niepodległościowe w Polsce 1944–1956
6.1.8. Opozycja i opór społeczny w PRL 1956–1989
6.1.9. Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989
6.1.10. Partia komunistyczna w systemie władzy w Polsce 1944–1989
6.1.11. Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1989
6.1.12. Polska emigracja niepodległościowa 1945–1990
6.1.13. Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych
6.1.14. Rok 1989 – mechanizmy transformacji ustrojowej
6.2. Oddziałowe Projekty Badawcze IPN 
6.3. Konferencje naukowe i popularnonaukowe
6.4. Dotacje dla podmiotów zewnętrznych
6.5. Ekspertyzy 
6.6. Informacje o uzyskanych stopniach naukowych
6.7. Letnia Szkoła Historii Najnowszej
6.8. Wydawnictwa IPN
6.8.1. Działalność wydawnicza
6.8.2. Nagrody dla publikacji IPN
6.8.3. Dystrybucja wydawnictw

7. Poszukiwania i identyfikacja

7.1. Badania historyczne
7.2. Poszukiwania 
7.3. Identyfikacja
7.4. Organizacja prac poszukiwawczych
7.5. Pozostała działalność organizacyjna
7.6. Działalność edukacyjna i informacyjna

8. Upamiętnianie walk i męczeństwa

8.1. Ewidencja i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci
8.1.1. Opieka nad miejscami pamięci w Polsce 
8.1.2. Opieka nad polskimi miejscami pamięci poza granicami kraju
8.2. Ekshumacje i badania archeologiczne
8.3. Opinie
8.4. Dekomunizacja
8.5. Trwałe upamiętnianie faktów, wydarzeń i postaci związanych z miejscami walk i męczeństwa
8.6. Organizacja obchodów i uroczystości upamiętniających miejsca walk i męczeństwa oraz związane z nimi historyczne wydarzenia i postacie
8.6.1. Reprezentowanie IPN na uroczystościach i wydarzeniach
8.6.2. Popularyzacja wiedzy o miejscach walk i męczeństwa oraz związanych z nimi historycznych wydarzeniach i postaciach

9. Ściganie zbrodni

9.1. Stan zatrudnienia prokuratorów w Komisji Ścigania
9.2. Działalność śledcza Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w liczbach
9.3. Udział prokuratorów pionu śledczego IPN w postępowaniach sądowych
9.4. Udział prokuratorów w identyfikacji osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych
9.5. Nadzór służbowy nad działalnością pionu śledczego IPN
9.6. Szkolenia prokuratorów i pracowników komisji
9.7. Realizacja obowiązków pionu śledczego IPN, innych niż wynikające z ustawy o IPN
9.8. Śledztwa budzące zainteresowanie społeczne

10. Lustracja

10.1. Ewidencja oświadczeń lustracyjnych i publikowanie informacji 
10.1.1. Przyjmowanie oświadczeń lustracyjnych oraz informacji o ich uprzednim złożeniu (SEiS)
10.1.2. Przygotowanie i publikowanie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne wymienione w art. 22 ustawy lustracyjnej (SUiP)
10.2. Przygotowywanie i publikowanie katalogów w Biuletynie Informacji Publicznej IPN (WPiPK) 
10.3. Przygotowywanie postępowań lustracyjnych
10.3.1. Sprawy zainicjowane zgodnie z treścią art. 52a pkt 2 i 3 ustawy o IPN
10.3.2. Sprawy przejęte po byłym urzędzie Rzecznika Interesu Publicznego
10.3.3. Wydział Przygotowywania i Nadzoru nad Postępowaniami Lustracyjnymi Biura Lustracyjnego
10.4. Działania analityczno-studyjne

11. Budżet 

11.1. Budżet w układzie klasyfikacji budżetowej
11.1.1. Wykonanie dochodów budżetowych
11.1.2. Wykonanie wydatków budżetowych
11.2. Budżet Instytutu w układzie zadaniowym
11.3. Zatrudnienie

Aneks

Załącznik nr 1: Wydawnictwa IPN
Załącznik nr 2: Publikacje pracowników IPN
Załącznik nr 3: Wystawy IPN
Załącznik nr 4: Wykaz konferencji oraz sesji naukowych i popularnonaukowych
Załącznik nr 5: Wykaz wystąpień pracowników IPN podczas międzynarodowych konferencji i sympozjów za granicą
Załącznik nr 6: Wykaz notacji zrealizowanych przez IPN w 2017 r.
Załącznik nr 7: Spotkania klubów im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w roku 2017 

Wykaz skrótów
Mapa oddziałów i delegatur IPN
Adresy biur, oddziałów i delegatur Instytutu Pamięci Narodowej

Fotografie dokumentujące działalność IPN
Wydawnictwa IPN 2017 
do góry