Nawigacja

Informacje o działalności IPN

w okresie 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

Informacja o działalności
Instytutu Pamięci Narodowej
Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

 SPIS TREŚCI

 Wstęp

1. Sprawozdanie z działalności Rady IPN

2. IPN we współpracy z partnerami społecznymi

2.1. Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi.
2.2. Kluby Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota" .
2.3. Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej" i „Świadek Historii", konkursy „Książka Historyczna Roku", „Najlepszy Debiut Historyczny Roku" i „Audycja Historyczna Roku"

3. Współpraca międzynarodowa

4. Edukacja i badania naukowe

4.1. Badania naukowe.
4.1.1. Centralne Projekty Badawcze
4.1.2. Oddziałowe Projekty Badawcze
4.1.3. Konferencje naukowe i popularnonaukowe
4.1.4. Ekspertyzy
4.1.5. Dotacje dla podmiotów zewnętrznych; nadzór merytoryczny nad projektami naukowymi realizowanymi przez podmioty zewnętrzne (także w formie współpracy)
4.1.6. Informacja o uzyskanych stopniach naukowych
4.1.7. Letnia i Zimowa Szkoła Historii Najnowszej
4.2. Edukacja
4.2.1. Edukacja historyczna
4.2.2. Działania wystawiennicze
4.2.3. Współpraca z mediami i inne działania popularyzujące wiedzę.
4.3. Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia"
4.4. Wydawnictwa IPN
4.4.1. Działalność wydawnicza
4.4.2. Dystrybucja wydawnictw

5. Działalność archiwalna

5.1. Ewidencja
5.1.1. Wielkość zasobu kartotecznego i ewidencyjnego
5.1.2. Porządkowanie i zabezpieczanie zasobu ewidencyjnego
5.1.3. Tworzenie pomocy ewidencyjnych
5.1.4. Kwerendy i sprawdzenia
5.2. Zasób – gromadzenie i opracowywanie
5.2.1. Gromadzenie zasobu
5.2.2. Porządkowanie i opracowywanie zasobu
5.2.3. Skontrum
5.2.4. Wyodrębniony, tajny zbiór w archiwum IPN
5.2.5. Konserwacja
5.2.6. Magazyny archiwalne
5.2.7. Archiwum Zakładowe
5.3. Zasoby cyfrowe
5.3.1. Tworzenie pomocy archiwalnych
5.3.2. Digitalizacja
5.3.3. Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej
5.4. Udostępnianie dokumentów
5.4.1. Główne kategorie wniosków
5.4.2. Wnioski uprawnionych podmiotów
5.4.3. Wnioski służbowe
5.4.4. Wnioski pionu lustracyjnego IPN
5.4.5. Realizacja ustawy „dezubekizacyjnej"
5.4.6. Wnioski o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności
5.4.7. Udostępnianie dokumentów w czytelniach
5.5. Obsługa bieżąca
5.6. Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów – dane statystyczne

6. Ściganie zbrodni

6.1. Stan zatrudnienia prokuratorów
w Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
6.2. Skontrum i śledztwa w sprawach zbrodni nazistowskich
6.3. Działalność śledcza Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w liczbach
6.4. Realizacja obowiązków pionu śledczego IPN innych niż wynikające z ustawy o IPN-KŚZpNP
6.5. Nadzór służbowy nad działalnością pionu śledczego IPN
6.6. Śledztwa umorzone ze względu na przedawnienie karalności, w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2010 r. (sygn. I KZP 5/10, OSNKW 2010/7, poz. 55)
6.7. Udział prokuratorów pionu śledczego IPN w postępowaniach sądowych
6.8. Śledztwa prowadzone w okresie sprawozdawczym budzące szerokie zainteresowanie społeczne

7. Lustracja

7.1. Ewidencja oświadczeń lustracyjnych i publikowanie informacji
7.1.1. Przyjmowanie oświadczeń lustracyjnych oraz informacji o ich uprzednim złożeniu
7.1.2. Kserokopie oświadczeń lustracyjnych
7.1.3. Inne czynności wykonywane przez pracowników SEiS
7.1.4. Przygotowywanie i publikowanie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne wymienione w art. 22 ustawy lustracyjnej (SUiP)
7.2. Przygotowywanie i publikowanie katalogów tematycznych.
7.2.1. Przygotowywanie i publikowanie katalogów w „Biuletynie Informacji Publicznej IPN".
7.3. Przygotowywanie postępowań lustracyjnych.
7.3.1. Sprawy zainicjowane zgodnie z treścią art. 52a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP
7.3.2. Sprawy przejęte po byłym urzędzie Rzecznika Interesu Publicznego.
7.4. Działania analityczno-studyjne

8. Budżet

8.1. Budżet w układzie klasyfikacji budżetowej
8.1.1. Wykonanie dochodów budżetowych
8.1.2. Wykonanie wydatków budżetowych
8.2. Budżet Instytutu w układzie zadaniowym
8.3. Zatrudnienie

Wykaz skrótów

Fotografie dokumentujące działalność IPN

Aneks

Załączniki:

Załącznik nr 1: Wydawnictwa IPN
Załącznik nr 2: Publikacje pracowników IPN
Załącznik nr 3: Wystawy IPN
Załącznik nr 4: Wykaz konferencji, sesji naukowych i popularnonaukowych
Załącznik nr 5: Wykaz wystąpień pracowników IPN podczas międzynarodowych konferencji i sympozjów
Załącznik nr 6: Wykaz notacji zrealizowanych w 2013 r.
Załącznik nr 7: Spotkania klubów im. gen. Stefana Roweckiego „Grota" w roku 2013

Mapa oddziałów i delegatur IPN

Adresy biur, oddziałów i delegatur IPN

Wydawnictwa IPN w 2013 roku

do góry