Nawigacja

Informacje o działalności IPN

w okresie 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

SPIS TREŚCI TOM I

Wstęp

Informacja o działalności Kolegium IPN

Część I. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi i komunikacja medialna

1. Współpraca krajowa

1.1. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi
1.2. Współpraca ze szkołami wyższymi, środowiskami studenckimi oraz uniwersytetami

2. Współpraca międzynarodowa

2.1. Współpraca bilateralna
2.2. Współpraca z Polonią i organizacjami polonijnymi
2.2.1. Zagraniczne Przystanki Historia
2.2.2. Pozostała współpraca z organizacjami polonijnymi
2.3. Inne działania międzynarodowe
2.4. Dyfamacje

3. Informacja i Komunikacja Społeczna

3.1. Uroczystości rocznicowe
3.2. Patronaty
3.3. Współpraca z mediami
3.3.1. Audycje radiowe
3.3.2. Audycje telewizyjne
3.3.3. Dodatki prasowe
3.3.4. Dodatki prasowe międzynarodowe
3.4. Media społecznościowe
3.5. Wydarzenia
3.6. Historia w Internecie
3.6.1. Portale
3.6.2. Inna działalność internetowa
3.7. Inne koncerty, spektakle, filmy, multimedia itp.

Część II. Działalność ustawowa poszczególnych pionów IPN

1. Działalność archiwalna

1.1. Zasób
1.1.1. Stan zasobu
1.1.2. Zabezpieczenie i przechowywanie zasobu
1.2. Opracowanie zasobu
1.2.1. Cyfrowe Archiwum
1.2.2. Inwentarz archiwalny
1.2.3. Baza ZEUS
1.3. Digitalizacja zasobu
1.3.1. Reprografia
1.4. Udostępnianie zasobu
1.4.1. Udostępnianie dokumentów i informacji o zasobie podmiotom zewnętrznym
1.4.2. Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej
1.4.3. Wnioski służbowe
1.4.4. Kwerendy i sprawdzenia w zasobie ewidencyjnym
1.4.5. Praca czytelni
1.5. Działalność popularyzatorska i edukacyjna
1.5.1. Publikacje naukowe
1.5.2. Działalność popularyzatorska i edukacyjna

2. Działalność popularyzatorska i edukacyjna

2.1. Kształcenie nauczycieli – seminaria i szkolenia
2.2. Program polonijny i zagraniczny
2.3. Konkursy i projekty
2.3.1. Ogólnopolskie projekty i konkursy własne
2.3.2. Regionalne projekty i konkursy własne
2.3.3. Projekty i konkursy we współpracy
2.4. Lekcje, warsztaty i wykłady
2.5. Wyjazdy edukacyjne, rajdy i gry miejskie
2.5.1. Spacery edukacyjne
2.5.2. Gry miejskie
2.5.3. Rajdy, marsze i biegi pamięci
2.6. Materiały edukacyjne
2.6.1. Materiały dla nauczycieli i publikacje popularnonaukowe
2.6.2. Infografiki
2.6.3. Gry edukacyjne
2.7. Wystawy i ich ekspozycje
2.7.1. Wystawy w kraju
2.7.2. Wystawy za granicą
2.7.3. Wystawy elementarne
2.8. Projekty multimedialne
2.8.1. Notacje
2.8.2. Audiobooki
2.8.3. Międzynarodowy Festiwal Filmowy o totalitaryzmach „Echa Katynia”
2.8.4. Inne projekty multimedialne o charakterze edukacyjnym
2.9. Inne działania popularyzujące wiedzę
2.10. Kluby Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
2.11. Kluby Historyczne im. płk. Łukasza Cieplińskiego
2.12. Krajowe Centra Edukacyjne IPN i „Przystanki Historia”

3. Badania naukowe

3.1. Projekty badawcze
3.1.1. Centralne Projekty Badawcze
3.2. Oddziałowe projekty badawcze
3.3. Badania nad terrorem okupacyjnym
3.4. Konferencje naukowe i popularnonaukowe
3.5. Letnia Szkoła Historii Najnowszej
3.6. Ekspertyzy i opinie, recenzje, konsultacje
3.7. Uzyskane stopnie naukowe

4. Poszukiwania i identyfikacja

4.1. Badania historyczne
4.1.1. Badania historyczne dotyczące miejsc pochówku w Polsce
4.1.2. Badania historyczne dotyczące miejsc pochówku poza granicą Polski
4.2. Poszukiwania
4.2.1. Poszukiwania w Polsce
4.2.2. Poszukiwania za granicą
4.2.3. Działania rekonesansowe za granicą
4.3. Identyfikacja
4.4. Organizacja prac poszukiwawczych
4.5. Działalność edukacyjna i informacyjna

5. Upamiętnianie walk i męczeństwa

5.1. Budowa i remonty upamiętnień
5.1.1. Wykonywanie nowych upamiętnień
5.1.2. Remonty upamiętnień
5.2. Groby wojenne – budowa i remonty, ekshumacje
5.2.1. Wykonywanie nowych nagrobków
5.2.2. Remonty grobów wojennych
5.2.3. Ekshumacje
5.3. Groby weteranów walk o wolność i niepodległość Polski
5.3.1. Ewidencja grobów weteranów
5.3.2. Realizacja wniosków o udzielenie dotacji celowych i świadczeń pieniężnych
5.3.3. Budowa i remonty grobów weteranów
5.4. Opiniowanie upamiętnień i nazw
5.4.1. Realizacja ustawy o IPN
5.4.2. Realizacja ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego

6. Ściganie zbrodni

6.1. Stan zatrudnienia prokuratorów w Komisji Ścigania
6.2. Działalność śledcza Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w liczbach
6.3. Działalność Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawach o unieważnienie orzeczeń w trybie wskazanym w art. 45b ustawy o IPN-KŚZpNP
6.4. Udział prokuratorów Komisji Ścigania w postępowaniach sądowych w związku z realizacją zadań ustawowych
6.5. Udział prokuratorów w identyfikacji osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych
6.6. Nadzór służbowy nad działalnością Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
6.7. Szkolenia prokuratorów i pracowników Komisji
6.8. Realizacja obowiązków pionu śledczego IPN, innych niż wynikające z ustawy o IPN
6.9. Wybrane postępowania KŚZpNP prowadzone w 2021 r., obrazujące pracę prokuratorów

7. Lustracja

7.1. Ewidencja oświadczeń lustracyjnych i publikacja informacji
7.1.1. Przyjmowanie oświadczeń lustracyjnych oraz informacji o ich uprzednim złożeniu (SEiS)
7.1.2. Przygotowanie i publikowanie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy lustracyjnej (SUiP)
7.2. Przygotowywanie i publikowanie katalogów w Biuletynie Informacji Publicznej IPN
7.3. Przygotowywanie postępowań lustracyjnych
7.3.1. Sprawy zainicjowane zgodnie z treścią art. 52a pkt 2 i 3 ustawy o IPN
7.3.2. Sprawy przejęte po byłym urzędzie Rzecznika Interesu Publicznego
7.3.3. Wydział Przygotowywania i Nadzoru nad Postępowaniami Lustracyjnymi Biura Lustracyjnego
7.4. Działania analityczno-studyjne

8. Wydawnictwo IPN

8.1. Nagrody
8.2. Periodyki
8.2.1. Periodyki naukowe
8.2.2. Periodyki popularnonaukowe
8.3. Dystrybucja i sprzedaż
8.4. Promocja i popularyzacja

9. Budżet

9.1. Budżet w układzie klasyfikacji budżetowej
9.1.1. Wykonanie dochodów budżetowych
9.1.2. Wykonanie wydatków budżetowych
9.2. Budżet Instytutu w układzie zadaniowym
9.3. Zatrudnienie

Wykaz skrótów

Aneks

Załącznik nr 1: Wydawnictwa IPN
Załącznik nr 2: Publikacje pracowników IPN
Załącznik nr 3: Wystawy IPN
Załącznik nr 4: Wykaz konferencji oraz sesji naukowych i popularnonaukowych
Załącznik nr 5: Wykaz wystąpień pracowników IPN podczas międzynarodowych konferencji i sympozjów organizowanych oraz współorganizowanych przez instytucje zagraniczne (w tym online)
Załącznik nr 6: Wykaz notacji zrealizowanych przez IPN w 2021 r.
Załącznik nr 7: Uroczystości upamiętniające wydarzenia i postacie związane z walką i męczeństwem organizowane lub współfinansowane przez pion upamiętniania walk i męczeństwa
Załącznik nr 8: Reprezentowanie IPN przez pracowników pionu upamiętniania walk i męczeństwa podczas uroczystości i wydarzeń krajowych oraz zagranicznych
Załącznik nr 9: Groby weteranów, których wykonanie lub renowacja zostały sfinansowane z urzędu przez pion upamiętniania walk i męczeństwa IPN
Załącznik nr 10: Groby wojenne, których wykonanie lub renowacja zostały sfinansowane lub współfinansowane przez pion upamiętniania walk i męczeństwa IPN
Załącznik nr 11: Upamiętnienia, których wykonanie lub renowacja zostały sfinansowane lub były współfinansowane przez pion upamiętniania walk i męczeństwa IPN
Załącznik nr 12: Wykaz spotkań poświęconych publikacjom i filmom
Załącznik nr 13: Nagrody i wyróżnienia

Mapa oddziałów, delegatur IPN oraz Przystanków Historia IPN

Adresy biur, oddziałów i delegatur Instytutu Pamięci Narodowej

Krajowe Przystanki Historia IPN

Izby Pamięci IPN

Zagraniczne Przystanki Historia IPN

Wydawnictwa IPN w 2021 r.

Fotografie dokumentujące wybrane wydarzenia z działalności IPN w 2021 r. 

***

SPIS TREŚCI

Aneks

Załącznik nr 1: Wydawnictwa IPN

Załącznik nr 2: Publikacje pracowników IPN

Załącznik nr 3: Wystawy IPN

Załącznik nr 4: Wykaz konferencji oraz sesji naukowych i popularnonaukowych

Załącznik nr 5: Wykaz wystąpień pracowników IPN podczas międzynarodowych konferencji i sympozjów organizowanych oraz współorganizowanych przez instytucje zagraniczne (w tym online)

Załącznik nr 6: Wykaz notacji zrealizowanych przez IPN w 2022 r.

Załącznik nr 7: Uroczystości upamiętniające wydarzenia i postacie związane z walką i męczeństwem organizowane lub współfinansowane przez pion upamiętniania walk i męczeństwa

Załącznik nr 8: Reprezentowanie IPN przez pracowników pionu upamiętniania walk i męczeństwa podczas uroczystości i wydarzeń krajowych oraz zagranicznych

Załącznik nr 9: Groby weteranów wykonane i poddane renowacji z urzędu z funduszy pionu upamiętniania walk i męczeństwa IPN; informacje o uroczystościach pogrzebowych oraz prezentacji grobów

Załącznik nr 10: Groby wojenne wykonane i poddane renowacji z funduszy pionu upamiętniania walk i męczeństwa IPN; informacje o uroczystościach pogrzebowych oraz prezentacji grobów

Załącznik nr 11: Upamiętnienia, których wykonanie lub renowacja były finansowane lub współfinansowane przez pion upamiętniania walk i męczeństwa IPN; informacje o odsłonięciu albo prezentacji upamiętnień

Załącznik nr 12: Wykaz spotkań poświęconych publikacjom i filmom

Załącznik nr 13: Nagrody i wyróżnienia

Mapa oddziałów i delegatur IPN oraz Centrów Edukacyjnych i Przystanków Historia

Adresy biur, oddziałów i delegatur IPN, krajowych Centrów Edukacyjnych i Przystanków Historia, Izb Pamięci IPN oraz zagranicznych Przystanków Historia

Wydawnictwa IPN w 2022 r.

Fotografie dokumentujące wybrane wydarzenia z działalności IPN w 2022 r.

Informacja o działalności Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w 2022 r.

Wstęp

1. Informacja o działalności Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)

2. Dział Zbiorów

2.1. Pozyskiwanie zbiorów

2.2. Ewidencja zbiorów

2.3. Opieka nad zbiorami w pomieszczeniach magazynowych

2.4. Konserwacja

2.5. Książki, broszury i inne wydawnictwa ukazujące się poza cenzurą w drugim obiegu wydawniczym

2.6. Digitalizacja

2.7. Współpraca z innymi instytucjami

3. Dział Edukacyjny

3.1. Zwiedzanie Muzeum

3.2. Wystawy

3.2.1. Wystawy w budynkach Muzeum

3.2.2. Wystawy plenerowe

3.3. Uroczystości rocznicowe i wydarzenia kulturalne

3.3.1. Uroczystości rocznicowe i wydarzenia kulturalne organizowane i współorganizowane przez Muzeum

3.3.2. Uroczystości rocznicowe i wydarzenia kulturalne organizowane na terenie Muzeum przez partnerów zewnętrznych

3.4. Działania edukacyjne i popularyzatorskie

3.5. Aktywność merytoryczna pracowników Działu Edukacyjnego

3.6. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi

3.7. Projekt wolontariatu

4. Dział Informacji, Promocji i Wydawnictw

4.1. Wydawnictwa

4.2. Promocja wydarzeń

4.3. Udzielone patronaty

4.4. Współpraca Muzeum z producentami filmów i programów telewizyjnych

5. Dział Administracyjny

6. Dział Inwestycji

7. Dział Księgowy

7.1. Budżet w układzie klasyfikacji budżetowej

7.2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych

7.3. Realizacja wydatków bieżących w 2022 r. (dotacja podmiotowa)

7.4. Realizacja wydatków bieżących w 2022 r. (dotacja podmiotowa poz. 44 rezerwy)

7.5. Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2022 r.

7.6. Zatrudnienie

8. Publikacje pracowników Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)

Fotografie dokumentujące wybrane wydarzenia z działalności Muzeum 

do góry