Nawigacja

Informacje o działalności IPN

w okresie 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

SPIS TREŚCI

Informacja o działalności Kolegium IPN

Część I. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi i komunikacja medialna

1. Współpraca krajowa

1.1. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi 
1.2. Współpraca ze szkołami wyższymi, środowiskami studenckimi oraz uniwersytetami 

2. Współpraca międzynarodowa

2.1. Współpraca bilateralna 
2.2. Współpraca z Polonią i organizacjami polonijnymi 
2.2.1. Zagraniczne Przystanki Historia 
2.2.2. Pozostała współpraca z organizacjami polonijnymi 
2.3. Inne działania międzynarodowe 
2.4. Dyfamacje 

3. Informacja i komunikacja społeczna

3.1. Uroczystości rocznicowe
3.2. Patronaty
3.3. Współpraca z mediami
3.3.1. Audycje radiowe 
3.3.2. Audycje telewizyjne 
3.3.3. Dodatki prasowe 
3.4. Media społecznościowe 
3.5. Wydarzenia
3.6. Historia w Internecie
3.6.1. Portale
3.6.2. Inna działalność internetowa
3.7. Inne: koncerty, teatry, filmy, multimedia itp.

Część II. Działalność ustawowa poszczególnych pionów IPN

1. Działalność archiwalna

1.1. Zasób 
1.1.1. Stan zasobu 
1.1.2. Zabezpieczenie i przechowywanie zasobu 
1.2. Opracowanie zasobu 
1.2.1. Cyfrowe Archiwum 
1.2.2. Inwentarz archiwalny 
1.2.3. Baza ZEUS 
1.3. Digitalizacja zasobu 
1.4. Udostępnianie zasobu 
1.4.1. Udostępnianie dokumentów i informacji o zasobie podmiotom zewnętrznym 
1.4.2. Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej 
1.4.3. Wnioski służbowe 
1.4.4. Kwerendy i sprawdzenia w zasobie ewidencyjnym 
1.4.5. Praca czytelni 
1.5. Działalność naukowa i popularyzatorska 

2. Działalność popularyzatorska i edukacyjna

2.1. Kształcenie nauczycieli – seminaria i szkolenia 
2.2. Program polonijny i zagraniczny 
2.3. Konkursy i projekty 
2.3.1. Ogólnopolskie projekty i konkursy własne 
2.3.2. Regionalne projekty i konkursy własne 
2.3.3. Projekty i konkursy we współpracy 
2.4. Lekcje, warsztaty i wykłady 
2.5. Wyjazdy edukacyjne, rajdy i gry miejskie 
2.5.1. Spacery edukacyjne 
2.5.2. Gry miejskie 
2.5.3. Rajdy, marsze i biegi pamięci 
2.6. Materiały edukacyjne 
2.6.1. Materiały dla nauczycieli i publikacje popularnonaukowe 
2.6.2. Infografiki 
2.6.3. Gry edukacyjne 
2.6.3.1. Gry planszowe 
2.6.3.2. Gry z wykorzystaniem aplikacji mobilnych 
2.6.3.3. Gry i quizy online 
2.7. Wystawy i ich ekspozycje 
2.7.1. Wystawy w kraju 
2.7.2. Wystawy za granicą 
2.7.3. Wystawy elementarne 
2.8. Projekty multimedialne 
2.8.1. Notacje 
2.8.2. Audiobooki 
2.8.3. Międzynarodowy Festiwal Filmowy o totalitaryzmach „Echa Katynia” 
2.8.4. Inne projekty multimedialne o charakterze edukacyjnym 
2.9. Inne działania popularyzujące wiedzę 
2.10. Kluby Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 
2.11. Krajowe Centra Edukacyjne IPN i „Przystanki Historia” 

3. Badania naukowe

3.1. Projekty badawcze 
3.1.1. Centralne Projekty Badawcze 
3.1.1.1. Dzieje Żydów w Polsce i relacje polsko-żydowskie w latach 1914–1989 
3.1.1.2. Losy Polski i jej obywateli w latach II wojny światowej 
3.1.1.3. Podziemie niepodległościowe w Polsce 1944–1956 
3.1.1.4. Władze komunistyczne wobec kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989 
3.1.1.5. Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1989 
3.1.1.6. Partia komunistyczna w systemie władzy w Polsce 1944–1989 
3.1.1.7. Polska emigracja niepodległościowa 1945–1990 
3.1.1.8. „Solidarność” i opór społeczny w PRL 1956–1989 
3.1.2. Seminaria 
3.1.2.1. Wojsko Polskie w strukturach państwa w XX wieku 
3.1.2.2. Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych 
3.1.2.3. Komuniści w Drugiej Rzeczypospolitej 
3.1.2.4. Rok 1989 – mechanizmy transformacji ustrojowej 
3.1.3. Serie wydawnicze 
3.1.3.1. Polacy w Rosji i Związku Sowieckim 
3.1.3.2. Województwa wschodnie II Rzeczypospolitej 
3.1.3.3. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 
3.2. Oddziałowe Projekty Badawcze 
3.3. Badania nad terrorem okupacyjnym 
3.4. Monografie naukowe, edycje pamiętników i wspomnień 
3.5. Konferencje naukowe i popularnonaukowe 
3.6. Letnia Szkoła Historii Najnowszej 
3.7. Ekspertyzy i opinie 
3.8. Uzyskane stopnie naukowe 

4. Poszukiwania i identyfikacja

4.1. Badania historyczne 
4.2. Poszukiwania 
4.3. Identyfikacja 
4.3.1. Organizacja prac poszukiwawczych 
4.4. Działalność edukacyjna i informacyjna 

5. Upamiętnianie walk i męczeństwa

5.1. Budowa i remonty upamiętnień 
5.1.1. Wykonywanie nowych upamiętnień 
5.1.2. Remonty upamiętnień 
5.2. Groby wojenne – budowa i remonty, ekshumacje 
5.2.1. Wykonywanie nowych nagrobków 
5.2.2. Remonty grobów wojennych 
5.2.3. Ekshumacje 
5.3. Groby weteranów walk o wolność i niepodległość Polski 
5.3.1. Ewidencja grobów weteranów 
5.3.2. Realizacja wniosków o udzielenie dotacji celowych i świadczeń pieniężnych 
5.3.3. Budowa i remonty grobów weteranów 
5.4. Opiniowanie upamiętnień i nazw 
5.4.1. Realizacja ustawy o IPN
5.4.2. Realizacja ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego

6. Ściganie zbrodni

6.1. Stan zatrudnienia prokuratorów w Komisji Ścigania 
6.2. Działalność śledcza Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w liczbach
6.3. Działalność Komisji ŚZpNP w sprawach o unieważnienie orzeczeń w trybie wskazanym w art. 45b ustawy o IPN-KŚZpNP 
6.4. Udział prokuratorów Komisji Ścigania w postępowaniach sądowych w związku z realizacją zadań ustawowych 
6.5. Udział prokuratorów w identyfikacji osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarny lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych 
6.6. Nadzór służbowy nad działalnością Głównej Komisji 
6.7. Szkolenia prokuratorów i pracowników Komisji 
6.8. Realizacja obowiązków pionu śledczego IPN, innych niż wynikające z ustawy o IPN-KŚZpNP 
6.9. Wybrane postępowania Komisji Ścigania prowadzone w 2020 r. obrazujące pracę prokuratorów 

7. Lustracja

7.1. Ewidencja oświadczeń lustracyjnych i publikacja informacji 
7.1.1. Przyjmowanie oświadczeń lustracyjnych oraz informacji o ich uprzednim złożeniu (SEiS) 
7.1.2. Przygotowanie i publikowanie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy lustracyjnej 
7.2. Przygotowywanie i publikowanie katalogów w Biuletynie Informacji Publicznej IPN 
7.3. Przygotowywanie postępowań lustracyjnych 
7.3.1. Sprawy zainicjowane zgodnie z treścią art. 52a pkt 2 i 3 ustawy o IPN 
7.3.2. Sprawy przejęte po byłym urzędzie Rzecznika Interesu Publicznego 
7.3.3. Wydział Przygotowywania i Nadzoru nad Postępowaniami Lustracyjymi Biura Lustracyjnego
7.4. Działania analityczno-studyjne 

8. Wydawnictwo IPN

9. Budżet

9.1. Budżet w układzie klasyfikacji budżetowej 
9.1.1. Wykonanie dochodów budżetowych 
9.1.2. Wykonanie wydatków budżetowych 
9.1.2.1. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i grupach wydatków 
9.2. Budżet Instytutu w układzie zadaniowym 
9.3. Zatrudnienie 

Wykaz skrótów

Aneksy

Załącznik nr 1: Wydawnictwa IPN 
Załącznik nr 2: Publikacje pracowników IPN
Załącznik nr 3: Wystawy IPN
Załącznik nr 4: Wykaz konferencji oraz sesji naukowych i popularnonaukowych
Załącznik nr 5: Wykaz wystąpień pracowników IPN podczas międzynarodowych konferencji i sympozjów za granicą
Załącznik nr 6: Wykaz notacji zrealizowanych przez IPN w 2020 r. 
Załącznik nr 7: Uroczystości upamiętniające wydarzenia i postacie związane z walką i męczeństwem organizowane lub współfinansowane przez pion upamiętniania walk i męczeństwa w 2020 r. 
Załącznik nr 8: Reprezentowanie IPN przez pracowników pionu upamiętniania walk i męczeństwa podczas uroczystości i wydarzeń krajowych oraz zagranicznych 
Załącznik nr 9: Groby weteranów, których wykonanie lub renowacja zostały sfinansowane z urzędu przez pion upamiętniania walk i męczeństwa IPN 
Załącznik nr 10: Groby wojenne, których wykonanie lub renowacja zostały sfinansowane lub współfinansowane przez pion upamiętniania walk i męczeństwa IPN 
Załącznik nr 11: Upamiętnienia, których wykonanie lub renowacja zostały sfinansowane lub współfinansowane przez pion upamiętniania walk i męczeństwa IPN
Załącznik nr 12: Wykaz spotkań poświęconych publikacjom i filmom 
Załącznik nr 13: Nagrody i wyróżnienia przyznane pracownikom IPN

Mapa oddziałów, delegatur IPN oraz Przystanków Historia IPN

Adresy biur, oddziałów i delegatur Instytutu Pamięci Narodowej

Krajowe Przystanki Historia IPN

Izby Pamięci IPN

Zagraniczne Przystanki Historia IPN

Fotografie dokumentujące wybrane wydarzenia z działalności IPN w 2020 r.

Wydawnictwa IPN w 2020 r.

 

do góry