Nawigacja

Konferencje naukowe

Cykl trzech międzynarodowych konferencji „TRIDUUM HISTORICUM – początek końca czy początek »nowego świata«?” – Wrocław, 9–13 września 2019

80. rocznica wybuchu II wojny światowej oraz 30. rocznica rewolucyjnego roku '89 skłania zarówno do refleksji i podsumowań dotyczących stanu wiedzy historycznej oraz pamięci zbiorowej społeczeństw o minionym czasie, jak i do podjęcia próby poszerzenia horyzontów badawczych o dziedziny pokrewne: socjologię, antropologię kultury, psychologię, a także o perspektywy i ogląd rzeczywistości wojennej i powojennej państw sąsiednich oraz specyfiki Dolnego Śląska.

Cykl trzech międzynarodowych konferencji

TRIDUUM HISTORICUM – początek końca czy początek „nowego świata”?

Wrocław, 9–13 września 2019 r.

 

  • Konferencja „Rok 1939. Pamięć – Historia – Utopia”

Konferencja interdyscyplinarna ma na celu ujęcie w szerszym kontekście problemu pamięci i świadomości historycznej społeczeństw, ukazanie mechanizmów zapamiętywania doświadczeń historycznych i ich wpływu z jednej strony na współczesny obraz dziejów narodowych, z drugiej – na psychologiczne skutki traum narodowych, przejawiające się zarówno w świadomości zbiorowej, jak i indywidualnej różnych narodowości i oddziałujące na współczesne zjawiska społeczne. Celem konferencji jest przeprowadzenie swego rodzaju diagnozy świadomości historycznej współczesnego społeczeństwa oraz wskazanie kierunków upamiętniania i kształtowania tej świadomości.

Rok 1939 ma być datą symboliczną, metaforyczną cenzurą czasową końca „starego” i początków „nowego świata”.

Osoba odpowiedzialna i organizator: Agnieszka Klarman
agnieszka.klarman@ipn.gov.pl
tel. 71 326 9742

  • Konferencja „»Jądro ciemności« – II wojna światowa w Europie Środkowo-Wschodniej”

Konferencja stawia sobie za cel możliwie jak najszersze ujęcie kwestii przebiegu II wojny światowej na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Obok przyjrzenia się sprawom militarnym niezwykle cenne będzie spojrzenie także na kontekst społeczny i ekonomiczny konfliktu oraz na wybór tej części Starego Kontynentu jako miejsca Zagłady Żydów. Podczas konferencji poruszone będą m.in. tematy polityki okupacyjnej reżimów nazistowskiego oraz sowieckiego, z uwzględnieniem tak oporu wobec nich, jak i zjawiska kolaboracji, a także ekonomicznego wymiaru konfliktu. Kolejnym celem wydarzenia będzie także próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób II wojna światowa zmieniła społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, i przeanalizowanie różnorakich postaw grup oraz jednostek w latach konfliktu.

Główne tematy konferencji:

- działania militarne
- reżimy okupacyjne
- ruch oporu i kolaboracja
- społeczeństwo i gospodarka w warunkach wojennych
- Zagłada Żydów

Osoba odpowiedzialna i organizator: Kamil Frączkiewicz
kamil.fraczkiewicz@ipn.gov.pl
tel. 71 326 9741

  • Konferencja „Dolny Śląsk 1939–1989. Przemiany, specyfika, tożsamość

Konferencja mająca na celu ukazanie wyjątkowości Dolnego Śląska na tle reszty kraju w toku przemian, jakie zachodziły w tym rejonie w omawianym okresie, poprzez wykazanie różnic, uwypuklenie jego specyfiki i lokalnych uwarunkowań, a z drugiej strony także znalezienie podobieństw i elementów wspólnych z pozostałymi rejonami. Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie, czy powstała przez ten czas swego rodzaju „tożsamość Dolnego Śląska” i czy możemy już dzisiaj mówić o takim pojęciu.

Konferencja odbędzie się w formie paneli dyskusyjnych.

Osoba odpowiedzialna i organizator: Krzysztof Kupeć
krzysztof.kupec@ipn.gov.pl
tel. 71 3269768


Język konferencji: polski, angielski, niemiecki

Organizatorzy zapewnią tłumaczenie symultaniczne. Na każde wystąpienie przewidziane jest 20 minut. Nie pobieramy opłaty konferencyjnej; organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie. Przewidujemy publikację referatów w recenzowanym tomie studiów.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres mailowy:

agnieszka.klarman@ipn.gov.pl; kamil.fraczkiewicz@ipn.gov.pl; krzysztof.kupec@ipn.gov.pl w terminie do 31 maja 2019 r. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszonych tematów wystąpień.

 

CALL FOR PAPERS: TRIDUUM HISTORICUM – beginning of the end or beginning of the ‘new world’?

 

CALL FOR PAPERS: TRIDUUM HISTORICUM – der Anfang vom Ende oder der Anfang einer "neuen Welt"?

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО: TRIDUUM HISTORICUM – начало конца или начало „нового мира”?

do góry