Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „Aparat bezpieczeństwa w perspektywie antropologii władzy i antropologii organizacji” – Wrocław, 21–22 lutego 2019 (termin przyjmowania zgłoszeń upłynął)

Badania w zakresie funkcjonowania aparatu bezpieczeństwa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej zaczynają powoli obejmować coraz to nowe, często nieoczywiste dotąd, a przez to zaskakujące przestrzenie badawcze. Zdecydowanie niewystarczające są już dziś same ustalenia faktograficzne, ja również traktowanie materiałów pozostawionych przez dawną bezpiekę jako exemplum w klasycznych studiach z zakresu historii państw i tworzących je społeczeństw. Ambicją szeregu badaczy stały się coraz śmielsze próby odpowiadania na pytania o mechanizmy funkcjonowania władzy w okresie komunistycznej, o subtelne, niezwykle złożone i wielostronne relacje ludzi sprawujących władzę z ludźmi w imieniu których formalnie owa władza była sprawowana, o dalekosiężne skutki (społeczne, kulturowe, gospodarcze, polityczne), jakie ideologia i totalitarna praktyka bolszewicka wywarły na współczesny nam świat. Na eksploracje sięgające w nazwane obszary pozwalają zarówno wielkość, jak i różnorodność materiału źródłowego pozostawionego przez komunistyczne organy bezpieczeństwa, w tym te, które przechowywane są w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. Mogą one swym bogactwem zaspokajać potrzeby badawcze zarówno historyków, czy językoznawców, jak i coraz częściej socjologów oraz antropologów kultury, psychologów itd.

Od kilku lat wrocławski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, wraz ze współpracującymi w tym zakresie instytucjami, przede wszystkim Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutem Historii UMCS w Lublinie, aktywnie uczestniczy w formowaniu nowatorskiego na skalę światową spojrzenia na problem funkcjonowania komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Zorganizowano dotychczas dwie konferencje naukowe, z udziałem badaczy nie tylko z Polski ale też zagranicy. Materiały z tych konferencji zostały opublikowane w formie tomów studiów („W stronę antropologii bezpieki” oraz „Antropologia donosu”). Kontynuując rozpoczęte wiele lat temu badania, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w trzeciej edycji konferencji „W stronę antropologii bezpieki”. Tym razem chcielibyśmy skoncentrować się na dwóch wzajemnie uzupełniających się perspektywach – antropologii władzy i antropologii organizacji, traktując je jako źródła inspiracji do analizowania działalności organów bezpieczeństwa komunistycznego państwa z jednej strony, ale także skutków tej działalności, którą odczuwamy w jakimś wymiarze do dnia dzisiejszego. Ta ostatnia kwestia nie dotyczy tylko sfery pamięci (czasami pamięci o martyrologii), ale także sfery, którą można byłoby określić poziomem zaufania społecznego do instytucji władzy, obywatelskiej partycypacji w rządzeniu, czy wreszcie doszukiwaniu się ukrytych mechanizmów funkcjonowania społeczności lokalnych, istnienia niejawnych grup interesu, nacisku itp.

Głównymi adresatami naszego zaproszenia do udziału w konferencji chcielibyśmy uczynić historyków, socjologów, antropologów kultury, językoznawców, politologów. Czynimy starania, aby w konferencji wzięli udział również naukowcy z zagranicy. Szczególnie interesujące dla nas były propozycje wystąpień mieszczących się w następujących obszarach:

  1. Etnografia bezpieki: metody badań aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej – od prozopografii do gęstego opisu;
  2. Analiza funkcjonowania aparatu bezpieczeństwa w perspektywie organizacyjnej (w tym antropologii organizacji);
  3. Analiza funkcjonowania aparatu bezpieczeństwa w perspektywie antropologii władzy.
  4. Studia biograficzne odnoszące się zarówno do ludzi bezpieki, jak i ludzi poddanych opresji
  5. Wymiar współczesny badań nad aparatem bezpieczeństwa: pamięć i polityka historyczna, śledztwa dziennikarskie, spiskowe teorie dziejów

Przewidujemy zorganizowanie konferencji dwudniowej we Wrocławiu lub jego okolicach. Konferencja chcemy nadać charakter roboczy, stąd akcent w niej przeniesiemy na dyskusję w gronie naukowców. Konferencja odbędzie bez udziału publiczności, jednak jej przebieg będzie rejestrowany.

Wstępny termin konferencji: 21-22 lutego 2019 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do: 30 listopada 2018 r.

Warunki uczestnictwa:

  1. Nadesłanie zgłoszenia chęci udziału w konferencji wraz ze streszczeniem wystąpienia do 30 listopada 2018 r.
  2. Pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia przez Komitet Naukowy konferencji. Informacja zwrotna do 31 grudnia 2018 r.

Szczegóły techniczne dotyczące organizacji konferencji zostaną przekazane po zamknięciu listy uczestników.

Kontakt:

dr hab. Jarosław Syrnyk
tel. (0-71) 326-97-57
jaroslaw.syrnyk@ipn.gov.pl

 

 

 

do góry