Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Struktury administracji wyznaniowej i pierwsze lata działalności Urzędu ds. Wyznań w Polsce »ludowej« (1945–1956)” – Warszawa, 25–27 września 2019

Celem konferencji, realizowanej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce w latach 1944–1989”, będzie omówienie działalności i sposobu funkcjonowania aparatu wyznaniowego Polski „ludowej” w latach 1945–1956. Konferencja odbędzie się w dniach 25–27 września 2019 w Trębkach Nowych 100 A, Jaworowy Dwór.

PROGRAM

25 września 2019
 
PANEL I
13.00–14.30 Relacje państwo-Kościół w Polsce „ludowej” 1945–1956
 • 13.00–13.20 Prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW) – Od Jałty do „Porozumienia”. Relacje państwo-Kościół 1945–1950
 • 13.20–13.40 Dr Rafał Łatka (BBH IPN) – Od „Porozumienia” do aresztowania prymasa Stefana Wyszyńskiego – antykościelna ofensywa władz (1950–1953)
 • 13.40–14.00 Dr Bartłomiej Noszczak (IPN Warszawa) – „Pozbawieni Prymasa”. Relacje państwo-Kościół 1953–1956
14.00–14.30 dyskusja
14.30–15.00 przerwa kawowa
 
PANEL II
15.00–18.30 Aparat wyznaniowy w pierwszych latach Polski „ludowej” 1945–1956 (dyskusja)
Dr hab. Konrad Białecki prof. UAM
Dr hab. Adam Dziurok prof. UKSW, IPN Katowice
Dr hab. Ryszard Gryz prof. UJK
Dr Rafał Łatka
Ks. prof. dr hab. Józef Marecki (IPN, UPJPII)
Dr Bartłomiej Noszczak
Ks. dr hab. Dominik Zamiatała prof. UKSW
Prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW)
19.00 – kolacja
 
26 września 2019
PANEL III
9.00–10.50 Struktury wojewódzkie
 • 9.00–9.20 Dr Monika Wiśniewska (IHN PAN) – Struktury, kadry i działalność warszawskiej administracji wyznaniowej 1945–1956
 • 9.20–9.40 Dr hab. Krzysztof Sychowicz (IPN Białystok) – Działalność administracji wyznaniowej w woj. białostockim w latach 1945–1956
 • 9.40–10.00 Dr hab. Elżbieta Wojcieszyk (IPN Poznań) – Referat/Wydział ds. Wyznań w UW/ Prezydium WRN w Poznaniu 1945-1956. Struktury, ludzie, działalność 
 • 10.00–10.20 Ewelina Ślązak (IPN Łódź, UŁ), Kształtowanie się administracji wyznaniowej na terenie Łodzi w latach 1945-1956. Struktura, ludzie i działalność

10.20–10.50 dyskusja
10.50–11.10 przerwa kawowa

PANEL IV
11.10–13.30 struktury wojewódzkie cz. II
 • 11.10–11.30 Krzysztof Kierski (IPN Olsztyn) – Początki działalności struktur wyznaniowych na Warmii i Mazurach 1945–1956
 • 11.30–11.50 Dr Stefan Pastuszewski – Administracja wyznaniowa jako ogniowo laicyzacji i ateizacji narodu polskiego w latach 1945–1956 /na przykładzie woj. bydgoskiego
 • 11.50–12.10 Dr hab. Katarzyna Krzysztofek (UJ) – Prawo a praktyka działania organów władzy wyznaniowej w Krakowie w latach 1945–1956 na tle polityki wyznaniowej władz centralnych
 • 12.10–12.30 Dr Łucja Marek (IPN Kraków) – Krakowska administracja wyznaniowa (1950–1956). Ludzie i działania
 • 12.30–12.50 Dr hab. Adam Dziurok prof. UKSW, IPN Katowice – Administracja wyznaniowa na terenie województwa katowickiego w latach 1950–1956
12.50–13.30 dyskusja
13.30–14.30 przerwa obiadowa

PANEL V
14.30–16.20 struktury wojewódzkie cz. III

 • 14.30–14.50 Dr Zbigniew Bereszyński (Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu) – Lokalne struktury administracji wyznaniowej i początki walki z Kościołem na Śląsku Opolskim przed połową 1950 r. 
 • 14.50–15.10 Dr Bogusław Wójcik (IPN Rzeszów) – Obsada wydziałów i referatów społeczno-politycznych oraz wykonanie przypisanych im kompetencji w zakresie wyznaniowym na terenie województwa rzeszowskiego w latach 1945–1950
 • 15.10–15.30 Dr hab. Ryszard Gryz prof. UJK – Próby ingerencji w obsadę stanowisk kościelnych w latach 1953–1956 w świetle akt Referatu Organizacji Masowych/Wydzielonych przy KW PZPR w Kielcach
15.30–16.10 dyskusja
16.10–16.40 przerwa kawowa
 
PANEL VI
16.40–18.10 Struktury wojewódzkie cz. IV
 • 16.40–17.00 Tomasz Chojnacki (KUL) – Zarys działalności lubelskiego Urzędu ds. Wyznań w latach 1950–1956 w świetle materiałów Archiwum Państwowego w Lublinie
 • 17.00–17.20 Dr Joanna Kumor-Mielnik (KUL) – Organy władzy państwowej wobec działalności duszpasterskiej Kościoła lubelskiego w latach 1950–1956
 • 17.20–17.40 Dr Daniel Gucewicz (IPN Gdańsk) – Referaty ds. wyznań szczebla powiatowego 1950–1957 na przykładzie województwa gdańskiego
 • 17.40–18.00 Vladyslav Rozkow (KUL) – Sowieckie władze wyznaniowe wobec Kościoła rzymskokatolickiego na Podolu w latach 1945–1956
27 września 2019
 
PANEL VII
9.00–11.10 Działalność, wybrane problemy
 • 9.00–9.20 Michał Ożóg (UJ) – Realizacja polityki wyznaniowej przez organy państwowe w obszarze działalności placówek leczniczych w Polsce w latach 1945–1956
 • 9.20–9.40 Dr Marek Strzała (UJ) – Ramowy Regulamin czynności Kancelarii oraz woźnych w Urzędzie do Spraw Wyznań z 1953 r.
 • 9.40–10.00 Mateusz Szłapka (IPN Poznań, UAM Poznań) – Władze wyznaniowe woj. poznańskiego wobec Kościołów nierzymskokatolickich w latach 1945–1956. Zarys problemu na wybranych przykładach
 • 10.00–10.20 Dr hab. Jan Miłosz (UAM) – Aparat wyznaniowy Polski „ludowej” wobec Świadków Jehowy i ich delegalizacja 1948–1956
 • 10.20–10.40 Dr Witold Bobryk – Aspekt narodowościowy polityki wyznaniowej realizowanej wobec Kościołów wschodnich na terenie województwa koszalińskiego w latach 1950–1956
10.40–11.10 dyskusja
11.10–11.30 przerwa kawowa

PANEL VIII
11.30–12.30 Sylwetki

 • 11.30–11.50 Andrzej W. Kaczorowski (badacz niezależny) – Władysław Wolski – pierwszy „wyznaniowiec” Polski Ludowej
 • 11.50–12.10 Dr Zbigniew Stanuch (IPN Szczecin) – Działalność Bolesława Węclewskiego jako czołowego przedstawiciela administracji wyznaniowej dawnego województwa szczecińskiego (1945–1956)
12.10–12.30 dyskusja
12.30 – zamknięcie konferencji
 

dr Rafał Łatka
tel. 22 581-85-31
rafal.latka@ipn.gov.pl

dr hab. Konrad Białecki
konrad.bialecki@ipn.gov.pl

do góry