Nawigacja

Konferencje naukowe

II Międzynarodowa konferencja naukowa „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?” – Kielce, 14–15 marca 2019

 

 

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach
Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy

zapraszają do udziału

w II edycji międzynarodowej konferencji naukowej

Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. 
Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?

Kielce, 14–15 marca 2019 r.
 Audytorium Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach


Cele konferencji koncentrują się wokół wymiany poglądów, opinii i doświadczeń przedstawicieli świata nauki oraz wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z założeniami organizatorów głównym przedmiotem wystąpień będzie analiza i poszerzenie wiedzy o organach sądowych PRL-u, obowiązującym systemie prawnym oraz zadaniach i roli odgrywanej w polityce umacniania ustroju komunistycznego. Ponadto charakterystyka istniejącego dorobku naukowego oraz wskazanie, czy też zweryfikowanie, dostępnych źródeł dotyczących instytucji wymiaru sprawiedliwości w kontekście tzw. „zbrodni sądowych” w latach 1944–1989. Ważne znaczenie będzie miało także ukazanie zaangażowania organów państwa w eliminowaniu organizacji niepodległościowych oraz prezentacja indywidualnych postaw sędziów, prokuratorów, adwokatów czy też przedstawicieli organów siłowych PRL-u, także w aspektach regionalnych. Wartością dodaną będzie nakreślenie nowych obszarów badawczych dotyczących tej tematyki.

PROGRAM

14 marca 2019 r. (czwartek)

AUDYTORIUM WSEPiNM (ul. Jagiellońska 109 A, 25–734 Kielce)

 

9.00–10.00 Rejestracja uczestników

10.00 Powitanie gości i referentów

 • 10.30 dr Ewa Jasiuk (Uczelnia Łazarskiego), Zbrodnie w prawie międzynarodowym konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?
 • 10.45 prof. zw. dr hab. inż. Jozef Reitšpís (Wyższa Szkoła Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach), Organizacja formacji policyjnych na terenie Czechosłowacji w latach 1945-1989.
 • 11.00 dr hab. Štefan Kočan (Akademia Korpusu Policji w Bratysławie), Historia zwalczania przestępczości korupcyjnej na Słowacji (po1945 r.).
 • 11.15 dr Marta Pietras-Eichberger (WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa), Zbrodnia katyńska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
 • 11.30 dr hab. prof. ATH Piotr Żurek (Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała), Proces "titowskiego szpiega" Milicia Petrovicia w Katowicach (1949 r.).
 • 11.45 dr hab. prof. UZ Bernadetta Nitschke-Szram (Uniwersytet Zielonogórski Wydział Prawa i Administracji), Proces Adama Doboszyńskiego – zbrodnia w majestacie prawa.
 • 12.00 dr Dariusz Palacz (WSEPiNM Kielce), Bezprawne pozbawienie wolności i deportacja w głąb ZSRR prawników z terenu woj. kieleckiego w latach 1944 /45.

12.15–12.45 Dyskusja

12.4513.30 Przerwa obiadowa

Część II

 • 13.30 Dr hab. Jacek Dworzecki (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie), Historia służb wywiadowczych na terenie Czechosłowacji w latach 1918–1992. Zarys problematyki.
 • 13.45 dr Irena Malinowska (WSEPiNM w Kielcach), Przestępczość gospodarcza w czasach PRL-u.
 • 14.00 dr Dominika Pasich (IPN Oddział w Krakowie), Proces wolbromski 1951 r.
 • 14.15 Ks. dr Tomasz Gocel (Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Represje władz komunistycznych wobec organizatorów i nauczających religii w punktach katechetycznych na terenie diecezji kieleckiej w latach 1961–1964.
 • 14.30 dr Tomasz Pączek (Akademia Pomorska w Słupsku), Procesy sądowe w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej współpracowników Policji Państwowej oskarżonych o zwalczenie ruchu komunistycznego w II Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 14.45 Łukasz Wątorek (doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego), Upolitycznienie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w latach 1945–1955 w świetle materiału badawczego.
 • 15.00 dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki (IPN Delegatura w Kielcach), Zbrodnia ukarana? Wymiar sprawiedliwości wobec przestępczych działań funkcjonariuszy UB rozpracowujących grupę Romana Mojeckiego.
 • 15.15 dr Waldemar Cisowski (WSEPiNM w Kielcach), Przewinienia dyscyplinarne funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa - studium przypadku.

15.30–16.00 Dyskusja

16.00–16.30 Przerwa kawowa

Część III

 • 16.30 dr Michał Zawisza (IPN Delegatura w Kielcach), Społeczeństwo polskie wobec procesów politycznych i wymiaru sprawiedliwości - recepcja propagandy władz komunistycznych w latach 1945–1956.
 • 16.45 Wojciech Miklaszewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Płk pil. August Aleksander Menczak (1894–1952) – jedna z ofiar zbiorowego mordu sądowego w sprawie tzw. kierownictwa konspiracji w Wojskach Lotniczych.
 • 17.00 dr Sylwester Bębas (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Sądownictwo penitencjarne – konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?
 • 17.15 Magdalena Wolska (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk), Stanisław Wawrzecki - śmierć w majestacie prawa.
 • 17.30 dr Zbigniew Bereszyński (Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu), Ukarany za zaskarżenie wyroku. Proces Jana Wyględy jako szczególnie jaskrawy przykład sądowego bezprawia w okresie stalinowskim.
 • 17.45 Marzena Grosicka (IPN Delegatura w Kielcach), Działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego przed Wojskowym Sądem Rejonowym oraz Sądem Wojewódzkim w Kielcach.
 • 18.00 Piotr Kłysz (Prokuratura Rejonowa Kielce Wschód), Postawy Prokuratorów Kieleckich wobec przestępstw politycznych w świetle badań własnych.

18.15–18.45 Dyskusja

 

15 marca 2019 r. (piątek)

Część I

 • 10.00 dr Krzysztof Madej, Między ideologią a pragmatyzmem. Amnestie w PRL w latach 1956–1969 i ich uwarunkowania.
 • 10.15 dr Anna Kanarek-Równicka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej państwa w latach 1945–1989.
 • 10.30 Jerzy Autuchiewicz (IPN Oddział w Białymstoku), Postawy środowiska prawniczego na Białostocczyźnie w latach 1944–1956.
 • 10.45 dr hab. Radosław Ptaszyński (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński), Specyfika funkcjonowania Wojskowych Sądów Rejonowych na Pomorzu Zachodnim 1946–1955.
 • 11.00   Iwona  Mudel  (IPN  Oddział  w  Białymstoku),  Orzecznictwo  Wojskowego  Sądu Rejonowego w Białymstoku wobec członków konspiracyjnych organizacji młodzieżowych na podstawie wybranych spraw w latach 1951–1952.
 • 11.15 dr Marek Jedynak (IPN Delegatura w Kielcach), Sąd to nie tylko sędziowie. Obraz pracowników administracji WSR w Kielcach w świetle akt personalnych.
 • 11.30 Maciej Kaproń, Obraz sądownictwa wojskowego za czasów Edwarda Gierka na podstawie artykułów w „Wojskowym Przeglądzie Prawniczym”.

12.00–12.30 Dyskusja

12.30–13.15 Przerwa obiadowa

Część II

 • 13.15 dr hab. Patryk Pleskot, prof. nadzw. (IPN Oddział w Warszawie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu), Proces kierownictwa Państwowych Nieruchomości Ziemskich z 1951 r. w perspektywie stalinowskiej inżynierii społecznej.
 • 13.30 dr Marta Paszek (IPN Oddział w Katowicach), Przedwojenni prawnicy jako sędziowie Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach (1946-1955).
 • 13.45 Sylwia Afrodyta Karowicz-Bienias (IPN w Warszawie), Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe popełnione w latach 1944–1989.
 • 14.00 Paweł Sztama (IPN w Warszawie, UMCS w Lublinie), Przypadek stalinowskiego prokuratora. Stanisław Zarako Zarakowski i jego losy.
 • 14.15 dr Przemysław Benken (OBBH IPN w Szczecinie), Obrońcy z Lublina – działalność Stefana i Wacława Kobusiewiczów na rzecz osób sądzonych w procesach politycznych w okresie stalinowskim.
 • 14.30 dr Paweł Łabuz, dr Mariusz Michalski (WSEPiNM w Kielcach), Formy i metody czynności operacyjno-rozpoznawczych w kształtowaniu materiału procesowego, będącego podstawą postępowań sądowych w okresie PRL.
 • 14.45 dr Monika Komaniecka-Łyp (IPN Oddział w Krakowie), Postawy środowiska prawniczego w procesach prowadzonych w Krakowie w stanie wojennym.

15.00–15.30 Dyskusja

15.30–16.00 Przerwa kawowa

Część III

 • 16.00 dr Mieczysław Kopeć (IPN Warszawa), Sądownictwo wojskowe okresu tzw. Polski Ludowej w świetle aktów prawnych.
 • 16.15 dr Justyna Dudek (IPN Oddział w Lublinie), Za kulisami śledztwa i procesu I Zarządu Głównego WiN.
 • 16.30 dr Renata Knyspel-Kopeć, „Z historii zdrady narodowej obozu reakcji polskiej”. Proces sądowy IV Zarządu Głównego WiN w relacjach prasy codziennej.
 • 16.45 dr Karol Siemaszko (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Niebezpieczny zachód. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na Środkowym Nadodrzu w latach 1945–1948 w świetle orzecznictwa Sądów Okręgowych w Zielonej Górze, Gorzowie i Głogowie z siedzibą w Nowej Soli.
 •  17.00 Paweł    Fiktus     (Uniwersytet     Wrocławski,    Wydział    Prawa,    Administracji i Ekonomii), Inspekcja Robotniczo-Chłopska we Wrocławiu 1985-1989.
 • 17.15 Robert Piwko (IPN Delegatura w Kielcach), Sprawa sandomierska ‒ wokół mordu sądowego dokonanego na żołnierzach Obwodu AK Sandomierz w lutym 1945 r.
 • 17.30 Dr hab. Jacek Dworzecki (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie), Takedown jako nowe narzędzie zwalczania przestępczości.

17.45–18.15 Dyskusja

18.15–18.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizatorzy zapewniają publikację książki będącej efektem konferencji, która ukaże się drukiem. W związku z tym prosimy by teksty do druku – w języku polskim, uzupełnione o rezultaty dyskusji przekazywać do sekretarzy do 30 czerwca 2019 r. Teksty dostarczone po tym terminie nie będą zamieszczone w publikacji książkowej.

Termin konferencji: 14–15 marca 2019 r. Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 109 A, 25–734 Kielce.

Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Współorganizator: Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy.

Przewodniczący konferencji:

 • Naczelnik IPN Delegatura w Kielcach – dr Dorota Koczwańska-Kalita
 • WSEP i NM w Kielcach – prof. dr hab. Aleksander Lichorowicz
 • Rektor Winnickiego Kooperatywnego Instytutu – dr hab. Anatolij Drabowski

Sekretarze konferencji:

dr Dariusz Palacz darek.palacz@wp.pl 
Marzena Grosicka marzena.grosicka@ipn.gov.pl

 

do góry