Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Nie (tylko) Partia? Organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944-1989 – geneza, funkcjonowanie, znaczenie” – Warszawa, 9–10 czerwca 2016

 • Program konferencji 1
 • Program konferencji 2

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Nie (tylko) Partia? Organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944–1989 – geneza, funkcjonowanie, znaczenie”.

Sesja odbędzie się w dniach 9–10 czerwca 2016 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia ul. Marszałkowska 21/25 w Warszawie.

Organizatorzy konferencji postanowili pochylić się nad tematyką mało rozpoznaną w dotychczasowej polskiej historiografii, czyli funkcjonowaniem i znaczeniem różnego rodzaju organizacji społecznych, mimo wszystko dość licznie działających w okresie PRL w formie zarejestrowanych oficjalnie towarzystw,  stowarzyszeń, zrzeszeń, związków (z wyłączeniem związków zawodowych sensu stricto) etc. Horyzont zainteresowań konferencji obejmuje zarówno organizacje działające w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej. Problematyka obrad będzie obejmować m.in. poniższe kwestie:  

 • Geneza organizacji społecznych w PRL (kontynuacja czy nowe elementy?)
 • Rola tradycji w działalności społecznej
 • Formy funkcjonowania (kluby, stowarzyszenia, związki, itp.) oraz prawne podstawy aktywności
 • Obszary funkcjonowania (twórczość, nauka, kultura,  rekreacja, mniejszości narodowe, kombatanci, obronność itp.)
 • Organizacje społeczne jako szyld, miejsce pozastatutowej czy niszowej aktywności
 • Formy życia organizacyjnego
 • Życie codzienne społecznika
 • Finanse organizacji społecznych w PRL
 • Aktywność społeczna a PZPR
 • Relacje pomiędzy organizacjamni społecznymi
 • Aktywność społecznikowska a praca zawodowa w PRL
 • Aparat bezpieczeństwa PRL wobec organizacji społecznych (Służba Bezpieczeństwa, wywiad i kontrwywiad)
 • Organizacje społeczne wobec kluczowych wydarzeń politycznych w PRL
 • Organizacje społeczne jako część życia publicznego PRL (np. udział w świętach organizacyjnych i państwowych)
 • Organizacje społeczne jako „okno” na świat, ich kontakty z zagranicą
 • Sukcesy i porażki organizacj społecznych
 • Schyłek PRL – koniec czy etap działalności?

PROGRAM

9 czerwca (czwartek)

10.00-10.10 Otwarcie konferencji      

10.10-11.50 Sesja 1

prowadzenie: dr Tomasz Łabuszewski                                                                                              

 • prof. dr hab. Dariusz Jarosz (Instytut Historii PAN w Warszawie)
  „Zwrot stalinizacyjny” 1948–1950 i jego wpływ na funkcjonowanie organizacji społecznych            
 • dr Tadeusz Ruzikowski (OBEP IPN w Warszawie)
  Formalno-prawne aspekty funkcjonowania Polskiego Związku Żeglarskiego 1945–1989      
 • Anna Nowakowska-Wierzchoś (Archiwum Akt Nowych w Warszawie)
  Sekcja Kobiet Prawników przy Lidze Kobiet Polskich i jej wkład w „doskonalenie systemu prawnego” w Polsce (1959–1989)             
 • dr Karol Nawrocki (OBEP IPN w Gdańsku)
  Od działaczy w mundurach do „kanciastego stołu”. Zarys historii pomorskich struktur piłki nożnej (1945–1989)
 • Dyskusja                                                                                    

11.50-12.05 Przerwa kawowa                                                                                              

12.05-13.45 Sesja 2

prowadzenie:  dr Robert Spałek

 • dr Renata Knyspel-Kopeć 
  Formy funkcjonowania wybranych organizacji społecznych wyższej użyteczności w świetle przepisów prawnych okresu Polski Ludowej         
 • Michał Przeperski (BEP IPN/Instytut Historii PAN w Warszawie)
  Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w epoce Gomułki 
 • dr Jan Olaszek (BEP IPN w Warszawie)
  Inwigilacja najwierniejszych? Służba Bezpieczeństwa wobec Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego
 • Jacek Herman (Archiwum Państwowe w Łodzi)
  Organizacja oraz funkcjonowanie Rady Łódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Łodzi w latach 1982–1989                          
 • Dyskusja                                                                                      

13.45-14.45 Przerwa                                                                                        

14.45-16.25 Sesja 3

Prowadzenie: dr Tadeusz Ruzikowski

 • dr Dorota Gałaszewska-Chilczuk (Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie)
  Geneza, funkcjonowanie i znacznie Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w latach 1949–1989     
 • Andrzej Czyżewski (OBEP IPN w Łodzi)
  Więcej niż tylko organizacja kombatancka - dzieje łódzkiego oddziału ZBOWiD na tle epoki 1949–1989     
 • dr Krzysztof Busse (Delegatura IPN w Radomiu)
  Wróg czy sojusznik? Stowarzyszenie PAX pod kontrolą aparatu bezpieczeństwa
 • dr Dominika Pasich
  Działalność Stowarzyszenia PAX na terenie powiatu olkuskiego    
 • Dyskusja                                                                                  

16.25-16.40 Przerwa kawowa                                                                                                      

16.40-18.20 Sesja 4                                           

Prowadzenie: dr Konrad Rokicki

 • Filip Gończyński-Jussis (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  Przede wszystkim umasowić? Liczebność członków jako determinanta działalności Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej      
 • dr Zbigniew Bereszyński
  Pomiędzy kolaboracją a opozycją. Stowarzyszenia chrześcijańskie i władze „Polski Ludowej” na przykładzie województwa opolskiego w latach 1950–1989             
 • dr Łukasz Jastrząb (PAN Biblioteka Kórnicka)     
  Związki kombatanckie powstańców wielkopolskich w optyce bezpieki       
 • dr hab. Urszula Kozłowska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
  Społeczne ramię  służby zdrowia. Aktywność Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu Zachodnim (1945–1948)              
 • Dyskusja                                                                                                      

10 czerwca (piątek) 

10.00-11.40 Sesja 5          

Prowadzenie:  dr Kazimierz Krajewski                                  

 • Miłosz Kościelniak-Marszal 
  Zrzeszenie Polski Związek Łowiecki - geneza i kierunki rozwoju w pierwszych latach funkcjonowania
 • dr hab. Krzysztof Sychowicz (OBEP IPN w Białymstoku/Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
  Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne – powstanie i działalność 
 • dr Paul Vickers (Justus-Liebig-Universität, Giessen, Niemcy)
  Towarzystwo Przyjaciół Pamiętnikarstwa: Instytucja pamięci popularnej w Polsce Ludowej
 • dr Krzyżanowski Piotr (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
  Stowarzyszenia cygańskie  w PRL – geneza, działalność i znaczenie            
 • Dyskusja                                                                       

11.40-11.55 Przerwa kawowa                                                                                              

11.55-13.35 Sesja 6                                          

Prowadzenie: dr Elżbieta Kowalczyk

 • dr hab. Artur Pasko (Uniwersytet w Białymstoku)
  PKOl wobec bojkotu Igrzysk Olimpijskich w Moskwie (1980)  i Los Angeles (1984)                            
 • Aleksandra Wierzchowska (Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie)
  Wyobraźnia koncesjonowana. Polskie Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki 1981–1989  
 • Adam Suławka (Uniwersytet Warszawski)
  Rosyjskie organizacje społeczno-kulturalne w PRL            
 • Joanna Wiesler (Universität Regensburg, Niemcy)
  Działalność organizacji społecznych na rzecz dobra dzieci w Polsce Ludowej na przykładzie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD)      
 • Dyskusja                                                                

13.35-14.35 Przerwa                                                                                        

14.35-16.15 Sesja 7                                                   

prowadzenie: dr Bartłomiej Noszczak

 • Sebastian Drabik (OBEP IPN w Krakowie)
  ZMP w województwie krakowskim (1948–1956) – studium przypadku       
 • dr hab. Anna Pachowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
  O sukcesach i porażkach organizacji funkcjonujących w Tarnowie w latach 1945–1959       
 • Agnieszka Fic (Uniwersytet Wrocławski)
  Organizacje społeczne na wrocławskich osiedlach lat sześćdziesiątych       
 • Dyskusja                                                                                      

15.55-16.10 Przerwa kawowa                                                                                                      

16.10-17.30 Sesja 8                          

Prowadzenie: dr Tadeusz Ruzikowski

 • dr Adam Dziuba (OBEP IPN w Katowicach)
  Świętowanie pod pepeerowską kuratelą. Organizacje społeczne jako organizatorzy i uczestnicy rytuałów władzy w województwie śląskim w latach 1945–1948      
 • dr Dariusz Gałaszewski (OBEP IPN w Warszawie)
  Powszechna Organizacja „Służba Polsce” jako narzędzie totalitarnego podporządkowania młodzieży władzy komunistycznej w Polsce w latach 1948–1955  
 • Paweł Jackowski (Uniwersytet Warszawski)
  Ochotnicze Hufce Pracy w PRL: koncepcja funkcjonowania a realia            
 • Dyskusja                                                                                     

17.30 Zakończenie konferencji

do góry