Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Delatorzy, donosiciele, informatorzy, osobowe źródła informacji – ludzie, zjawisko” – Wrocław, 27–28 listopada 2014

Zapraszamy do udziału wkonferencji naukowej „Delatorzy, donosiciele, informatorzy, osobowe źródłainformacji – ludzie, zjawisko", która odbędzie się 27–28listopada 2014 r. Miejsce:  Wrocław, Hotel Campanile, ul. Jagiełły 7.

Jest to wydarzenie ocharakterze interdyscyplinarnym. Wezmą w nim udział nie tylko historycyreprezentujące różne nurty historiograficzne, ale także przedstawiciele innychdziedzin naukowych. Celem konferencji będzie skonfrontowanie istniejącychmożliwości analizy zagadnienia donosicielstwa, rozumianego w szerokimkontekście kulturowym, a jednocześnie skoncentrowanym w warstwieegzemplifikacyjnej na okresie Polski „ludowej". Dzięki temu w warstwiepoznawczej konferencja odnosić się będzie zarówno do przeszłości, jak iwspółczesności.

Organizatoremkonferencji jest Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu. 

Wstępwolny, liczba miejsc ograniczona.

PROGRAM KONFERENCJI

27listopada 2014 r.

13.45:otwarcie konferencji, powitanie gości

 • 14.00: Paweł Fiktus (Uniwersytet Wrocławski):Donoszenie, jako zjawisko prawne
 • 14.20: dr Agnieszka Gałkowska (Krakowska Akademiaim. A. Frycza-Modrzewskiego, Wydział Psychologii i Nauk o Rodzinie):Psychologiczne wymiary współpracy obywateli ze Służbą Bezpieczeństwa wostatnich dekadach PRL
 • 14.40: dr Zbigniew Bereszyński (badacz niezależny,Opole), Osobowe źródła informacji SB jako zjawisko historyczne, zagadnienienatury prawnej i aktualny problem społeczny. Próba analizy porównawczej różnychperspektyw badawczych
 • 15.00: dr hab. Robert Klementowski (IPN Wrocław, KEiAK UWr): Donos jako gatunek
 • 15.20: dr Michał Mokrzan (KEiAK UWr): „Uprzejmiedonoszę..." O kulturowym i retorycznym wymiarze delatorstwa

15.40–16.00: przerwa

 • 16.00: dr Patryk Pleskot (IPN Warszawa):„Oferenci" jako fenomen społeczny. W jaki sposób analizować motywację obywateliPRL dobrowolnie oferujących działalność wywiadowczą obcym wywiadom?
 • 16.20: dr Maciej Zakrzewski (IPN Kraków,Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie): Wspólnota atomów.Kolektywizacja jednostki w perspektywie totalitarnej
 • 16.40: dr hab. Jarosław Syrnyk (IPNWrocław, KEiAK UWr), „[…] historyk powinien zawahać się przez chwilę, zanimpotraktuje raporty policyjne jako źródła cennych informacji o rzeczywistości"
 • 17.00: dr Dariusz Iwaneczko (IPN Rzeszów; PWSW wPrzemyślu): Odepchnięcie przeszłości niewygodnej w ujęciu Paula Ricoeura
 • 17.20: dr Radosław Sojak (UMK), dr DanielWicenty (IPN Gdańsk, UG): Sędziowie własnej sprawy: nierozpoznany czynnikdebaty o agenturze komunistycznych służb specjalnych. Komunikat badawczy

17.40–19.00: dyskusja

28listopada 2014 r.

 • 9.00: Paweł Piotr Warot, Reakcjebyłych osobowych źródeł informacji MSW na fakt ujawnienia ich agenturalnejprzeszłości na przykładzie Warmii i Mazur
 • 9.20: dr Piotr Kardela (IPN Białystok): Osoboweźródła informacji wśród dziennikarzy byłego województwa olsztyńskiego
 • 9.40: Adam Kochajkiewicz (IPN Wrocław):„Rotmistrz" Andrzej Rzeszotarski – próba rekonstrukcji legendy
 • 10.00: Joanna Dardzińska (IPNWrocław): Współpraca à rebours. Przypadek Eryka Barcza
 • 10.20: dr Monika Komaniecka (IPN Kraków): Agenturapionów techniczno-operacyjnych aparatu bezpieczeństwa jako przykład uwikłaniawe współpracę przypadkowych osób
 • 10.40: Łukasz Jędrzejski (UMCS): Szeptane procesyw latach 1950-1953

11.00–11.30: przerwa

 • 11.30: Marta Superson-Haładyj (IPN Rzeszów):Werbunek oczami pozyskiwanego – wspomnienia Leona Getza
 • 11.50: dr hab. Krzysztof Sychowicz (IPNBiałystok): Agentura aparatu bezpieczeństwa w środowisku mniejszości litewskiej
 • 12.10: Olena Yanchuk (Akademia Ostrogska, Ukraina):Od agenta Abwehry do tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa – przypadekJana Ilnickiego
 • 12.30: dr Barbara Techmańska (Instytut HistorycznyUniwersytetu Wrocławskiego): Prześladowca czy ofiara? Przypadek żydowskiego„Tłumacza"
 • 12.50: dr Piotr Krzyżanowski (PWSZ w GorzowieWlkp.): Aparat przymusu Polski Ludowej wobec Cyganów – działalność operacyjna wświetle materiałów źródłowych zgromadzonych w archiwach  IPN
 • 13.10: Olga Zbrożko (Muzeum Pamięci Narodowej „Więzienie przy Łąckiego" we Lwowie, Ukraina): Ksiądz HawryilKostelnyk (1886-1948) i jego tragiczny los jako skutek współpracy z organamiKGB. Mity i fakty historyczne
 • 13.30: dr Witold Bobryk (UniwersytetPrzyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach): Ksiądz Jan Lewiarz – dwie stronyportretu
 • 13.50: dr Renata Madziara: Duchowni z diecezjiwrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego uwikłani we współpracę zorganami państwa

14.10–14.30: dyskusja

do góry